งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ ไซต์งานที่เปิดรับ : ก่อสร้างโรงำฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา ---------------------------------------------------- หน้าที่ความรับผิดชอบ:- - เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า, ทำ Shop drawing, As-build - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ - สนับสนุนงานประมูลของโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: ประกันสังคม, ที่พัก วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน : Site Engineer > ไซต์โรงงาน Essilor, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง (3 อัตรา) Site Engineer > ไซต์โรงงาน Dupont, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง (1 อัตรา) รายละเอียดงาน: - จัดการงานทางด้านระบบHVAC และ เงื่อนไข process งานในไซต์งานให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการวิศวกรรม - บันทึกและรายงาน project schedule ให้เป็นไปตาม construction schedule - ติดต่อและประสานงานกับทาง Eng
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
Company Business: HVAC Solution provider Employment Type: Permanent staff Workdays: Mon - Fri (07.30 - 16.30) Based on: Head Office, Huaykwang, BKK Role objectives;- To be a part of team in selling HVAC products (Air condition, Chiller, VRF) Key responsibilities : - Describe the company's HVAC products, including VRV, VRF, Water & Air Cool Chillers. - Gather marketing, commercial, and other related information -
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : As structure
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ : ประกันสังคม + ที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) 1. ดูแลควบคุมงาน QA/QC โครงการในตำแหน่ง QA/QC Inspector ให้เป็นไปตามแผนงานที่โครงการวางเอาไว้ 2. ประสานงานกับทาง Engineering Team เพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับทาง QA/QC Inspector ตัวแทนเจ้าของงานและผู้ควบคุมงาน ให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำด้านเอกสาร QA/QC และ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
รูปแบบสัญญา: พนักงานประจำ หรือสัญญาจ้าง (ตามตกลง) สถานที่ทำงาน: Head Office วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.30-17.30) หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ศึกษา TOR และจัดเตรียมเสนอราคา การออกแบบ รายการคำนวณ เอกสารด้านเทคนิค (PV layout, Single line diagram, PVSyst) 2. จัดเตรียมต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม และ Price Summary Sheet วิเคราะห์จุดคุ้มทุน, IRR, Payback period 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง, ผู้ขาย, ทีมออกแบบด้านวิศวกรรม, และฝ่ายจัดซื้อ เพื่อจัดเตรียมเอกสารด้านเทคนิคและ clarify 4. ติ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: ประกันสังคม, ที่พัก วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00) ไซต์งาน: โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โคราช รายละเอียดงาน: - วางแผน วางโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ คำนวณ ควบคุม - แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: ประกันสังคม, ที่พัก วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00) ไซต์งาน: โรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โคราช รายละเอียดงาน: - ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างของโครงการให้ทันต่อแผนงานอย่างมีคุณภาพ - ตรวจสอบปริมาณความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และ ประสานงานกับตัวแทนหรือเจ้าของงานในการส่งตรวจงาน - รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง Daily progress report - ควบคุม และติดตามการทำงานสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ประเภทการจ้าง : สัญญาจ้างตามระยะเวลาไซต์ สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซต์งาน: จ.ระยอง วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อการส่งมอบงานกับที่ปรึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1) ถอดปริมาณวัสดุ 2) ตรวจสอบเอกสาร Payment ของผู้รับเหมาโครงการฯ 3) ตรวจสอบเอกสารงานเพิ่ม - งานลด ต่อรองราคา และจัดทำเอกสารตารางสรุปรายการงานเพิ่ม - งานลด ของโครงการฯ ทั้งหมด
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (8.30-17.30) สถานที่ทำงาน: Head Office (Italthai Tower) การเดินทาง: MRT เพชรบุรี / BTS พร้อมพงษ์ / ท่าเรืออิตัลไทย หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. Site Survey เพื่อทำการออกแบบงานติดตั้ง Solar Cell 2. ถอดปริมาณงานสำหรับการจัดซื้อ และประมาณราคาสำหรับงาน Bidding 3. ประสานงานกับ Owner, Supplier, ทีมหน้างาน, และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลเอกสารสำหรับการประมูลงาน คุณสมบัติผู้สมัคร
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: พนักงานประจำ วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน: ไซต์งาน Data Center ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ----------------------- ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล 2 อัตรา ----------------------- หน้าที่ความรับผิดชอบ - "ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า": - ดูแลงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำ Data Center - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารและเครื่องกลภายในอาคารให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : พนักงานประจำ วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งาน Data Center ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ---------- วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ---------- รายละเอียดงาน: - ดำเนินการตรวจสอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าภายในโครงการ เช่น ระบบ HVAC, ระบบประปา ฯลฯ - ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ทำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงทำการบำรุงรักษาได้อย่างทันที - ประสานงานกับผู้รับเหมาและผู้ขายภายนอกสำหรับการซ่อมแซ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
1. ดูแลงานติดตั้ง และ test อุปกรณ์ Gas Insulated Switchgear (GIS) Mixed Technology Switchgear (MTS) สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2. เข้าใจ customer requirement, specification ในอุปกรณ์ HV GIS และ MTS 3. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลทางด้าน technical, drawing, schedule กับโรงงานผู้ผลิต
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
1. Communicate with customer for understanding and resolving product quality problems at customer's site 2. Communicate with customer regarding quality problems related to the precision air product 3. Cooperate with product owner and service team in resolving product quality problems. 4. Verify on problematic parts and/or details relating to the precision air system 5. Combine and analyze customer feedback on a monthly basic and report the situation to product owner and service team to i
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้าง วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน: ไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า,จ.นครราชสีมา หน้าที่ความรับผิดชอบ: - อ่านแบบ, จัดทำแบบและ BOQ รวมถึงการตรวจสอบ spec ตาม requirement ของลูกค้า - จัดซื้อ, จัดจ้างตามความต้องการของลูกค้างานโครงการ - ประสานงานกับลูกค้าเชิงเทคนิค - ทดสอบระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ประเภทการจ้าง: พนักงานประจำ วันทำงาน: จ-ศ (08.30-17.30 น.) หัวหน้างาน: ผู้จัดการแผนกบัญชี สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ BTS สถานีพร้อมพงษ์ / MRT สถานี เพชรบุรี / ท่าเรืออิตัลไทย --------------------------- หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัทในเครือ (Italthai Innovative Technology Co.,Ltd.) อาทิ AR/AP/GL รวมถึงการปิดงบการเงิน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) และควบคุมให้เป็นตามมาตรฐาน, ข้อบังคับที่เกี่ยวข
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.