งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน 2. ควบคุมงานระบบให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ 6. สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.หาข้อมูลลูกค้าใหม่ 3.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย/จัดทำใบเสนอราคา 4.ติดตามงานที่เสนอราคา 5.ติดตามความเคลื่อนไหวงานโครงการใหม่ๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1. ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างหน้าไซน์งาน 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดทำ shop drawing สำหรับทำงาน 5. ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
- ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรมหน้าไซส์งาน - ควบคุมงานสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย - ดูแลควบคุมผู้รับเหมา - จัดทำ Shop Drawing สำหรับทำงาน - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ดูแลรถขับรถบรรทุก 6 ล้อ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1.วางแผนควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและรถขนส่ง 2.ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง 3.ติดตามสอบถามผลการจัดส่ง สรุปรายงานผลการจัดส่ง 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1.ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 2.ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำ Shop Drawing สำหรับทำงาน 4.ประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน 2. ควบคุมงานระบบให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ 6. สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1.จัดทำเอกสารรายงานการประชุมต่างๆเอกสารเบิกเงินทุกงวดของโครงการ 2.ดูแลทะเบียนทรัพย์สินและการเบิก-จ่ายเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมืออุปกรณ์ 3.รวบรวมเอกสารเวลาเข้า-ออกเวลาทำงานของพนง.โครงการ 4.จัดทำสรุปและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายเบิกเงินหน้างาน 5.ดูแลนัดหมายและประสานงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1. ตรวจสอบ ตรวจรับ ควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 2. ควบคุมตรวจรับ จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. ตรวจนับตรวจเช็ค Stock สินค้าสำเร็จรูป 4. ตัดจ่ายวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 5. วางแผนการใช้งาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการผลิต
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
-ทำการตลาดเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลุกค้า -ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1. ลงบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 2. ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย 3. กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท 4. จัดทำและตรวจสอบการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 5. ทำรายละเอียดประกอบงบฯ 6. ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน/จ่ายเงิน 7. ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฏหมายของบริษัท -ให้คำแนะนำด้านกฏหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร -ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อนิติกรรม หรือแจ้งความสถานนีตำรวจ -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
1.ตรวจสอบการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิต 2.ตรวจสอบการควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามแผนผลิต 3.พัฒนาปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตให้มีประสิทธิภาพเสมอ 4.ดูแลการปรับปรุงและติดตามคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5.ตรวจสอบและประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ 6.ตรวจสอลและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายงาน 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.