ช่างบำรุงอาคาร ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 08.30 - 17.00 น.
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอาทิ กฏหมายระเบียบ มาตรการ นโยบาย การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำแนะนำการให้บริการของหน่วยงาน 2.จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำนักลงทุนของหน่วยงานต่างๆให้ครบถ้วนทันสมัย รวบรวมพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซซต์ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000+++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.ตอบข้อชักถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับการขอนำช่างผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 24 , 25 และ 26 ติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานเป็นหลักและจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 2. 2.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08:30 - 16:30น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000+++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.ตอบข้อชักถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับการขอนำช่างผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 24 , 25 และ 26 ติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานเป็นหลักและจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 2.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08:30 - 16:30น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16000+++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.ทำหน้าที่ต้อนรับ รับโทรศัพท์และประสานงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านธุรการงานสารบรรณและจัดทำรายงานต่างๆ โดยสามารถสับเปลี่ยนทำหน้าที่ดังกล่าวระหว่างกันได้ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 2.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000+++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างตามคำสั่ง 2.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-16:30น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000+++ ตามประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.พัฒนา และปรับปรุงดูแล Mobile Application,Website 2.พัฒนา Chatbot ใน Social media platform ต่างๆ 3.ทดสอบแลหาแนวทางแก้แก้ปัญหา ร่วมกับทีมพัฒนาอื่นๆ 4.ประเมินระยะในการแก้ไข กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ 5.จัดทำขอบเขต TOR และแผนการพัฒนา 6.ประสานงาน และร่วมติดตามการพัฒนา
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,850
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.พัฒนา และปรับปรุงดูแล Mobile Application, Webaite 2.สามารถดึง/ส่งข้อมูล ผ่านAPI หรือ Protocol อื่นๆ 3.ทดสอบโปรแกรม หาทางแก้ปัญหาร่วมกับทีม 4.ประเมินระยะเวลากานแก้ไข กำหนดทางเลือก 5.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- สามารถออกแบบ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมหรือฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ - แก้ไขคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง Software และ Hardware - จัดทำโปรแกรม Maintenance คอมพิวเตอร์ - โปรแกรมเมอร์ และมีทักษะด้านฐานข้อมูล SQL Server ฯลฯ
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 บาท/เดือน หรือตามความสามารถ
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- เบิก ขนย้าย วัตถุดิบ - ทำความสะอาดและบำรุงรักษา บริเวณผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด - จัดเตรียมและตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ - ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาทต่อเดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- ขนย้ายถังวัตถุดิบ - รวบรวมและทำเอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาทต่อเดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- จัดทำเอกสารรับ และจ่ายเงิน (AR) ของหน่วยงาน - จัดทำรายงานผลการดำเนินของธุรกิจ รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่าง ๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่าง ๆ - คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงบกระทบบอดรายได้ระหว่าง รายได้ตาม ภงด.50 รายได้ตาม ภพ.30 กับรายได้ทั้งหมดตามงบทดลอง เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของบริษัทมีการยื่นนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำ ภงด.50 ภงด.51 และ ภพ.30 และตรวจสอบ รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - สรุปรายงาน
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- เป็นหัวหน้าผู้แทนในการขายและสร้างฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีตู้อัดประจุไฟฟ้า - เป็นหัวหน้าผู้แทนในการติดต่อเจรจากับตัวแทนผู้ผลิตเครื่องขาร์จรถยนต์ไฟฟ้า - ทำงานอย่่างใกล้ชิดกับ Wallbox APAC และ Wallbox Spain สื่อสารและส่งเสริมความสัมพันธ์ในตัวสินค้าและการขายให้บรรลุผลลัพธ์ - เป็นผู้นำในการ Lead Product เครื่องขาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เสนอข้อมูลให้ลูกค้า - สร้างทีมงานขายในการขายสร้างฐานลูกค้าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า - วางแผน กำหนดเป้าหมายจำหน่ายสำหรับลูกค้าและ Dealer และจัดลำด
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 70,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- สามารถทำงานด้านเอกสาร การร่างสัญญา สัญญาเอกสารต่างๆได้ - ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความในปัญหาข้อกฎหมาย และดูแลความเสี่ยงด้านกฎหมายและคดีความของ ธปท. เพื่อใหการดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย งานด้านสัญญาต่างประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 40,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- สำรวจและทำสรุปพื้นที่ ติดตั้ง ก่อสร้าง ทดสอบการใช้งานสถานีชาร์รถยนต์ไฟฟ้า - ควบคุม ดูแล ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ - ประมาณราคา จัดทำเอกสารราคา จัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประสานงานสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยี การติดตั้งและทดสอบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า กับช่างเทคนิคผู้ผลิตต่างประเทศ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.สำรวจและทำสรุปพื้นที่ ติดตั้ง ก่อสร้าง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.เขียนแบบ จัดทำ Single Line Diagram,Construction Drawing,As Built Drawing 3.ประมาณการและจัดทำเอกสารราคา 4.จัดทำเอกสาร TOR เอกสาร Specification เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 5.ประสาน ควบคุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,750
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
จัดเรียงสินค้า ยกน้ำแพ็คตามออเดอร์ที่ได้รับ สามารถทำโอได้ทุกวัน เข้างาน 08:00 - 17:00น. OT 17:30 - 21:00น. ทำงานจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
1.ให้บริการลูกค้าตามช่องทางที่หน่วงงานกำหนด 2.รับสายลูกค้าเพื่อบริการ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รับเรื่องร้องร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาที่พบจากลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,500
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
หยิบจัดสินค้า และ จัดเรียงสินค้า บรรจุสินค้า และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,530 บาท ++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานกับ User - ติดตั้ง เคลื่อนย้าย อุปกรณ์สารสนเทศ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 46 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.