รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล ฝึกอบรม Training
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
จนท.สรรหา 1. สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ ในช่องทางต่าง ๆ 2. ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์งานและทดสอบ 3. ดูแลปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานว่างใน Web Site ที่ใช้ในการประกาศตำแหน่งงานว่างฯ 4. ดำเนินการหาช่องการการสรรหาใหม่ ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาการใช้ช่องทางนั้น ๆ 5. ดำเนินการในงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ 6. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ เข้าระบบ 7. จัดทำแฟ้มเอกสารพนักงาน 8. นำเสนอแนวการทางพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 9. จัดทำ Repor
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
• สัมภาษณ์งานพนักงาน • รับผิดชอบดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานใหม่ • ดูแลการเบิกชุดสวัสดิการพนักงานสาขา / สำนักงานใหญ่ • ดูแลการเบิกชุดตรวจ ATK พนักงานสาขา / สำนักงานใหญ่ • ดำเนินการอนุมัติจัดซื้อชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / ป้ายชื่อ / ชุดตรวจ ATK • จัดชุดยูนิฟอร์มส่งสาขาตามรอบรถขนส่งของบริษัท • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง เน้นการสรรหาบุคลากรด้านงานเร่งรัดหนี้สินโดยตรง - วิเคราะห์หาความต้องการของงานแต่ละ ผู้ว่าจ้าง ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร - ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น - นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ - ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง - คัดกรองผู้สมัครงาน แจ้งผลการสัมภาษณ์ - ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000.-
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• การส่งมอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมทักษะด้านซอฟท์ (แรงจูงใจ การให้คำติชม การฝึกสอน การพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเอง ความเป็นผู้นำ ฯลฯ) • ความรับผิดชอบ คุณภาพของโปรโมเตอร์ ทั้งทักษะการขายและความรู้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ และรับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพของโปรโมเตอร์ • ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตารางโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคน • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการขายปลีกระดับภูมิภาคและการขายระดับภูมิภาคเพื่อระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและการฝึกอบรม • การพัฒนาและดำเนิ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สกลนคร   เขต : เมืองสกลนคร
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 30,000 - 40,000+++
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลการสรรหาพนักงานประจำสาขาตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ดูแลการฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 3. ดูแลงานสวัสดิการพนักงานของภายในสาขา 4. วางแผนงานและกำกับดูแลเรียบร้อยของอาคารสถานที่ให้เป็นมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด 5. บริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลการสรรหาพนักงานประจำสาขาตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ดูแลการฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 3. ดูแลงานสวัสดิการพนักงานของภายในสาขา 4. วางแผนงานและกำกับดูแลเรียบร้อยของอาคารสถานที่ให้เป็นมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด 5. บริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
1. มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพ และสามารถจัดทำรายงานการประชุม คปอ. ได้ และมีความรู้เรื่องเอกสาร จป. (พิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สรรหาและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 3. ดูแลแฟ้มประวัติพนักงานเข้าใหม่-ลาออก-ทดลองงาน เบื้องต้น 4. ดูแลเกี่ยวกับระบบเอกสารงาน Hr เบื้องต้น
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
- กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโนบายบริษัท - สรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ร้องขอ - คิดค่าแรงพนักงาน - Update ประวัติพนักงาน - ฝึกอบรม - จัดกิจกรรมต่างๆ - แรงงานสัมพันธ์
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
- สรรหาพนักงาน คัดเลือกพนักงาน ว่าจ้างพนักงาน ฝึกอบรมอบรมพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงานและกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
- สารหา/คัดเลือกพนักงาน/ว่าจ้าง พนักงาน - ฝึกอบรมพนักงาน - ตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - งานดูแลสวัสดิการพนักงานและกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1086 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 109 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.