ประกาศรับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-บันทึกตั้งหนี้ ตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -จัดทำใบสำคัญการจ่ายเงิน WHT -ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ ปรับปรุงรายการ -บันทึกบัญชีที่เกี
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
-ดูแลซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า/ระบบน้ำประปา/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบเครื่องปรับอากาศ /Fire Alarm/Preventive Maintenance -ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน -ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุป
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- ร่วมวางแผนและปฏิบัติกับผู้จัดการการตลาด - ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ออกตลาด และหาช่องทางในการทำกิจกรรมการตลาด - ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกผ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- ควบคุมดูแลระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร ประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ - ซ่อมบำรุงรักษาอาคารโรงแรม ให้สามารถใช้งานได้ และอยู่ในสภาพดี - มีใบประกอบวิชาชีพ จป. - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ การเจรจาต่อรอง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
-ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม -คิดและสร้างสรรค์แผนการตลาด / แผนงาน / กิจกรรม / โปรโมชั่น -สำรวจข้อมูลข
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ รายได้ ทุกแผนก ของโรงแรม ดูแลต้นทุนทั้งหมด (เช่น ห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ) ของโรงแรม ดูแลควบคุม stock โรงแรมใช้ระบบบัญชี commanche และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ การเจรจาต่อรอง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ดูแล/ติดตาม/สนับสนุนให้บริการ/ให้ความรู้ แนะนำ ชาวไร่การปลูกอ้อย-การใช้ปุ๋ย ปัจจัยสนับสนุนชาวไร่ด้านต่างๆ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12000
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ดูแลระบบการผลิต-การวางแผน-การหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ฯลฯ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ดูแลงานด้านนิติกรรมต่าง ๆ, สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง, สัญญาจ้างบริการ, สัญญาต่าง ๆ ทุกประเภท, ประสานงานกับทนายความเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี, งานด้านภาษีที่ดิน, งานบุคคลบางส่วน, ติด
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ การเจรจาต่อรอง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
บริหาร จัดการ วางแผน ด้านรถตัดอ้อย ,การซ่อมรถตัดอ้อย และรถทุกชนิด,การควบคุมอะไหล่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ด้านงานความปลอดภัยโรงงานทั้งระบบ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- ส่งเสริมการเกษตร ด้านพืชไร่ การปลูกผลไม้ และ สมุนไพร - การให้ปุ๋ย และ สารเคมีทางการเกษตร - ดูแลปัญหาโรคพืฃ แมลง และ ศัตรูพืช - ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ การเจรจาต่อรอง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- มีทักษะและเชี่ยวชาญในการบริหารการขายและการตลาด Online - ประสบการณ์หลัก : บริหารการขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบเครือข่าย Online - ประสบการณ์รอง : บริหารการขายและการตลาดในช่องทางอื่น
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ การเจรจาต่อรอง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
การซ่อมเครื่องจักรและควบคุมการผลิต
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
-ดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร อะไหล่ ฯลฯ -สรรหาผู้ขายรายใหม่เกี่ยวกับราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ -ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ดุแล ควบคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย/ตรวจสอบจัดเก็บควบคุมหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ออกหนังสือติดตามเร่งรัดหนี้สินคงค้าง/ติดตามหนี้ค้างชำระเสนอแนวทางการแก้ไขภาระหนี้/ดำเนินคดีแพ่ง-อาญา
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
บริหารและพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งระบบ •บริหารงานธุรการโรงงาน •ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ •มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
-งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร Payroll-สรรหาและคัดสรรบุคลากร -งานพัฒนาบุคลากร -งานแรงงานสัมพันธ์ /-จัดหาหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานแผนกต่าง ๆ- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจา
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.