ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ พัฒนา ปรับ ตกแต่งสื่อ POSM สื่อรายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้ากับตลาดปัจจุบัน และสนองตอบให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้บริโภค และร้านค้าตามช่องทางการจำหน่ายทั้งในภาพรวม และเฉพาะพิเศษในบางพื้นที่ของสาขา และงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายบริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
วางแผนจัดรถขนส่งตามความต้องการของลูกค้า ควบคุมดูแลให้รถขนส่งสามารถส่งสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้ เก็บข้อมูลการขนส่งและอัพเดทในระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่   เขต : เหนือคลอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลร้านค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมเสนอขายสินค้า, รับคำสั่งซื้อ, บริหารจัดการสินค้า, บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย, บริหารลูกหนี้ และการปฎิบัติการในร้านค้า (ME) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พังงา   เขต : เมืองพังงา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตรงตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถ รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพดีตรงตามข้อกำหนด ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดรถขนส่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท/เดือน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิตเครื่องดื่ม โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และระยะเวลาที่กำหนดด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องและดีที่สุด จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ใบแจ้งซ่อม ใบตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกการรับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ จัดเก็บ และพิมพ์เอกสาร รับโทรศัพท์, บันทึกข้อมูล SAP ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่, จัดทำเป้าหมายในระบบ sales target ประจำเดือน,จัดทำรายงานยอดขายและการกระจายสินค้าให้กับหัวหน้าเขต ผู้จัดการแผนกPre-sales , จัดทำแบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูล และสรุปผลตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลรับผิดชอบลูกค้า Makro ตามกลุ่มลูกค้าที่กำหนด - วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมและผลักดันยอดขาย - จัดสรรควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด - เจรจาแผนงานธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถ -รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า -ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พขร. ในขณะขับขี่รถเพื่อไม่ให้เกิดอบุติเหตุ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
· Build Trade promotions plan · Manage and control DME investment · Co-ordinate with sales, brand, finance, marketing support, ThaiNamthip, and Coca-Cola to deliver the best output to meet company’s objectives and goals · Manage the business performance; volume, revenue, and distribution of key products · Develop strategies, tactical plans, trade promotions, and POSM for the channels in scope · Implement, monitor and control all programs & promotions done in stores. · Manage an
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลร้านค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมเสนอขายสินค้า, รับคำสั่งซื้อ, บริหารจัดการสินค้า, บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย, บริหารลูกหนี้ และการปฎิบัติการในร้านค้า (ME) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลร้านค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมเสนอขายสินค้า, รับคำสั่งซื้อ, บริหารจัดการสินค้า, บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย, บริหารลูกหนี้ และการปฎิบัติการในร้านค้า (ME) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลร้านค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมเสนอขายสินค้า, รับคำสั่งซื้อ, บริหารจัดการสินค้า, บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย, บริหารลูกหนี้ และการปฎิบัติการในร้านค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ให้การสนับสนุนงานขาย/บริการ จัดเรียงสินค้า จัดแช่จัดโชว์ ให้กับร้านค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง,วางแผนงาน,ประสานงาน,ประมาณราคา,ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,ควบคุมงานสาธารณูปโภค,เข้าใจแบบงานระบบไฟฟ้า-ประปา ได้ดี และงานสำรวจ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงาน,ตรวจสอบงานก่อสร้าง
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานเอกสารต่างๆ ประสานงานหน้างาน พิมพ์เอกสารต่างๆ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนตรงตาม Billing พร้อมเก็บเงินค่าสินค้านำส่งบริษัท และปฏิบัติการในร้านค้า (ME) อย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงดูแลรักษารถส่งสินค้าและเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
-เข้าเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ทำการเสนอขายสินค้าให้ครบถ้วนตามช่องทางที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย -แจ้งรายการส่งเสริมการขายและข่าวสารต่างๆให้ลูกค้าได้รับทราบ -พัฒนาบัญชีลูกค้า เปิดร้านค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 43 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.