งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ตรวจสอบความถูกต้องในงานประเมินราคาทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ - ลงนามรับรองรายงานในระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กลต.
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ตรวจสอบความถูกต้องในงานประเมินราคาทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ - ลงนามรับรองรายงานในระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กลต.
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบงานประเมินจากรายงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา เพื่อความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด, สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเองได้เมื่อเร่งด่วน, บริหารจัดการอบรม/ชี้แจงต่อผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารกรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดของเนื้องาน
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลักษณะงานที่ทำ - ติดต่อประสานกับทางลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ประเภทงานรายย่อย, งานทบทวน - เข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ถ่ายรูป วัดระยะแปลนอาคารทรัพย์สินที่ประเมิน คำนวนพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน - ติดต่อประสานงานทางสนง.ที่ดินตามเขตหรือพื้นที่ของทรัพย์สินที่ประเมิน เพื่อขอคัดถ่ายเอกสาร โฉนดที่ดิน สารบบที่ดินต่าง ๆ แปลงทาง เพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ของทรัพย์สินนั้น ๆ - หากมีเก็บเงินค่าบริการประเมินให้ตรวจสอบรายการโอนชำระค่าประเมินให้เรียบร้อยแ
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลักษณะงานที่ทำ - ติดต่อประสานกับทางลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ประเภทงานรายย่อย, งานทบทวน - เข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ถ่ายรูป วัดระยะแปลนอาคารทรัพย์สินที่ประเมิน คำนวนพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน - ติดต่อประสานงานทางสนง.ที่ดินตามเขตหรือพื้นที่ของทรัพย์สินที่ประเมิน เพื่อขอคัดถ่ายเอกสาร โฉนดที่ดิน สารบบที่ดินต่าง ๆ แปลงทาง เพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ของทรัพย์สินนั้น ๆ - หากมีเก็บเงินค่าบริการประเมินให้ตรวจสอบรายการโอนชำระค่าประเมินให้เรียบร้อยแ
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลักษณะงานที่ทำ - ติดต่อประสานกับทางลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ประเภทงานรายย่อย, งานทบทวน - เข้าสำรวจประเมินทรัพย์สิน ถ่ายรูป วัดระยะแปลนอาคารทรัพย์สินที่ประเมิน คำนวนพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน - ติดต่อประสานงานทางสนง.ที่ดินตามเขตหรือพื้นที่ของทรัพย์สินที่ประเมิน เพื่อขอคัดถ่ายเอกสาร โฉนดที่ดิน สารบบที่ดินต่าง ๆ แปลงทาง เพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ของทรัพย์สินนั้น ๆ - หากมีเก็บเงินค่าบริการประเมินให้ตรวจสอบรายการโอนชำระค่าประเมินให้เรียบร้อยแ
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปฏิบัติงานออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน -ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาประเมินราคา -หาข้อมูลเปรียบเทียบ -เข้าสำนักงานที่ดิน ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ -สรุปรายงานประเมินราคาเบื้องต้น (เน้นรายย่อย) **ต้องมีประสบการณ์งานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป**
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปฏิบัติงานออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน -ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาประเมินราคา -หาข้อมูลเปรียบเทียบ -เข้าสำนักงานที่ดิน ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ -สรุปรายงานประเมินราคาเบื้องต้น (เน้นรายย่อย) **ต้องมีประสบการณ์งานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป**
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปฏิบัติงานออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน -ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาประเมินราคา -หาข้อมูลเปรียบเทียบ -เข้าสำนักงานที่ดิน ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ -สรุปรายงานประเมินราคาเบื้องต้น (เน้นรายย่อย) **ต้องมีประสบการณ์งานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป**
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปฏิบัติงานออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน -ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาประเมินราคา -หาข้อมูลเปรียบเทียบ -เข้าสำนักงานที่ดิน ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ -สรุปรายงานประเมินราคาเบื้องต้น (เน้นรายย่อย) **ต้องมีประสบการณ์งานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป**
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.