งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1.รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 2.จัดทำแผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง 4.ควบคุมและตรวจสอบดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การเก็บงานแจ้งซ่อม ก่อนโอน/หลังโอน และงานแก้ไข
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
ทำบัญชีรับ-จ่าย และต้นทุน รวมทั้งงานอื่นๆของแผนกบัญชี
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. เขียน PR ซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง และคุม Budget ที่ได้กำหนด 2. จัดทำเอกสารเบิกเงินตามงวดงานของผู้รับเหมาตามงวดงานที่ระบุในใบสั่งจ้าง และควบคุมไม่ให้เกิน Budget ที่ได้กำหนดยอดไว้ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในไซต์งาน 3.จัดทำเอกสารส่งตรวจงาน Defect list ต่อ Consult ประจำไซต์งาน 4.จัดรวบรวมเอกสาร Payment เบิกเงินงวดงานเข้าเล่ม 5.จัดทำเอกสารค่าแรง DC ตรวจเช็คจำนวนคนงาน และการทำงานของคนงานต่อวัน 6.จัดเก็บดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารสัญญา เอกสารบิลเข้าไซต์งานของโครงการก่อสร้าง 7.พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
-รับผิดชอบงานขายและบริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา -ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย -ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน -พาลูกค้าเข้าชมโครงการอสังหาริมทัพย์ตัวอย่าง -รักษาเป้าการขาย รายงานและติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลงานการขาย -ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ออกบูธ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบงานอืนที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงกัน+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ ดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบการทำงาน Payment ผู้รับเหมา และคนงาน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการเข้าเก็บงานและแก้ไขงานก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด - วางแผนการทำงานให้คนงาน ดูแล จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมต่อการทำงาน - ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากพบปัญหาให้จัดทำรายงานและดำเนินการแก้ไขทันที - งานอื่น ๆ ตาม
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ต้อนรับลูกค้าให้เป็นไปตามกระบวนการขาย ดูแลลูกค้า และอธิบายรายละเอียดของโครงการ ปิดการขาย จัดเตรียมเอกสารการจองและสัญญาต่างๆของลูกค้า รวมถึงการยื่นสินเชื่อ ผลักดันและดูแลทีม เพื่อให้สมาชิกมียอดขาย-โอน เป็นไปตามเป้า ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า ได้แก่ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง และพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ อัพเดตยอดขายในโครงการ ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
• ต้อนรับลูกค้า พาชมโครงการ แนะนำโครงการ เพื่อเสนอการขายและปิดการขาย • เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า และดูแลลูกค้า • รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขาย ติดต่อประสานงานการเงิน และการกู้เงินธนาคาร • รับผิดชอบการตรวจ ส่งมอบสินค้า การโอน • ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง บ้านตัวอย่าง ให้เรียบร้อย ตามระเบียบและนโยบาย • ส่งมอบและจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
ทำ Survey อาคาร และรังวัดได้ ทำวงรอบ วางผัง อ่านแบบออก ใช้ Auto cad ทำแบบได้
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ ของบริษัทฯ ดูแลด้าน Digital Marketing (Social Media , Content writing) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
วางแผนงานการตลาด Online-Offline เปรียบเทียบข้อมูลโครงการคู่แข่ง จำทำโปรโมชั่นงานส่งเสริมการขาย ดูแลสื่อต่างๆของโครงการ Facebook Line Tiktok อื่นๆ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1.ตรวจสอบเแบบก่อสร้างร่วมกับ PM เพื่อกำหนดแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้าง 2.ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าร่วมกับ PM ในส่วนของงานก่อสร้าง 3.รับผิดชอบการทำงานร่วมกับ PM ในการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลากรประจำโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในระบบคุณภาพ 4.บันทึกงานที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสั่งการให้มีการแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐานโดยทันที ภายใต้การแนะนำจาก PM 5.นำเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบ หลักการทางวิศวกรรมและอยู่ภายใต้งบประมาณ 6.ปฏิบัติงานตามผู้บริหาร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อม จากลูกค้ารวบรวมแยกประเภทและส่งต่อไปยังฝ่ายจ่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. รักษาและพัฒนามาตรฐานงานซ่อม/มาตรฐานการให้บริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3. ตรวจสอบและติดตามสถานะงานซ่อม 4. วางแผนและกำหนดอัตรากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 5. สร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมางานซ่อม
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
ควบคุมการยกของ ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงกัน
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงานก่อสร้าง - จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดทำรายงานสรุปต้นทุนขายทุกเดือนแก่หัวหน้างาน - จัดทำรายงานเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อต้นทุนขายเป็นประจำทุกเดือน - ติดตามและประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเกี่ยวกับข้อมูล - ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฎิบัติงานในฝ่ายบัญชี - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทันกำหนด งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. เขียน PR ซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง และคุม Budget ที่ได้กำหนด 2. จัดทำเอกสารเบิกเงินตามงวดงานของผู้รับเหมาตามงวดงานที่ระบุในใบสั่งจ้าง และควบคุมไม่ให้เกิน Budget ที่ได้กำหนดยอดไว้ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในไซต์งาน 3.จัดทำเอกสารส่งตรวจงาน Defect list ต่อ Consult ประจำไซต์งาน 4.จัดรวบรวมเอกสาร Payment เบิกเงินงวดงานเข้าเล่ม 5.จัดทำเอกสารค่าแรง DC ตรวจเช็คจำนวนคนงาน และการทำงานของคนงานต่อวัน 6.จัดเก็บดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารสัญญา เอกสารบิลเข้าไซต์งานของโครงการก่อสร้าง 7.พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. เขียน PR ซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง และคุม Budget ที่ได้กำหนด 2. จัดทำเอกสารเบิกเงินตามงวดงานของผู้รับเหมาตามงวดงานที่ระบุในใบสั่งจ้าง และควบคุมไม่ให้เกิน Budget ที่ได้กำหนดยอดไว้ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในไซต์งาน 3.จัดทำเอกสารส่งตรวจงาน Defect list ต่อ Consult ประจำไซต์งาน 4.จัดรวบรวมเอกสาร Payment เบิกเงินงวดงานเข้าเล่ม 5.จัดทำเอกสารค่าแรง DC ตรวจเช็คจำนวนคนงาน และการทำงานของคนงานต่อวัน 6.จัดเก็บดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารสัญญา เอกสารบิลเข้าไซต์งานของโครงการก่อสร้าง 7.พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. ต้อนรับลูกค้า พาชมโครงการ แนะนำโครงการ เพื่อเสนอการขายและปิดการขา 2. ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย 4. ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 6. ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 7. เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า และดูแลลูกค้า 8. งานอื่น ๆ ที
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. เขียน PR ซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง และคุม Budget ที่ได้กำหนด 2. จัดทำเอกสารเบิกเงินตามงวดงานของผู้รับเหมาตามงวดงานที่ระบุในใบสั่งจ้าง และควบคุมไม่ให้เกิน Budget ที่ได้กำหนดยอดไว้ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในไซต์งาน 3.จัดทำเอกสารส่งตรวจงาน Defect list ต่อ Consult ประจำไซต์งาน 4.จัดรวบรวมเอกสาร Payment เบิกเงินงวดงานเข้าเล่ม 5.จัดทำเอกสารค่าแรง DC ตรวจเช็คจำนวนคนงาน และการทำงานของคนงานต่อวัน 6.จัดเก็บดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารสัญญา เอกสารบิลเข้าไซต์งานของโครงการก่อสร้าง 7.พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
ประเมินสถานการณ์การตลาดและราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมสร้างกลยุทธ์การขาย วิเคราะห์แนวโน้วการตลาดพร้อมนำมาปรับในกลยุทธ์ สร้างหรือหาช่องทางการขายใหม่ ๆ ดูแลสื่อต่างๆของโครงการ Facebook Line Tiktok อื่นๆ สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบข้อมูลโครงการคู่แข่ง จำทำโปรโมชั่นงานส่งเสริมการขาย ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาย การเงิน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดและติดตามผล ฯลฯ ค้นคว้าหาข้อมูลทางการตลาด เช่น การทำการประเมินคู่แข่ง การเรียนรู้พฤติ
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
1. ต้อนรับลูกค้า พาชมโครงการ แนะนำโครงการ เพื่อเสนอการขายและปิดการขาย 2. เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า และดูแลลูกค้า 3. รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขาย ติดต่อประสานงานการเงิน และการกู้เงินธนาคาร 4. รับผิดชอบการตรวจ ส่งมอบสินค้า การโอน 5. ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง บ้านตัวอย่าง ให้เรียบร้อย ตามระเบียบและนโยบาย 6. ส่งมอบและจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.