งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคา หา Supplier รายใหม่ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสมในโครงการก่อสร้าง - ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย หรือ ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ - ร่วมกับไซด์งาน ในการกำหนดคุณวัสดุโครงการ - ออกใบ PO - ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ - มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
- ประสานงานกับโครงการต่างๆ ในการติดตามงานได้ - ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามแบบได้ - สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง - ศึกษาด้านเทคนิคการก่อสร้าง แนวทางในการทำงานใหม่ๆ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อนำเสนอพิจารณา - ติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบดูแล และรายงานการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในงานก่อสร้างของทุกโครงการต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างอาวุโสพิจารณา - ตรวจสอบแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ - สอบถามราคา สรุปและจัดทำรายงานในส่วนงาน Civil - Payment su
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
- ด้านงานเอกสาร เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย, เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - เก็บฐานข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ - วางระบบการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้ - รับเรื่องและประสานงานในแผนก เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งมอบได้
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
- ดูแล สั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแผนงานที่กำหนดไว้ - คุมคนงานให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - เมื่อเกิดปัญหา สามารถหาแนวทางแก้ไขในระหว่างการติดตั้งระบบกันซึม, การติดตั้งระบบงานพื้น และเคมีภัณฑ์ได้
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
- นำเสนอสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีดำเนินงานแก่ลูกค้าได้ - นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ คือ สถาปนิก, วิศวกร หรือ มัณฑนากร - วางแผนงานขาย ขยายตลาด ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปพบลูกค้านอกสถานที่หรือตามไซด์งาน (ต่างจังหวัด) ได้
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000-40,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1. จัดหาข้อมูลงาน ประมูลในส่วนงานราชการ (มีข้อมูลให้) 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบงานประมูล 3. ติดตามประกาศผลการประมูล 4. ทำสรุปรายชื่องานประมูล ส่งผู้บังคับบัญชา 5. ทำสรุปรายชื่อผลงานที่ประมูลได้ และ ประมูลไม่ได้
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1. วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 4. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1.เตรียมเอกสารจ่าย(จัดทำใบสำคัญจ่าย) 2.เปิดใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค 3.บันทึกเอกสารจ่ายเข้าระบบ Express 4.จัดทำรายงานเพื่อคุมเอกสารที่จ่ายไปแล้ว 5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นภพ.30 6.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7.ตรวจเช็คStatement
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1. การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร 2. ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) 3. การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน 4. นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น 5. สัญญาจ้าง 6. ปฐมนิเทศน์ 7. ประเมินการทดลองงาน 8. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ 9. เงินเดือนพนักงาน, คอมมิชชั่นเซลล์, สลิปเงินเดือน 10. เงินค่าแรงคนงาน 11. ดู GPS รถช่าง 12. จัดสัมนาประจำปี 13. อัพเดท ทะเบียนลูกจ้าง, สปส.6-07 14. ใบเตือนพนักงาน, ประกาศบริษัทตามที่นายจ้างสั่ง 15. หนังสือรั
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000+
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.