- งานบริหาร จัดการ ควบคุม กำกับดูแลการทำงานฝ่ายการตลาดและทีมเพื่อเปิดการตลาด, ช่องทางการตลาด - วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์รวมถึงแผนงานด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า แ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
ควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ มึคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
วางแผนและควบคุมการผลิตประจำวัน ตลอดจนดูแลพนักงานในสายงานผลิตให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลติดตามประสิทธิภาพการทำงานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ, ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบั
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. ออกแบบระบบการทำงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับได้ และสอดคล้องกับกฏกหมายและข้อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในส่วนของแผนกบรรจุ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต -ติดตามและตรวจสอบการใช้คนและเวลาการทำงานในแผนกบรรจุ - วางแผนการผลิตในแผนกบรรจุ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. ดูแล ความสะอาดทั่วไป ในพื้นที่อาคารสำนักงาน 2. เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับ ผู้บริหาร,ลูกค้า และ ดูแลสต็อกเครื่องดื่ม 3. ทำความสะอาด และเตรียมพร้อมการใช้ห้อง ประชุมประจำส
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ใบสำคัญต่าง ๆ รับ,จ่าย,ซื้อ,ขาย ,ทั่วไป คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชี 2. ปิดบัญชีประจำเดือน ประจำปี พร้อมจัดทำเอกสารเกี่ยวกับยื่นเสียภาษีเงืนได้นิติบุคคลต่อกร
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ 2. งานติดตามแผนผลิตและแผนการส่งมอบ 2. งานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1.จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานตามมาตรฐานและแผนงานบำรุงรักษา 3.ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เคร
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1.วางแผนและทวนสอบข้อมูล เพื่อจัดทำ Standard Cost ของทุกผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำบัญชีต้นทุน, โครงสร้างต้นทุนการผลิต,ต้นทุนมาตรฐาน 3. ประสานงาน ดำเนินการสรุป ตรวจสอบ ข้อมูลที่นำมาประกอบการปิดบัญช
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปี 2. จัดทำและนำเสนอแผนอบรมประจำปี 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทำหลักสูตรประจำปี 4. ควบค
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุม,รายงานการประชุม 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่าง ๆ เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 3. บั
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ศึกษาและออกแบบการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามข้อกำหนด - ติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถลด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในระบบทำความเย็น -บำรุง และดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในระบบทำความเย็น -บันทึกรายงาน/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนการซ่อมและการบ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- รวบรวมใบสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ -ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองราคา -สรรหาผู้ขายรายใหม่ -ประสานงานขอตัวอย่างสินค้า -ออกใบสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์หลังจากได้รับการอนุมัติ -ติด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ดำเนินการตามแผนผลิตประจำวัน - จัดเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติให้เพียงพอกับแผนการผลิตประจำวัน - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในหน่วยงานละลายปลาตามมาตรฐานการทำงา
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
- ควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่องการควบคุมความปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อน - การจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต - มาตรฐานในการควบคุมกระบวนการผลิต โปรแ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.