ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแลงาน รับ จัดเก็บ เบิก-จ่ายและ ส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป และบริหาร จัดการข้อมูล สต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและสต๊อกบรรจุภัณฑ์ สำหรับระบนการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. Researching and developing new products, especially the products that related to natural latex product. 2. Optimizing and improving quality of current products. 3. Maintain and looking opportunity to reduce the testing cost. 4. Planning, performing tests and evaluation test results of formulation, new raw materials, new products. 5. Compiling and controlling document: Design history file, device master record, validation protocols and report, records and product information files. 6. Su
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. Researching and developing new products. 2. Optimizing and improving quality of current products. 3. Planning, performing test and evaluating test results of formulation, new raw materials, new products. 4. Compiling and controlling document: Protocol, report, records and product information files. 5. Supporting production department to validate new product manufacturing processes. 6. Supporting Marketing department to develop new product designs 7. Supporting QC department in finished
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
1.นับจำนวนสินค้าในสาขา เซ็นทรัล หาดใหญ่ 2.ยิงนับโดยใช้โทรศัพท์มือถือ(**จำเป็นต้องเป็นมือถือ Android เท่านั้น) 3.เหมาจ่าย 500-1,000 บาท/วัน/คน ตามแต่ตกลงได้ 4.ต้องยิงจบงานใน 1 วัน 5.รับผู้ที่มีประสบการณ์การนับสินค้า 6.ส่งงานเมื่อยิงนับครบ ไม่เกิน 20.00 น. 7.เทรนการนับก่อนเริ่มงาน 8.สามารถทำงานได้ในวันที่ 07 มีนาคม 2567 9.เริ่มงานตั้งแต่่ 10.00 น. เป็นต้นไปจนนับสินค้าจบงาน 10.ทำงานเป็นคู่ได้ รับพิจารณาเป็นพิเศษ 11.เคยทำงานนับสินค้า หรือมีความรู้ในเรื่องการนับสต็อกพิจารณาพิเศษ **สนในสม
บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงวันละ 500-1000 บาท/คน/วัน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard , RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1.งานโอนกรรมสิทธิ์ -ติดต่อประสานงานลูกค้ำเพื่อเตรียมขอสินเชื่อ ติดตำมและนัดหมำยโอนกรรมสิทธิ์ -ติดต่อประสำนงำนกับธนำคำรเพื่อขอสินเชื่อให้ลูกค้ำและขอปลอดจำนอง -ติดต่อสำนักงำนที่ดินเพื่อส่งเอกสำรและนัดโอนกรรมสิทธิ์ -ดำเนินกำรทำเอกสำรแจ้งลูกค้ำกรณีนัดโอนกรรมสิทธิ์ และจดหมำยทนำยกรณีลูกค้ำผิดนัดโอนกรรมสิทธิ์ -ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรงำนนิติบุคคลในกำรส่งมอบแฟ้มลูกค้ำเมื่อโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย -สรุปรำยงำนกำรโอนกรรมสิทธิ์ประจำวัน 2.งานบัญชีการเงิน -สรุปยอดเงินค้ำงชำระและค่ำใช้จ่ำยโอนกรรมสิทธิ์ให
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สัญญาจ้าง 2 ปี 1การดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารให้ใช้งานได้ในสภาพปกติ 2.ควบคุมการซ่อมแซมงานที่ลูกค้าแจ้งซ่อมหลังการโอนมายังนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดระยะเวลาการรับประกันของโครงการ 3.เสนอวิธีการลดงานซ่อมแซมหลังการโอนเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการใหม่ 4.งานอื่นๆ ตมที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.บันทึกสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 2.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร 3.จัดซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
-ประสานงานกับสาขาและส่วนกลาง -ทำข้อมูลการนำจ่าย ติดตามการรับเข้าพัสดุ -ทำข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
-จัดการดำเนินคดีในชั้นศาล ร่างคำร้อง, คำฟ้อง -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย -ติดต่อกับหน่วยงานราชการ -ดำเนินการทางคดี เมื่อมีการทุจริต -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย -งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 219 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 22 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.