บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)


บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
(ปลาทูน่า) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานดังนี้


เลขที่ 1069 ถนนสายเอเซีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่


(หาดใหญ่ ) สงขลา 90110


074-200999 - 5120


074-200900-1


ยูนิฟอร์ม, รถ รับ-ส่ง , เงินโบนัสประจำปี , สหกรณ์ออมทรัพย์ , กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
× บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ติดต่อและประสานงานขายสินค้าและขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการตามแผนผลิต และส่งมอบสินค้าให้ลุกค้าได้ทันเวลา 3. ทบทวนความต้องการหรือข้อกำหนดของลูกค้า และ Key customer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ 4. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 หรือตามโครงสร้าง / ข้อตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1.เพื่อปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนดำเนินการผลิตประจำวันให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.เพื่อปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปิดผนึกให้ได้ตามมาตรฐาน สินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย 3. เพื่อปฏิบัติงานในการตรวจสอบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามาตรฐานที่กำหนด 4. สนับสนุน ร่วมมือกิจกรรม 5ส / GMP / ISO ของบริษัทฯ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- บริหาร ควบคุม กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสูตรของผลิตภัณฑ์และการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ควบคุมการรับ และการเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปที่ยังไม่ปิดฉลากไม่ให้เกิดการปะปน เสื่อมสภาพ และมีจำนวนสต็อกถูกต้อง ควบคุมการส่งมอบ ให้ดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการส่งมอบที่กำหนดไว้
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนและประสานงานกับลูกต้าภายใน ภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามแผนผลิตและการส่งมอบสินค้า 2. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ 3. ประสานงานติดตามแผนผลิตและแผนส่งมอบ เพื่อส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมาย 4. ประสานงานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. รับผิดชอบและสนันสุนการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของแผนกบรรจุ ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานในแผนกบรรจุ เพื่อส่งต่อไปยังแผนกฆ่าเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ กำหนด 3.ดูแลตรวจสอบความเบี่ยงเบนการปฏิบัติงานในแผนกบรรจุ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุม,รายงานการประชุม 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่าง ๆ เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 3. บันทึกรายงานการประชุม 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงาน ดำเนินการนัดประชุมผู้บริหาร 6. ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง / โครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบงาน ระบบคุณภาพ และระบบการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ในบริษัท ให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก บริษัท 3.ศึกษางาน วางแผนดำเนินงาน และจัดทำรายงานตรวจสอบภายใน 4.ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินการงานตรวจสอบภายใน ให้ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในขั้นตอนการบรรจุ ตามที่กำหนด - จัดเตรียมกำลังคน พื้นที่ วัตถุดิบ/วัสดุ เครื่องจักร และ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ Tuna Loin ให้พร้อม และเพียงพอต่อการผลิตประจำวัน - ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบในขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ Tuna Loin ตามแผนการผลิตประจำวัน - ดูแล ตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ที่ใช้งาน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ชำรุดเสียหาย
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การเตรียมฉลาก เตรียมสินค้า เข้าสู่กระบวนการปิดฉลาก - จัดเตรียม ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในกระบวนการปิดฉลาก - ควบคุม ดำเนินการ การ Set Ink jet Code สินค้า ในกระบวนการปิดฉลาก ตามรูปแบบที่กำหนด - ควบคุมการบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ การ Shrink สินค้า การจัดวางสินค้าลงพาเลท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.