รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - คีย์ข้อมูลลงระบบ งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุมให้ผู้บริหาร - ดูตารางนัดหมาย ตอบ E-mail - งานด้านเอกสารธุรการทั่วไป คีย์ข้อมูลลงระบบของธนาคาร - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 - 13,000
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - คีย์ข้อมูลลงระบบ งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - คีย์ข้อมูลลงระบบ งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12500
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Progress HR Co., Ltd.
* จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ * จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail * ดูแลงานเอกสารเข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ * ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร * ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน * งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - คีย์ข้อมูลลงระบบ งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -ตรวจเอกสาร จัดเรียงเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงาน e-mail, Facebook, line -ดูแล website , Facebook -พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
1.ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 2.แปลเอกสารจีน-ไทย ,ไทย-จีน แปลในที่ประชุม พร้อมดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานและประสานงานแจ้งซ่อมต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร และเป็นผู้จัดเก็บไฟล์และเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 4.จัดตารางนัดให้ผู้บริหาร เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้บริหาร 5.ควบคุมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และติดตามงานต่างๆ จากก
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
1. Airbnb Management: Oversee and manage multiple Airbnb listings ensuring all properties are ready for guests, in pristine condition, and meets all Airbnb standards Respond promptly to inquiries, handle reservations, and address any guest issues or concerns in a timely manner Coordinate with housekeeping and maintenance teams to ensure properties are well-maintained Update listing information, photos, and pricing strategies as necessary 2. Cross Industry Project Support Assist in tasks
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000-24,000บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ได้อย่างถูกต้อง • ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กร • บริหารงานแผนก Investor Relation : ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา • วางแผนการทำงาน (Action Plan) รวมถึง Budget ที่จะใช้ของฝ่ายประจำปีแยก รายกิจกรรม และ ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของแ
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 403 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 41 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.