ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
- รวบรวมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ (KPI) - นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของบริษัทฯ - ควบคุมและดำเนินการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงาน - จัดทำบันทึกภายใน/นอก ,จดหมายโต้ตอบ ,งานทะเบียน ,เอกสารประชุม - จัดทำตารางนัดหมายประชุม ติดต่อประสานงานจอง วัน/เวลา/สถานที่ - ติดต่อประสานงาน ต้อนรับลูกค้าภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน Thana Group (ธนากรุ๊ป)
- รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดการเรื่องนัดหมาย การประชุม จดบันทึกการประชุม การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บเอกสารสำคัญให้กับผู้บังคับบัญชา จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม เป็นต้น - ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดของหัวหน้า
Thana Group (ธนากรุ๊ป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
1. ตรวจสอบเอกสารหนังสือต่างๆ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 2. จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร 3. ติดตามผู้บริหารไปประชุม อบรม- จัดทำรายงาการประชุม 4. รับนโยบายจากผู้บริหาร นำไปประสานงานต่อ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
1.การนัดหมาย ทำการนัดหมายระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า Supplier หน่วยงานรายราชการ บันทึกตารางนัดหมาย ให้กับผู้บริหาร ดูและตารางการนัดหมายและแจ้งเตือนเวลานัดหมายให้แก่ผู้บริหาร 2.อำนวยความสะดวก นัดหมายประชุม จดบันทึก ติดตาม จัดเตรียมเอกสาร จัดทำสรุปรายงานการประชุม รวมถึงติดตามความคืบหน้าในผลการดำเนินการต่างๆ รายงานต่อผู้บริหาร และส่งต่อข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดเก็บเอกสารสำคัญ เอกสารและข้อมูลความลับ ของผู้บริหารและของบริษัท รักษาระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นระบบระเบีย
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1.ทำ E-mail ในประเทศ-ต่างประเทศ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด
1.กำกับดูแลระบบตารางเวลาการปฏิบัติงานของรังสีแพทย์ทั้งหมดในเครือ บริษัท อุดรเมดิคอล กรุ๊ป ให้ข้อมูล Update อยู่เสมอ 2.จัดทำและจัดเก็บข้อมูลประวัติรังสีแพทย์ทั้งหมดของบริษัทฯ บริหารจัดการในส่วนของงานของรังสีแพทย์บริษัทฯ , ให้บริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่รังสีแพทย์ 3.ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสำนักงานฝ่ายการแพทย์ ให้มีความพร้อม 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายการแพทย์ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
1. Planning and scheduling management meeting. 2. Supporting in compiling information, presentation, minutes of meetings (MoM), tasks and activity follow up and coordination work. 3. Preparing correspondence, memoranda, reports. 4. Performing advanced and confidential secretarial and administrative duties. 5. Scheduling and maintaining calendar of appointments, meetings, and travel itineraries and coordinating related arrangements. 6. Facilitating personal-related matters for MD. 7. Other
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ได้อย่างถูกต้อง • ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กร • บริหารงานแผนก Investor Relation : ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา • วางแผนการทำงาน (Action Plan) รวมถึง Budget ที่จะใช้ของฝ่ายประจำปีแยก รายกิจกรรม และ ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของแ
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 2.ติดต่อนัดหมายโทรศัพท์และกรองเรื่องก่อนถึงผู้บังคับบัญชา 3.รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร 4.ช่วยสนับสนุนงาน รับรองแขกของผู้บริหาร 5.จัดทำรายงานการประชุม 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
- ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทตามการได้รับมอบหมาย - ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย - ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำรอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 378 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.