งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 3.ควบคุมและบริหาร ปริมาณและพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ เพื่อให้สามารถสนับสนุนหน่วยงานได้เพียงพอและทันตามเวลา 4.บริหารทีมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ทำงานฝ่ายผลิตที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายสินค้าไปจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ยกวัตถุดิบเข้าไลน์ผลิต โหลดสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน ตามระบบ 5ส. และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารงานขับรถยกเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.บริหารทีมงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. ผลิตชิ้นงานตาม order ให้ได้คุณภาพ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ปฏิบัติหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำแผนความปลอดภัย, แผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน - Morning Talk ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน - วิเคราะห์บ่งชี้อันตรายในการทำงาน, นำเสนอนายจ้าง - ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารงานขับรถยกเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้าและLogistic 4.บริหารทีมงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ SOP ของบริษัท 2. ตรวจสอบมาตรฐานงานทั้งด้านความปลอดภัยและงานคุณภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนด 3. บริหารกำลังพลในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. กำกับดูแล วินัยการมาทำงานของพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ประเมินและปรับปรุงการทำงานของพนักงานในสายงานการผลิต 6. รายงานผลผลิตประจำวันแก่ผู้บังคับบัญชา 7. ดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์การทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. อบรม แนะนำการทำงานของพนักงานใหม่ในทีม ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1.รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศนพนักงานใหม่ 2.จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลบุคคล และจัดทำสรุปข้อมูลเงินเดือนเพื่อทำจ่ายพนักงาน 3.จัดการเรื่องสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น ยูนิฟอร์ม 4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในกับพนักงาน 5.จัดทำข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพยาการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน Operation 6.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Job Responsibilities 1.Work with factories' QC team for continuous improvement. 2.Improve quality management practices inside the company and with manufacturing partners. 3.Standardize supplier quality management procedures, including traceability management. 4.Execute day to day quality inspection and process control. 5.Follow up and report production progress to ensure on-time delivery. 6.Assist factory to solve various problems in the production process, establish and maintain quali
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : Negotiable
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. Contact potential guest by phone / Make outbound dial 2. Support Customer decision to purchase & travel. 3. Providing customer services to guests related to the company brands 4. Promoting and persuading qualified customers to our preview center
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ++++ บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและคอมมิชชั่น
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. บัญชีต้นทุน 2. การวางแผนด้านบัญชีต้นทุนและสินค้าคงคลัง 3. ควบคุม ตรวจสอบและคำนวณต้นทุนและสินค้าคงคลัง 4. จัดทำงบประมาณประจำปี 5. ควบคุม ติดตามและสรุปผลใช้งบประมาณ
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. หาลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า 2. ติดตามลูกค้าหลังการขาย 3. วางแผนเข้าพับลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4. พัฒนาและดำเนินตามกลยุทธ์การขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,500 + commission (5,000-20,000)
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.