งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Codeignit
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
-ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า -วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก -ควบคุมการประสานงานเรื่องการจั
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
-ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า -จัดของ ลงของ ขึ้นของให้ลูกค้า -จัดเรียงสินค้าในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 340 บาท/วัน
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
วางแผนและจัดทำตารางออกพบลูกค้าประจำเดือนร่วมกับทีมขาย วางแผนเป้าหมายลูกค้าที่ต้องเข้าพบต่อเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขาย นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วายเมท ทำรายงาน และเอกสารการตรวจสอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1.ดูแลลูกค้าร้านค้าช่วง 2.บริหารงานขายให้ลูกค้าพึงพอใจ 3.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆที่ขายในร้านค้าปลีกพร้อมปิดงานขาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1. ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายและยอดขายที่กำหนด 2. จัดทำใบเสนอสินค้าให้ลูกค้า รวมทั้งประสานงานชำระค่าสินค้าและจัดการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานและแจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1.ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ดูแลให้เข้าใจทั้งคุณสมบัติ การใช้งาน และโครงสร้างราคา เพื่อประสานงานกับฝ่ายขาย 2.วิเคราะห์หลักการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการต่อรอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1. ดูแลการรับ - จ่ายสินค้าในคลังสินค้า 2. ดูแลการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 3. ตรวจสอบสต๊อกสินค้า ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย 4. ดูแลการจัดเรียงและพื้นที่การกองเก็บสินค้าในคลัง 5. ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1.กำหนดทิศทางการขาย 2.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3.การจัดทีมงานของฝ่ายขาย 4.วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด 5.ติดตาม ตรวจสอบผลการขายกราฟิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
-ผลิตตะแกรงวายเมท(โดยใช้เครื่อง) -ปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายและยอดขายที่กำหนด -งานอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 340 บาท/วัน
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า ออกแบบ ตกแต่ง และแก้ไข ชุดครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า กำหนดตำแหน่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
การวางแผนกลยุทธ์การขาย 1.กำหนดทิศทางการขาย 2.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3.การจัดทีมงานของฝ่ายขาย การบริหารงานขาย 1.วางแผนการส่งเสริมการขา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
1.กำหนดทิศทางการขาย 2.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3.การจัดทีมงานของฝ่ายขายโครงการ 4.วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด 5.ติดตาม ตรวจสอบผลการขายกราฟิกและผลิต 6.วาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
บริการขายสินค้าหน้าร้าน -เคาท์เตอร์แคชเชียร์/ เคาท์เตอร์ขาย—กล่าวต้อนรับลูกค้า คิดเงิน แนะนำสินค้า เชิญชวนสมัครสมาชิก นำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ -รับออร์เดอร์สินค้าวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.