งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-วางแผน ควบคุมการผลิต และติดตามผลงานของหน่วยงานผลิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะวัน และสรุปผล KPI -ควบคุมไลน์ผลิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขอ
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-ลงบัญชีด้วยโปรแกรม Express -ดูแลการเบิกจ่าย เงินสดย่อย -ปิดภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน -จัดทำและยื่นเอกสารเกี่ยวกับภาษีทางด้านบัญชี เช่น ภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ฯลฯ -ทำเอกสารด้านเจ้าหนี้และลู
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
- วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าประเภทเบเกอร์รี่และสินค้าแช่แข็ง - คิดค้นแนวทางของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และผู้บริโภค - รับผิดชอบในการศึกษา ค้น
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด - กำหนดนโยบายและแนวทางทางด้านการบริหาร จัดการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ -วางแผนและทำการปฏิบัติหน้าที่เชิ
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
- บริหารจัดการสโตร์วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ควบคุมสต๊อกสินค้าเบิกจ่าย ทำการเบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอย่างถูกต้องโดยการประงานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายผลิ
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนการตลาดในทุกช่องทางการขาย ในเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสาร การกำหนดกรอบราคา และกิจกรรมทางการตลาดต่
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-ประสานงานขาย และจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา , ทำเอกสารบิลขาย เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายขนส่งในการส่งสินค้าให้กับลูก
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
1.Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้ตาม BRAND CI ทั้งด้าน OFFLINE/ONLINE 2.จัดทำ Artwork ภาพนิ่ง สำหรับช่องทาง Social media / Marketplace / แคมเปญต่างๆ / Catalog สินค้า 3.สร้างและออกแบบ Graphic จัดทำภาพสินค้า BANNER / A
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-ดูแลช่องทางการสรรหา สัมภาษณ์งาน และคัดเลือกพนักงาน - เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ (เซ็นต์ สัญญา,ออกรหัสพนักงาน, ปฐมนิเทศน์ ) -ดูแลจัดเก็บแฟ้มพนักงาน (เข้า-ออก) ตามระเบี
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-ปฏิบัติติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนระหว่าง 3 ส่วน -ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพื่อดูแลส่วนงานของการเช่าพิ้นที่ การต่อรอง และการเซ็นสัญญา วันรับมอบและการเข้าพิ้นที่ -ประสา
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
- ดำเนินงานในเรื่องของงานจัดซื้อ จัดหาสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ ภายในบริษัทฯ ให้ได้ราคายุติธรรมและมีคุณภาพ - จัดหา Supplier ทั้งรายเก่า รายใหม่เพื่อทำกา
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
-ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้า และ รับออเดอร์สินค้า -ดูแลความเรียบร้อย จัดเตรียมร้านและสินค้าให้พร้อมจำหน่าย -อบขนมสำหรับขายหน้าร้าน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
รายละเอียดงาน -ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้า และ รับออเดอร์สินค้า -ดูแลความเรียบร้อย จัดเตรียมร้านและสินค้าให้พร้อมจำหน่าย -อบขนมสำหรับขายหน้าร้าน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูลลงในระบบ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล
บริษัท อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.