งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. เดินเครื่องระบบวิศวกรรมภายในอาคาร (Operation) 2. บำรุงระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องกล และอื่น ๆ ตามแผนงาน (PM) 3. ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (CM) 4. กำกับดูแล และควบคุมผู้รับผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุด 5. กรณีผู้สมัครมาจากต่างจังหวัด บริษัทฯมีที่พักให้ (พนักงานค่าไฟเอง)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ 5. แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 /เดือน (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์)
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของโครงการ และเป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการทำงานอาคาร - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานงานวิศวกรรมประกอบอาคารให้เป็นไปตาม นโยบายเป้าหมายการบริหาร - ดำเนินการวางแผน และกำกับควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา งานเดินเครื่อง งานบริการซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์วิศวกรรมประกอบอาคาร - สรุปวิเคราะห์ปัญหางานประจำวัน เพื่อการจัดการแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก - พิจารณานำเสนอหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
: บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเดินเครื่องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ประปา, และโทรศัพท์ และอื่น ๆ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้ ความสามาถ และตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์)
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ดูแลและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สุขาภิบาล ระบบปั้มน้ำ ในบ้านพักคนงานของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรม Gateway City
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 25,000.-/เดือน (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสงการณ์)
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- จัดทำบันทึกรับ/จ่าย วัสดุคงคลัง (เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง) ในระบบ - เช็คตรวจนับวัสดุคงคลังคลัง ประจำเดือน / ประจำปี - ประสานงานแผนกจัดซื้อสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดวัสดุส่วนที่ขาด - ประสานงานหน่วยงานก่อสร้างเพื่อส่งมอบวัสดุฯ และเครื่องมือก่อสร้าง - จัดทำ Tag ควบคุมสินค้าในคลังสินค้า - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 25,000 / เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล ช่างเทคนิคเดินเครื่อง และซ่อมบำรุง 11 คน - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - และอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการอาคาร หรือผู้จัดการโครงการมอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ดูแลอาคารสถานที่ บริหารจัดการงานด้านอาคาร การบริหารงานพื้นที่จอดรถ - จัดการความเสี่ยงภัยในงานอาคารต่างๆ - ดูแลงาน กำกับดูแล รปภ. แม่บ้าน กำจัดแมลง - ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ หรืองาน Shopping Mall - ติตต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารุ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ควบคุมการเดินเครื่องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ - ควบคุมสั่งการและกำกับดูแล ผู้รับเหมาซ่อมบำรุงงานระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของโครงการ และเป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการทำงานอาคาร - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายเป้าหมายการบริหาร เพื่อความสำเร็จและสามารถประเมินและวัดผลงานได้ - ดำเนินการวางแผน และกำกับควบคุมการปฏิบัติงานในด้านงานบริการอาคารสถานที่และการจัดการงานบำรุงรักษา งานเดินเครื่อง งานบริการซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์วิศวกรรมประกอบอาคาร - สรุปวิเคราะห์ปัญหางานประจำวัน เพื่อการจัดการแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอี
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 60,000 - 100,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Responsibilities: • To report management matters to Building Manager on a daily basis, as well as report immediately in the event of building emergencies. • To monitor, control and organize all on – site staff and to be responsible for actions of such staff in addition to ensuring that staff rosters and all holidays are adequately covered. • To monitor and review the operation off on service sub – contractors such as cleaning, security, pest control and lift contractors. • To administer all
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : According to experirnce and performance.
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ควบคุมและประสานงานการเปิด-ปิดระบบ AV (แสง สี เสียง) ให้กับผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ห้องประชุม และงานนันทนาการ - ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ช่วยวิศวกรตรวจสอบงานงานผู้รับเหมาทำ PM งานระบบ - จัดทำรายงานประจำเดือน (Monthly Report) - ติดต่อประสานงาน เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา - ช่วย วิศวกร ตรวจสอบและเสนอราคางานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆ ตามที่วิศวกร มอบหมาย และสอนงาน
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,500 - 24,000
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- รับผู้บริหารคนไทย,ญี่ปุ่น เวลาประมาณ 06.00-07.00 น. (เว้นวันหยุด) - รถจอดบ้านนาย / สำนักงานใหญ่ -นานา มีออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง - นายปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ นานา - นายออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง ในกรุงเทพและปริมณฑล - นายเลิกงานประมาณ 20.00 - 22.30 น. เสาร์/อาทิตย์ ตีกอร์ฟบางโอกาส - นายทำงานหยุดเสาร์/อาทิตย์
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้ ความสามาถ และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี - ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามแผน - จัดทำรายงานการตรวจสอบอาคาร และ ยื่นรายงานส่งให้หน่วยงานราชการ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่งตัวคนงานเข้าพักใน Labor Camp - ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน Labor Camp - ตรวจเช็คห้องพักพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ดูแลและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า และราคาสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม - ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด และ รปภ. - ตรวจสอบ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน อาหาร และเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนใน Day Care Center (สถานรับเลี้ยงเด็กในแคมป์) - จัดทำ/ ตรวจสอบ รายงานจำนวน และร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.