ประกาศรับสมัครงาน VCARGO CO., LTD.
บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ทำค่าใช้จ่ายประจำวันและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ขับรถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าที่ HomePro วังน้อย ไปส่งยัง HomePro สาขาต่างจังหวัด
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 10    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
- คีย์ตั๋ว EDI ได้ เคยมีประสบการณ์ด้านทำตั๋วมาไม่น้อยกว่า 3 ปี - คีย์ใบขน PAPERLESS ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - มีความรู้ด้านพิกัดของสินค้าที่จะทำใบขน - มีความสามารถคีย์ใบขนได้ทั้งขาเข้าและขาอ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ขับรถส่งของให้กับเซเว่นตามสาขาต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถให้เรียบร้อย - เช็คสถานที่เวลาส่งสินค้าให้กับลูกค้า
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 20    เงินเดือน : เหมาจ่ายรายเที่ยว
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ติดตามการเคลียร์สินค้าให้ได้ภายในกำหนดระยะเวลา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนำเข้า ติดตามเคลียร์สินค้าได้ทุกสถานที
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
รับส่งสินค้าจากคลังโฮมโปร สินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า นำไปส่งตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเงินเดือนประจำ รายได้ดี เข้างานต 05.00 น.
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 5ทีม   เงินเดือน : คนขับวันละ 500 เล็กติดรถวันละ400 จ่ายทุกวันจันทร์
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้าเซเว่น ส่งตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คสินค้า , และดูความเรียบร้อยของสินค้าและรถขนส่งสินค้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
วางแผนการขนส่ง ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน รับผิดชอบความเรียบร้อย / ผลสำเร็จของงาน ติดตามพนักงานขับรถขนส่งสินค้า จัดรถขนส่งให้ครบตามที่ลูกค้าต้องการ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ในการเสนอบริการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงบริการคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน จัดเตรี
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
สรรหาพนักงาน/ฝึกอบรมพนักงานที่มาเริ่มงาน/ดูแลในส่วนของสวัสดิการของพนักงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย /ติดต่อประสานงานกับกรมจัดหางาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
จัดทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ .โดยจัดทำในระบบWinspeed .ออกเอกสารว่างบิลกับลูกค้า จัดทำค่าเดินทางและเงินเดือนของพนักงานขับรถและรถร่วม ตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย -และงานอื่นๆที่ได้
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ตรวจสอบรายการ รับ รายการจ่ายของบริษัทฯและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าเดินทางของพนักงานขับรถ และรถร่วมขนส่ง ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.ต่างๆของบริษัทฯ ตรวจสอบการวางบิลกับลูกค้า ขอ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัฯ
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
วางแผนและควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าและติดตั้งเครืองใช้ไฟฟ้า ทั้งในบริษัทฯและการว่าจ้างรถขนส่ง(Outsource)ให้ทันต่อความต้องการของคู่ค้ารวมทั้งดูแลรถขนส่งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กำ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัฯ
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
1.ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รถขนส่งและงานคลังสินค้า 2.หาปัญหาและแนวทางแก้ไข
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์ หรือโครงสรัางของบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ขนส่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าตามสาขา-และตามบ้านลูกค้า รายได้เป็นเที่ยว
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 20 ทีม   เงินเดือน : 30,000-40,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ดูแลงานในส่วนTRANSPORT ทั้งระบบหน่วงานต่างๆ รับผิดชอบด้านคุณภาพการข่นส่ง ค้นคว้าวิเคราะห์ สรุปรายงาน วางแผนการขนส่ง ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขนส่ง ดูแลลูกค้าที่
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20000-35,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ปิดงบประมาณ กระทบยอด เป็นต้น วางแผนด้านภาษีและ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตตรา   เงินเดือน : 20000-35,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
วางแผนการขนส่งให้กับพนักงานขับรถของบริษัทฯและรถร่วม ความคุมดูแลติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แก้ไขปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี สามารถเข้างาน 05.00 น.
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-13,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
จัดทำเอกสารวางบิล ตรวจสอบการจ่ายน้ำมันให้กับพนักงานขับรถ ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ ดูแลระบบการจ่ายงานให้กับพนักงานขับรถ จัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำนักงานใหญ่
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1อัตตรา   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ดูแลระบบงานขนส่งสินค้าจัดทำเอกสาร วางบิลกับลูกค้า ทำรายงานการจ่ายงานให้กับพนักงานขับรถ
VCARGO CO., LTD.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1อัตตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000
วันที่ : 21 ก.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.