งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
คิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกลับบ้าน และเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของโรงพยาบาล สรุปยอดรายได้ที่รับชำระเงินแต่ละวันส่งให้ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำฝากธนาคาร
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
• การให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม รวมทั้งสถานที่ทำงานและกำกับดูแลผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตลอดจนติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
- กระตุ้นเด็กพิเศษ ด้านการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง เช่น เด็กออทิสติก - กระตุ้น และปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น - ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-5 ปี - ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
การให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้กับผู้ป่วย ในกลุ่มผู้สูงอายุและชาวต่างชาติ ให้ได้รับบริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม รวมทั้งสถานที่ทำงาน และกำกับดูแลผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตลอดจนติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 2. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ 4. ให้ข้อมูลคำแนะนำหลังการตรวจ เช่น แจ้งขั้นตอนการบริการขั้นตอนต่อไป การนัดหมายทั่วไป การชำระเงิน การรับยา เป็นต้น 5. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6. ให้การบริการด่านหน้าต
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 3. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม 4. ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
o เพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลตามแผนประจำปี o สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า o เพิ่มยอดผู้ประกันตนตามโควต้าที่ได้รับ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ และ พ.ร.บ o เปิด Contact กับบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดี o ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล o วางแผนในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในของโรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลกำหนด o สร้างแบรนด์ของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. กำกับควบคุมงานด้านบริการ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 2. ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุตามวัตุประสงค์ 3. ดุแลงานบริการให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 4. ติดต่อประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นอกโรงพยาบาล 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้รับบริการต่างชาติได้ 7. การดูแลควบคุมงานให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง และตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. กำกับควบคุมงานด้านบริการ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 2. ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุตามวัตุประสงค์ 3. ดุแลงานบริการให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 4. ติดต่อประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นอกโรงพยาบาล 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้รับบริการต่างชาติได้ 7. การดูแลควบคุมงานให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด 3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการ ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
• ควบคุม ดูแล เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และ เวชถัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับการระงับความรู้สึก • การประเมินและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก และการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด • การเฝ้าระวังอาการ หลังผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึก และการรายงานแพทย์เมื่อมีอาการเปลี่ยน แปลงที่ผิดปกติ • เตรียมจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น และการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • การบันทึกทางการพยาบาลในระหว่างที่อยู่ในห้องพักฟื้น • ติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1.งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 2.จัดหาแหล่งซื้อสินค้าตามที่หน่อวยงานร้องขอ 3.ตรวจสอบเอกสาร และบิลซื้อ-ขายสินค้า 4.งานตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออกคลัง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1.ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์ 3.ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา 4.ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1. การรับล้างเครื่องมือที่ปนเปื้อน 2. ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set 3. ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือมีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
o ตรวจสอบสิทธิประกัน IPD o การตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้สิทธิประกันผ่านรพ. รวมถึงอาการหรือโรคและยาที่ใช้สัมพันธ์กับเงื่อนไขกรมธรรม์ OPD o จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกให้ ผู้รับบริการ o ขึ้นเยี่ยมผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตขณะ นอนโรงพยาบาล o การทำ Pre-arrangement สอบถามสิทธิเบื้องการทำหัตถการต่าง ๆ o ตรวจสอบสิทธิประกัน IPD ภายใน 24 ชั่วโมง o การตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้สิทธิประกันผ่านรพ. รวมถึงอาการหรือโรคและยาที่ใช้สัมพันธ์กับเงื่อนไขกรมธรรม์ OPD
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
- บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา - เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ - ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ - ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
1.ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 3.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม 4.ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
- Business Development for International Patients in Thailand - Business Development for International Patients in CLMV and Overseas - Business and network development with agency in Thailand and Overseas - Being responsible of all aspects of International Marketing - Initiating marketing activities to drive revenue and increase market share - Implement and monitor sales and marketing plan to achieve Sales target Other duties as assigned
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 44 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.