Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.


ด้วยบริษัทอเด็กโก้พหลโยธิน จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ น.581/2533 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เป็นบริษัทให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในระดับต่างๆ ในทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้กับบริษัทในประเทศไทย ขอบข่ายของการบริการประกอบด้วย การสรรหา พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานโครงการ การจ้างเหมาบริการในแผนกต่างๆ ตามสัญญาจ้างแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครงาน


เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


091-771-0091


02-121-3543 - 44


ประกันสังคม

งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,100 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,100 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน 3. ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด
Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (รายได้เฉลี่ย 11,000 - 25,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3 4 5

รับสมัครงาน > Adecco Phaholyothin Recitment Ltd.
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.