ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
ดูแลซ่อมแซม งานอาคาร เช่น หลังคา พื้น งานไม้ประตู หน้าต่าง งานประปา ทั่วไป หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000-10,500
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.เป็นผู้จำหน่ายสมาชิก Top Up และบริการอื่นๆ ของบริษัท 2.รับผิดชอบเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายของตนเอง 3.เป็นผู้ประกาศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและแจ้งเที่ยวการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถให้ลูกค้าทราบ 4.ประสานงานในการแจ้งเวลาเรือเทียบท่า เวลาออกรถโดยสาร และจำนวนการใช้บริการรับฝากกระเป๋าข้ามฟาก 5.เป็นผู้ให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าสอบถาม และเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 6.เป็นผู้ออกบัตรคิวประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,750 - 10,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.รับผิดชอบหน้าที่แทนต้นกลเมื่อต้นกลไม่อยู่หรือติดภาระกิจอื่นๆ 2.รับผิดชอบการบริหารงานรองจากต้นกล และควบคุมช่างกลในเรือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามคำสั่งของต้นกล 3.รอบรู้การใช้เครื่องจักรทั้งหมดในเรือ ใช้และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ต้นกลมอบหมายให้โดยเฉพาะ 4.ดูแล ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องงจักรช่วย ระบบท่อ และปั๊มต่างๆ 5.รายงานให้ต้นกลทราบทันทีเมื่อเครื่องจักร ระบบท่อ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของเรือเกิดความผิดปกติ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000+
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ปรับปรุงบัญชีต้นทุนทุกประเภทในระบบคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจสอบรายงานการใช้บริการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ 3.ตรวจสอบรายการลงบัญชีทุกประเภทก่อนส่งให้หัวหน้าแผนกบัญชี 4.ตรวจสอบรายงานการยิงหางตั๋ว 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงของโรงแรม ทั้งระบบ (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์ ฯลฯ) 3.ดูแลงานซ่อมบำรุงห้องพัก ,หอพักพนักงาน ส่วนของโรงแรม 4.บริหารจัดการทีมงานช่าง เพื่อสามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ , เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างภายในโรงแรม 5.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ควบคุม ดูแลสั่งการ 2.นำเรือ การระวังรักษาเรือและระวังความปลอดภัยของเรือและผูโดยสาร 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยประจำเรือที่มีอยู่ 4.ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ตนเองรับผิดชอบ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
สามารถ กลึงงานได้ตามแบบ ตามสเป็คที่กำหนด
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 +
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ หม้อน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของต้นกลและรองต้นกล 2. ให้ความช่วยเหลือต้นกล รองต้นกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 3. ดูแลระวังรักษาถังน้ำมันและถังน้ำจืดต่างๆ ในเรือในเวลาออกและจอดเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4. รับผิดชอบการระวังรักษาและกรวดน้ำในหม้อน้ำ น้ำเลี้ยงเข้าหม้อ น้ำคอนเดนเซอร์ และน้ำในน้ำร้อน ตลอดจนการใช้น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อการรักษาหม้อน้ำเป็นประจำวันและ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่ายช่างกลเข้าประจำสถานีต่างๆ ของเรือตามแผนเฝ้าระวังเครื่องยนต์ 3. ดำเนินการติดเครื่อง การใช้เครื่อง หรือการทดลองเครื่องจักร โดยได้รับการอนุญาตจากนายเรือ 4. จัดทำและกำกับดูแลแผนการซ่อม การเตรียมอะไหล่ล่วงหน้า การบำรุงรักษาอย่างมีระบบโดยมีการตรวจสอบอยู่เสมอ 5. จัดทำและกำกับดูแลการเบิกอะไหล่เครื่องยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันต่างๆ ร
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 24,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรื
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 231 งาน.
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.