ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1. ควบคุมการทำงานของระบบ Boiler 2. ควบคุมอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ของเครื่องจักร 3. ดูแล ตรวจเช็คความพร้อมของจุดต่างๆ ของเครื่องจักร 4. ควบคุมการทำงานของระบบ Steam 5. ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร 6. ทำรายงานการผลิต 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนงานสิ่งแวดล้อม แผนกระบบสาธารณูปโภคและแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ติดตั้ง, ตรวจซ่อม, ระบบเครื่องทำความเย็น, ระบบงานท่อน้ำและโครงสร้าง, ระบบผลิตน้ำดิบสำหรับใช้ในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า, การประสานงานกับผู้รับเหมาจากภายนอกที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1. จัดแผนงานการบำรุงรักษา, การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเครื่องกล 2. ควบคุมในการจัดหา Wear & Spare part ของเครื่องจักร 3. ควบคุมการสูญเสียเวลาของเครื่องจักรในการเดินเครื่องผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. งานวิเคราะห์ ประเมินผล ในส่วนของงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. งานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ให้อยู่ในสภาพที่่ผ่านตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ที่สาธารณะประโยชน์
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ลักษณะงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การย่อยไม้ด้วยเครื่อง Hogger เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตและเก็บเข้าสู่ Stock ในกรณีที่มีการซ่อมเครื่อง พร้อมทั้งดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและสะอาดอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานเอกสาร การรับวางบิล การตั้งเจ้าหนี้ (PBR) การทำเช็คเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้วัตถุดิบไม้ (PVF) ตรวจสอบรายการใบรับเข้า-เบิกออก การใช้วัตถุดิบไม้ และ การเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย กรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 งานการเงินนำจ่าย Slip pay suppliers และยืนยันยอดการจ่ายเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบ (fax)
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ควบคุมการผลิตเส้นใยไม้ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและMaintenance 3.กิจกรรม 5 ส. 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับการแพ็กกิ้งไม้, งานคลังสินค้า, งานโหลดสินค้า และการจัดการรถเทรลเลอร์ในการขนส่งสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 567 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 57 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.