ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ดาวน์โหลดคำสั่งซื้อ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ ให้เป็นเอกสาร Sale Order และ PO 2.พิมพ์ INV.ออนไลน์ BI, BL พิมพ์รายงานรายวันขาย และสำเนาใบกำกับ 3.พิมพ์ใบกำกับภาษี, แยกเอกสารใบกำกับภาษี (INV./TP) 4.พิมพ์ใบลดหนี้รายงาน CN และสำเนา CN 5.สรุปยอดบิลคงเหลือ และใช้ไปของทุกเดือน
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฝ่ายการตลาดประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. ร่วมกันพัฒนาตราสินค้าใหม่ๆและปรับปรุงตราสินค้า 3. ดูแลการผลิตสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายรวมถึงการ สร้างชื่อตราสินค้า 5. ร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์การกระจายสินค้า แนวโน้มตลาด, พฤติกรรมของผู้บริโภค, ข้อมูลการขายและการวิจัยตลาด
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- ทำข้อมูล รายงานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับฝ่ายขาย Modern Trade - จัดทำเอกสาร และ Keyเข้าระบบ ERP-Oracle - จัดทำเอกสารต่างๆสนับสนุนงาน Key Account Executive - จัดทำเอกสารข้อมูลส่งเสริมการขาย และPromotion ต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และนอกองค์กร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดของสินค้า Food & Beverage ในกลุ่มเป้าหมาย, การประชาสัมพันธ์, แผนงานด้านงบประมาณ 2. ควบคุม, ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย, บริหารทีมงานขายให้เป็นไปเป้าและตามแผนงานที่กำหนด 3. บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการของบริษัทที่ได้รับม
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. วางแผนและดำเนินการตามแผนกงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน 5. บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา (รายได้ดี)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง(รายได้ดี สวัสดิการสูง มีล่วงเวลาทุกวั
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงามที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ในกรณีที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานที่กำหมด 3. จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, คำเนินการตรวจประเมิน, จัดทำรายงานตรวจประเมินและติดตามผลการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 4. ทดสอบความชำนาญด้านตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าของวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ 5. จัดทำคู่มือการคำเนินงานและการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการทำงาบรวมทั้งให้มี
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- รับผิดชอบกระบวนการผลิตขนม(ลิโคริช กัมมี่)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - พัฒนากระบวนการ ควบคุมของเสียระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมกำลังพล, KPI, เครื่องจักร พื้นที่การผลิต อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผน และพัฒนาบุคลากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลจัดการความสะอาดในโรงาน พื้นที่การผลิต
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-Responsible to achieve export sales target. -Expanding new overseas business and improving sales opportunities. -Handling customers’ concern and requirements. -Developing sales strategies to achieve company target. -Planning and implementation of export and distribution strategies. -Developing and maintaining good relationship with both new and existing clients
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพสายการผลิต ตั้งแต่กระบวนการผสม, กระบวนการผลิต, และกระบวนการบรรจุ 2. วางแผนและควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบตามแผนที่กำหนด นำเสนอการอนุมัติการบ่งชื้วัตถุดิบดีและเสีย ร่วมกำหนด ทบทวน Spec. ของวัตถุดิบ 3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. ดูแลระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน -ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2255 งาน.
« 1 2 3 4 5 6 ... 226 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.