ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1.จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน 2.จัดทำเอกสารเพื่อวางบิลลูกค้า รวมถึงประสานติดตามหนี้และเงินประกันค่างานจากลูกหนี้ 3.รับวางบิล ตรวจทานเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี ใบส่งของและเอกสารประกอบการวางบิลจากคู่ค้า 4.จัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย 5.บันทึกบัญชีด้านรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน 6.จัดเตรียมรายงานภาษีขาย และตรวจทานความถูกต้องของใบกำกับภาษี 7.จัดทำรายงานใบเสนอราคาและรายละเอียดของรายได้ - ค่าใช้จ่าย 8.จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 9.จัดทำรายงานอายุลูกหน
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 25,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1. ศึกษา วิเคราะห์ หารือ และร่วมกำหนดเป้าหมาย/แนวทางปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริหารและผู้นำหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายโครงการในภาพรวม 2. ดำเนินการสรรหา, จัดซื้อ สินค้าและบริการ ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในรูปแบบปกติ และออนไลน์ เช่น โปรแกรม Mango ERP หรืออื่นๆ ในอนาคต ให้เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่กำหนด อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 3. ติดต่อประสานงานการขอราคาจากผู้ขาย, เจรจา ต่อรอง และเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1.จัดทำเอกสารของ ของ Site งานก่อสร้าง พิมพ์เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย นำเสนอผู้มีอำนาจ ลงนาม และนำส่งโครงการ -เอกสารขออนุมัติวัสดุ, Shop Drawing, อื่นๆ (RFA) -เอกสารถามตอบ (RFI) -เอกสารขออนุมัติ งานเพิ่ม-งานเปลี่ยนแปลง -เอกสาร จดหมาย และMEMO ต่างๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง -จัดทำ Weekly Report -จัดเอกสารเบิกงวดงานก่อสร้างประจำเดือน -เอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำบอร์ดวัสดุ และนำส่ง ผอบ. 3.จัดส่งเอกสาร เก็บ และรักษาเอกสารต่างๆ ของโครงการ 4.เปิด PR ขอสั่งจ้า
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,500 - 20,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AN
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-28,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานรีดผ้า งานตัดผ้า ฯ ก. เริ่มงานได้ทันที ข. หากมีประสบการณ์งานรีด(เตารีดผ้าอุตสาหกรรม)เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม เสื้อช้อปฯ ได้รับพิจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
1.ดูแล+ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
1.ดูแล+ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24966 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 2497 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.