งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานจักษุแพทย์ Full time ประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอ็กซเรย์พิเศษตามมาตรฐานวิชาชีพ • เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางรังสี ในระบบ PACS • ช่วยตรวจพิเศษร่วมกับรังสีแพทย์ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 39,800 – 55,000.- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง • ทำงานร่วมกับทีมรังสีรักษา • เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 39,800 - 55,000 บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานวิชาชีพ • เฝ้าระวังและประเมินอาการผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลังทำการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ • ประสานงานกับทีม สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,800 - 35,000.- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ให้บริการพยาบาลดูแลทารกแรกเกิดปกติ และทารกวิกฤติตามมาตรฐานวิชาชีพ • ประสายกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล • ให้สุขศึกษา และคำแนะนำมารดาหลังคลอดและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,800 – 35,000.- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ด้วยรถเข็นนั่งและรถนอน • ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยตามแผนกต่างๆ ในรพ. • ออกไปรับผู้ป่วยนอก รพ. กับทีม Refer • ต้อนรับ สวัสดี ให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการและส่งผู้ป่วยกลับบ้าน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,400 – 15,000 บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ตรวจสอบความเรียบร้อยห้องพักผู้ป่วยและส่งมอบห้องพักแก่ฝ่ายพยาบาล • ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำความสะอาดของบริษัทซับคอนแทรค • ติดตามงานแจ้งซ่อมและประสานงานระหว่างแผนก • ดูแลความเรียบร้อยของหอผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยนอกตลอดจนพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งหมด
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,600 – 12,000.- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
•จัดเตรียม จัดเก็บ ยา / เวชภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม •ชี้บ่ง คัดแยก เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน •บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พรอมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของแผนกเภสัชกรรม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : เริ่มต้น 10,600 - 16,000- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานศัลยแพทย์ Full time ประจำคลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม Full time โรงพยาบาลขอขแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ โรคผิวหนัง Full time ประจำศูนย์โรคผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
วัดสัญญาณชีพและซักประวัติผู้ป่วยก่อนเข้าพบทันตแพทย์ เตรียมความพร้อมของ Unit ทำฟันก่อนให้บริการ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้ทันตแพทย์ในการทำหัตถการ ช่วยทันตแพทย์ในห้องตรวจ ออกบัตรนัดหมาย ให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,600 – 15,000.- บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคหัวใจ Full time ประจำศูนย์โรคหัวใจและบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง Full time ประจำคลินิกโรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร Full time ประจำคลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.