งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานจักษุแพทย์ Full time ประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง • ทำงานร่วมกับทีมรังสีรักษา • เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 39,800 - 55,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ • เฝ้าระวังและประเมินอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด • ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่ผู้ป่วยและญาติ • ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,800 – 27,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินอาการผู้ป่วย จัดความเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน • ทำหัตถการ ตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น เจาะเลือด, ฉีดยา, ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น • งาน Admit หรือส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน • งานออกหน่วยกับรถ Ambulance • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,800 – 27,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• วัดสัญญาณชีพ/ ดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เช็ดตัวลดไข้, bed bath, ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ฯลฯ • ช่วยแพทย์ พยาบาล เตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถการ • ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,600 – 15,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานศัลยแพทย์ Full time ประจำคลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ โรคผิวหนัง Full time ประจำศูนย์โรคผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ดูแลงานด้านอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตามตรวจสอบ การเดินเครื่องจักร, ระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดใน รพ. บำรุงรักษา ติดตามและตรวจสอบสำรองอะไหล่ตามแผนของ รพ. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,300
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคหัวใจ Full time ประจำศูนย์โรคหัวใจและบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง Full time ประจำคลินิกโรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร Full time ประจำคลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ให้บริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน • ตอบคำถามให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยหรือ บุคคลากรทางการแพทย์ • ทบทวนความถูกต้องของใบสั่งยา และยาก่อนส่งมอบ • บริหารจัดระบบ Stock ยา ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง • Monitor ความเสี่ยงต่างๆ ด้านเภสัชกรรม • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 – 40,000.- บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ต้อนรับและจัดเตรียมผู้ป่วยสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด • เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้นักกายภาพบำบัดในการทำหัตถการ • ออกบัตรนัดหมายพาผู้ป่วยไปชำระเงินในแผนก • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,600 – 12,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกโภชนาการ และบริษัท Subcontract ให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมดูแลการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยโดยใช้หลักโภชนาการและโภชนบำบัด • ตรวจสอบความถูกต้องของอาหารและควบคุมคุณภาพอาหารตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ • ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบำบัด ประเมินผลและให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ • เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยและให้คำแนะนำด้านโภชนาการ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 – 25,000 บาท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.