ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1. ประกาศรับสมัครงาน และอัพเดตประกาศงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสรรหาแหล่งประกาศและช่องทางรับสมัครใหม่ๆ 2. ประกาศงานเรื่องการเขียนใบสมัคร ทำแบบทดสอบ และนัดหมายสัมภาษณ์งานได้คร
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
•จัดทำแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning) และบริหารแผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ •วิเคราะห์งานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ •ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ค
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
งานด้านบัญชีจ่าย 1.ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท 2.ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยและบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบExpress 3.บันทึกทรัพย์สินของบริษัท ลงในระบบExpress 4.บันทึ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
Job description • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
-ควบคุม ดูแล และวางแผนงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร -ตรวจสอบ การวางบิล, การติดตามหนี้, การตัดรับชำระเงินจากลูกค้า -ประมาณการด้านการเงินรับให้กับทางผู้บริหาร -บริหา
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.ดูแลรับผิดชอบงานสนับสนุนการขายให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งในส่วนของข้อมูล การจัดทำเอกสารและการประสานงาน 2.ตรวจสอบและควบคุมการสั่งซื้อสินค้า และการออกเอกสารให้ถู
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1) To coordinate and support information for customer questionaire that be relevant regulatory requirements 2) Responsible for application, renewal and revising HALAL certification with Food, Ingrdients, Food additives etc.....by preparing documentation required and submitting documentation on schedule plan. 3) Prepare, update and collect all related documents/ reports. 4) Support other related jobs according to supervisor.
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
-คีย์ข้อมูล เบิก-จ่ายสินค้าตามแผนการจัดส่งประจำวันได้ทันเวลา -รับสินค้า และจัดเก็บเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วน -ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า ให้สะอาด เป็นระบบระเบียบ อยู่เสมอ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการภายในคลังสินค้า ตั้งแต่การรับเข้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้าได้ถูกต้อง 2. กำกับ ดูแล การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้า และก่อนจ่า
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.สำรวจ วิเคราะห์ และเป็นผู้นำในการงพัฒนาระบบคุณภาพ อาทิ ISO 9001 เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง 2.ดูแลปรับปรุงเอกสารและระบบมาตรฐานการทำงานของแผนกต่างๆ ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 3.ให้คำปรึก
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.สนับสนุนงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ การจัดสถานที่ทำงาน และการแจกจ่ายสวสั
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1. รับมอบหมายแผนผลิตจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายและกำหนดเวลา 3. จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับด
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• รับมอบหมายแผนผลิตจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ • ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายและกำหนดเวลา • จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
- เสนอขายแป้งหมักเส้นขนมจีนให้กับโรงงานทำขนมจีน, โรงงานแป้ง - สำรวจตลาดและขยายตลาดตามนโยบายการขาย - ควบคุมและติดตามการชำระเงินของลูกค้า ไม่ให้เกิดหนี้สูญ - งานอื่นๆ ตามที่ได้ร
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• ดูแลลูกค้าเขตภาคใต้ ตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงไป • นำเสนอขายสินค้า เปิดลูกค้ารายใหม่ และ รักษาดูแลฐานลูกค้าเดิมให้ซื้อสินค้าต่อเนื่อง • เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่เขตท
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.