ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
1.วางแผนงานในการกำหนด ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Product Mixed เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 2.บริหารจัดการกำไรขั้นต้น Gross Profit ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.กำหนดโครงสร้าง และร
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000++
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.จัดซื้อ สินค้า ตามคำขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ 2.บริหารสต็อก สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.เจรจาต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 4.จัดทำแผนการ ผลักดันสินค้า ตาม รอบระยะเวลา 5.จัด
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 ++++
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.วางกลยุทธ์การขาย และบริหารนโยบาย วิเคราะห์ด้านการขาย และส่วนแบ่งการตลาด -วางแผนระยะสั้น กลาง และระยะยาว เพื่อนำมาซึ่งยอดขาย 2.วางกลยุทธ์การตลาด -วางแผนการส่งเสริมการขายร่วม
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.จัดทำเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ร้องขอ 2.จัดทำรายงาน สรุปต่างๆ เพื่อใช้งาน ภายในฝ่าย ตามที่ได้รับ การร้องขอ 3.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบงาน 4.เปิด PO ตามเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ จัดซ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 บาท ++
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.ดูแลสินค้า จัดเรียงสินค้า ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริการลูกค้า ในพื้นที่ขาย 3.ให้คำแนะนำ ด้านข้อมูลสินค้า กับลูกค้า 4.นำเสนอสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า 5.รักษา มาตรฐาน พ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
วางแผน การทำงาน ภายในฝ่ายบุคคล จัดอบรมภายในองค์กร แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย นำนโยบายจากผู้บริหาร ไปปฏิบัติ งาน งานวางบริหารแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล งาน
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
ควบคุมจัดทำบัญชีลูกหนี้ A/R (Account Receivable) และ A/P (Account Payable) GL ปิดงบ ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย (เอกสารใบสำคัญจ่าย ,ใบสำคัญรับ) ลงบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บันทึกข้อมูลบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ต
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นกรมสรรพากร 3.กระทบยอด
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.ตรวจนับ และ จ่าย เงินสด ของกิจการ ตามเอกสาร 2.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้วางบิลพร้อมส่ง เอกสารให้ลูกค้า 3.บันท
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ จัดทำใบวางบิล สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานวิเ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
จัดทำข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ในระบบ แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคม เช็คเวลาทำงาน , สถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน จัดทำเงินเดือน , ประกันสังคม , เงินหักอายัด, เงินหักกยศ., ภาษีเงินได้
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
ยกของ และเตรียมวัสดุในคลังสินค้า ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 2.รักงานขายและบริการ 3.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 4.กระตุ้นยอดขาย 5.ดูแลสินค้า และพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้มีสิ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
- รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิกและสร้างเป็นภาพ และ VDO สำหรับสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ - ใช้หลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ (branding guidelines) ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการสื่อสาร อย่างที่ต้องการ - สร้างงา
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1.ส่งสินค้าบริเวณเขต ปริมณฑล และ ตจว. มีทั้งวิ่งสายสั้น และ สายยาว 2.บริษัทมีงานหลากหลาย งานสม่ำเสมอทั้งปี 3.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 4.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดควา
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
ควบคุม และตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก จากร้านเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า และตรวจสอบบิลกับสินค้า ให้ถูกต้อง ควบคุม และดูแลความเรียบร้อยของบริเวณในร้านและนอกร้านโดยรอบ ควบคุม และตรวจสอบ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
1. รับผิดชอบงานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้โปรโมชั่นและภาพลักษณ์ความเป็นองค์กร เพิ่มความหน้าจดจำในทิศทางที่กำหนด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ / ออฟไลน์ 2. จั
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 6 ส.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.