งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- สามารถบริหารนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนที่วางไว้ - วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายและข้อควรระวัง พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข - ประเมิ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- สรรหาบุคลากร คัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบ - บริหารกำลังคนให้เพียงพอตามแผนงาน - ดูแลควบคุมสื่อในการสรรหาพนักงานทั้งหมด รวมทั้งช่องทางสรรหาอื่นๆ - ส่งตรวจประวัติผู้สมัคร - จัดทำสัญญ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับ Sponsor , Partners , Suppliers ที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- คิด เสนอแนะ นำเสนอ ระบบการพัฒนาพนักงานหรือหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการทำงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง - วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
ต้อนรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของบริษัทให้แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ - ให้ลูกค้าทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการ - รายงานข้อมูลย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ปฏิบัติงานธุรการ และให้บริการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแก้ผู้มาติดต่อ - ดำเนินการรับ - ส่ง เอกสาร , บันทึก และคัดแยกเอกสารของบริษัท ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการจัดเก็บเ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- บริหาร ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง - ควบคุมการจัดการ จัดเก็บสินค้า ในคลังสินค้าทุกชิ้นให้มีการระบุบ่งชี้ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ดูแลการทำงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น - จัดระเบียบการบริหารง
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสรรหา Sponsor เจ้าใหม่ เพื่อสร้างยอดขายในส่วนของงานสื่อโฆษณาภายในสวนสนุก - วางแผนและกลยุทธ์การขายร่วมกับทีมพร้อมนำเสนอแผนให้กับผู้บริหาร - รับผิดชอบยอ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ - ดูแลการสำรองข้อมูล (Database Backup) ของ Application ต่างๆ อาทิ Ticketing & Access Control, Cash Card, CCTV ให้เป็นปกติ - อัพเดททะเบียนทรัพย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบในการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ วางแผนการขาย เพื่อขยายตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย - นำเสนอขาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- รับผิดชอบ และดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องเล่น และเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบเครื่องเล่น และเครื่องจักรทันทีที่เกิดความขัดข้อง - ร
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในสวนสนุกและบริเวณโดยรอบ - ดูแลงานด้านอัคคีภัย - ดูแลระงับเหตุฉุกเฉิน - ดูแลงานด้านจราจร - งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ทีวี เครื่องขยายเสียง ลำโพง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมบำรุงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ (แผงวงจรต่างๆ) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ทำความสะอาดสระน้ำ - ดูแลเครื่องกรองและบำบัดน้ำให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- บริหาร และตรวจสอบยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สำรวจราคาตลาด เพื่อควบคุมราคาต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ - วางแผน ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ของใช
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ทำความสะอาดพื้นที่ๆได้รับผิดชอบ - ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณที่รับผิดชอบ - งานที่ได้มอบหมายอื่นๆ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเล่น และเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - รวบรวม และ บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด - พัฒนาขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่อง
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- จำหน่ายบัตรผ่านประตูสวนน้ำ - สวนสนุก และแนะนำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า - ตรวจสอบยอดเงินนำส่งทุกครั้งที่เปลี่ยนผลัด หรือ ทุกๆสิ้นวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามค่ามาตรฐานของบริษัท - วิเคราะห์และควบคุมปริมาณการจ่ายสารเคมีให้ถูกต้องเหมาะสม - ตรวจสอบและเก็บบันทึกประสิทธ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.