งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- ชั่งน้ำหนัก เข้า - ออก รถสินค้าทุกประเภท(รถไม้,รถกาว ฯลฯ - ปริ้น รายงานสรุปของลูกค้าแต่ละราย - ทำใบรับของ ใน MAC-4 - ส่งรายงานสรุปยอดแต่ละวันด้วย E-Mail และ SMS ให้หน่วยงานต่างๆ และลูกค้า
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ตรวจสอบเอกสารในการส่งออกก่อนส่งให้ลูกค้า -จัดทำเอกสารให้ทันเวลาที่กำหนด -จัเเตรียมเอกสาร และ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ลูกค้า บริษัทเดินเรือ และฝ่ายอื่นๆ -จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับผ่านพิธีการให้กับบริษัทฯชิปปิ้งเพื่อเดินพิธีการด่านศุลกากร
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ควบคุมการผลิตเส้นใยไม้ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและMaintenance 3.กิจกรรม 5 ส. 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
เป็นผู้ช่วยควบคุม ดูแลเครื่องย่อยไม้ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และผลิตชิ้นไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ และเพียงพอต่อกระบวนการผลิตแผ่น
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงานผลการคัดเกรด - ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์และพื้นที่ปฎิบัติงาน - ช่วยจัดระเบียบไม้ในคลัง เพื่อความสะดวกในการนับสต๊อก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของพนักงานคนพิการ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขับรถโฟล์คลิฟท์รับ-ส่งไม้จากท้ายเครื่องตัดแบ่งขนาดไปวางที่แผนก Packing การดูแลบำรุงรักษารถ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกๆ วัน และการจัดเก็บเศษไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1. จัดแผนงานการบำรุงรักษา, การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเครื่องกล 2. ควบคุมในการจัดหา Wear & Spare part ของเครื่องจักร 3. ควบคุมการสูญเสียเวลาของเครื่องจักรในการเดินเครื่องผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. งานวิเคราะห์ ประเมินผล ในส่วนของงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. งานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ปฎิบัติงานรับผิดชอบในการวางแผนการซ่อมบำรุงควบคุมงาน PM เครื่องจักร 100,630 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน ทั้งในกระบวนการผลิตตลอดจนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เอกสารประกอบการสมัครงาน - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาการเกณฑ์ทหาร ( สด.43 ) สำหรับเพศชาย 1 ฉบับ - เอกสารอื่น เช่น ใบรับรองการผ่านงาน , การฝึกอบรม เป็นต้น สวัสดิการ - เครื่องแบบพน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความโครงสร้าง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน ถนนรอบอาคารผลิต ทำความสะอาดคูระบายน้ำทิ้ง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.