งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมและประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร -จัดทำประเมินผลการปฎิบัติงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ปฎิบัติงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประสานงานกับสมาชิกกลุ่มจัดการป่าสยาม ไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงการรายงานผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ การทำงานของคนงานในสวนยางพารา รวมถึงผู้รับเหมา ในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงสวนป่า ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ควบคุมการทำงานของระบบ Turbine ดูแลตรวจสอบระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็น
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องกล ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขระบบเครื่องกล งานสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับรถเครน ให้กับแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการใช้รถเครนในการทำงานตามใบร้องขอขอใช้รถเครน 2.ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และมีค่าทักษะพิเศษ
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ปฎิบัติงานด้านเอกสารประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหาร 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.งานติดต่อประสานงานชาวต่างชาติ 4.ทำรายงานบันทึกและสรุปรายงานการประชุมให้กับผู้บริหาร 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับการแพ็กกิ้งไม้, งานคลังสินค้า, งานโหลดสินค้า และการจัดการรถเทรลเลอร์ในการขนส่งสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไม้บอร์ดMDF -ดูแลตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานเอกสาร การรับวางบิล การตั้งเจ้าหนี้ (PBR) การทำเช็คเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้วัตถุดิบไม้ (PVF) ตรวจสอบรายการใบรับเข้า-เบิกออก การใช้วัตถุดิบไม้ และ การเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย กรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 งานการเงินนำจ่าย Slip pay suppliers และยืนยันยอดการจ่ายเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบ (fax)
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ลักษณะงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การย่อยไม้ด้วยเครื่อง Hogger เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตและเก็บเข้าสู่ Stock ในกรณีที่มีการซ่อมเครื่อง พร้อมทั้งดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและสะอาดอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนงานสิ่งแวดล้อม แผนกระบบสาธารณูปโภคและแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ติดตั้ง, ตรวจซ่อม, ระบบเครื่องทำความเย็น, ระบบงานท่อน้ำและโครงสร้าง, ระบบผลิตน้ำดิบสำหรับใช้ในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า, การประสานงานกับผู้รับเหมาจากภายนอกที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบการวิเคราะห์บัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ และดูแลระบบบัญชีเบื้องต้น และงานสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการทำบรรจุสินค้า, รับผิดชอบเอกสารเบิกและรับชิ้นส่วน, จัดเตรียมชิ้นส่วนที่ทำสีเสร็จแล้วส่งให้ฝ่ายโหลดสินค้า,จัดการวางแผนและควบคุมในส่วนงานแพ๊คสินค้าดีเยี่ยม
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการทำสีในแต่ละวันให้ตรงตามเป้าหมาย,รับผิดชอบเอกสารเบิกและรับชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบตกแต่งรูปภาพและวิดีโอของสินค้าสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, แก้ไขรูปภาพและวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ AI, ทำงานร่วมกับทีมการตลาด, ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบตกแต่งรูปภาพและวิดีโอของสินค้าสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, แก้ไขรูปภาพและวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ AI, ทำงานร่วมกับทีมการตลาด, ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.