งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. โทรศัพท์และนัดหมายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานหน่ายงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 4. จัดทำเอกสารต่าๆ 5. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ โต้ตอบจดหมายได้ 6. ทำรายงานการประชุม, ทำงานในแต่ล่ะวันแล้วแต่นายสั่ง เป็นงานเลขานุการโดยตรง 7. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/ดูแลงาน Admin ที่เกี่ยวของกับ Office ทุกอย่าง รวมทั้งอุปกรณ์ในสำนักงานด้วย 8. รับ-ส่ง E-mail 9. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ 10. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดูแลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. สรุปภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน 3. ทำใบเสนอราคา 4. ทำใบเสร็จรับเงิน 5. ออกใบกำกับภาษี 6. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย 7. การรับเช็ค-จ่ายเช็ค 8. การบันทึกบัญชี 9. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Engineer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด - มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง - วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อมูลลูกค้า สินค้าสาธิต อธิบายงานได้ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ เป็นต้น - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพและติดตามงานของลูกค้าใหม่ - เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของตลาด เ
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+สิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่และเก่า ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการขาย 3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน 4. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ตัดเฉือนโลหะ 5. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx บาท+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- นำเสนอและอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไม่ตกกระแส ของ Boyatech - ดูแลจัดทำ Content เพื่อนำเสนอข้อมูล / Program งานต่างๆ ของบริษัท - ออกแบบกราฟิก แบบ Info Graphic และตรงตามความต้องการของบริษัท - ทำแอปพิเคชั่นที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน - จัดทำและปรับปรุงแคตตาล็อกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของบริษัท - พัฒนา Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ - ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรียบเ
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. วางแผนและควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของขบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 4. สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 สามารถเขียนโปรแกรม CAD CAM ทำ 2D. และ 3D ได้ ป้อนเครื่อง CNC Machining center หรือเขียน G-code - Set up เครื่องและ tools ได้เป็นอย่างดี 2 สามารถอ่านแบบ (Drawing) และปฏิบัติตามได้ 3 สามารถเขียนขั้นตอนการทำงาน 4 ตรวจสอบใบสั่งงานและแบบก่อนผลิต 5 ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New หรืองานซ่อม 5 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน 6 มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CNC 7 สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ เช่น ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ,โปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ 8 ดูแลรักษาเครื่องจักรและพื้
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. รับผิดชอบด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต Cutting Tools 2. กำหนดการใช้งานและรายละเอียดของการเตรียมวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 3. คำนวนต้นทุนการผลิต 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ทำการผลิต - คัดแยกงานดีงานเสีย - ตรวจสอบคุณภาพงานจัดจ้างภายนอก - สอบเทียบเครื่องมือวัด - แพ็คของจัดเตรียมสินค้า - ตรวจนับ STOCK ในคลัง - ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน - ตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายการสินค้าตามคุณภาพ - จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพด้าน ISO - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-13,000 บาท/เดือน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.