งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน การเขียนโค้ดด้วยภาษา Javascript,Python เป็นต้น 2. การออกแบบและพัฒนา Web API 3. การจัดฐานข้อมูลในการใช้ SQL-92 ในการทำงานด้านฐานข้อมูล 4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบแอปพลิเคชั่น 5. สร้างและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในการให้บริการแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดการความปลอดภัยของระบบ 6. ทำการทดสอบการทำ Unit Test,Integration Test และตรวจสอบความถูกต้องของฟีเจอร์และระบบก่อนการนำไปใช้งานจริง 7. อัพเดทและปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 วางแผนการจัดซื้อ จัดทำใบสั่งซื้อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 2 ควบคุมการจัดซื้อ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์กร 3 การประเมินผลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อ เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูง 4 ศึกษาสินค้าและบริการที่ต้องการจัดซื้อ เช่น ราคา คุณภาพ สภาพแวดล้อม มาตรฐานการผลิต วิธีการจัดส่ง รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 5 การเจรจาต่อรองกับผู้ขายในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์และบริกา
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. จัดเก็บเอกสาร สัญญาเช่า/ให้เช่า เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาโฉนด หนังสือสําคัญ เอกสารคําร้องต่างๆ 2. จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกรรมการบริษัท เช่น รวบรวมเอกสารสําหรับติดต่อราชการ หรือ ธนาคาร เพื่อประสานงานเรื่องต่างๆ ออกหนังสือเตือนผู้เช่า เอกสารประกาศของอพาร์เม้นท์ 3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน-ภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ กับผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ และช่างอาคาร เพื่อช่วยอํานวยความสะดวก สอบถามข้อมูล จัดหาวัสดุ
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. จัดทำแบบฟอร์มความต้องการในกรณีมอบหมายงานให้กับพนักงานตามโครงการต่าง ๆ 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามแบบฟอร์มบันทึกความต้องการในการมอบหมายงานและสรุปผลการติดตาม เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 3. กำหนดระยะการแล้วเสร็จของงาน กำหนดแผนงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ประสานงานและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทีมงาน เพื่อให้งานลุลวงตามเป้าหมาย 5. ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับพนักงาน เช่น ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน เป็นต้น สวัสดิการ 1. เบี้ยขยั
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.