งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
1.ขับรถกอล์ฟรับส่งลูกค้าจากลานจอดมาส่งที่โรงพยาบาล 2.สามารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น 3.รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,xxx ขึ้นไป(รวมโอที)
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม 2. ควบคุมการฝึกอบรมตามแผนงาน 3. บันทึกประวัติการฝึกอบรม 4. จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ 1. ตรวจสอบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบตารางการทำงานล่วงเวลา 3. ควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ 4. งานประกันสังคม 5. สามารถใช้โปรแกรมไทยเกอร์ซอฟต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เวชระเบียน - ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า - จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย - ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตางโครงสร้าง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป CT Scan , แมมโมแกรม,Bone density , การตรวจพิเศษ การดูแลข้อมูล ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษ - รับผิดชอบการรับผู้ป่วย และ ให้บริการตรวจตามเครื่องมือสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม30,XXX-40,XXX
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ช่วยทันตแพทย์ในการส่งเครื่องมือทันตกรรม ล้าง/ห่อเครื่องมือทันตกรรมสำหรับส่งอบฆ่าเชื้อ บริการงานด้านทันตกรรมทั่วไป
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 49 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ - ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่ขับธุรการ -ขับรถส่งเจ้าหน้าที่,ผู้จัดการไปประชุม ตามสถานที่ต่างๆๆ -ดูแล/ตรวจสอบเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก - เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก - ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแลของวิสัญญีแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ปฎิบัติงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกิจกรรมบำบัด การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและดัดแปลงอุปกรณ์เสริมและเครื่องช่วยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนประเมินผลของกิจกรรมบำบัดแก่ผ้ป่วย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่การตลาด -วางแผนติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -พบลูกค้า ดูแลลูกค้ากลุ่มโรงเรียน,สถานศึกษา -จัดทำ Seasonal Promotion,Co-promotion -จัดกิจกรรมภายใน (ส่งเสริม Promotion) และกิจกรรมภายนอก
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 50 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- จัดทำ ดูแล รับผิดชอบ งานเอกสารต่างๆ ของแผนก - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - สามารถออกไปซื้อสินค้าภายนอกได้ - มีความสามารถในการต่อรองราคา - สามารถทนต่อแรงกดดันได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,xxx.-
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- จัดระบบบริการงานเวชระเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระบบของ รพ. - ตรวจสอบประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการ ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล อย่างถูกต้อง - ควบคุมการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
1.ดูแลในส่วนงานICNให้เหมาะสม 2.ไม่ต้องขึ้นเวร 3.สามารถให้ความรู้ด้านสุขภาพ 4.มีความรู้ประกันสุขภาพ ,ประกันชีวิต 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ดูแลผู้ป่วยตามคำสั่งของแพทย์และให้บริการทางกายภาพบำบัด, เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ สำนักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 43 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.