พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , OR,LR)

จังหวัด นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
• ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม
• ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาลและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัยนโยบายและข้อกำหนดของงานพยาบาล
• กำกับดูแลและนิเทศน์ผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
• บริหารจัดการภาระงาน /บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
• แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงาน ให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสมาชิกสภาการพยาบาลการอบรมเฉพาะ
  3. • มีประสบการณ์พยาบาลผู้ป่วย อย่างน้อย 1 ปี
  4. • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  5. • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเกษมราชฎร์ รัตนาธิเบศร์

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราชฎร์ รัตนาธิเบศร์
อาคาร 2 ชั้น 2 แผนกบุคคล
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ 02 921 - 3400 - 9 ต่อ 2212 และ 2211

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11000
ติดต่อ คุณสุชานันท์ แสงพลัด
โทรศัพท์ : 02 921-3400 - 9 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 02 921 - 3400 ต่อ 1119
เว็บไซต์ : http://www.karunvej.com/

รายละเอียดบริษัท
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 14 ตุลาคม 2564


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

นักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

นักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

•ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่อง..

นนทบุรี


พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , OR,LR)

พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , OR,LR)

• ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิช..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


Programmer

Programmer

1ออกแบบระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล 2..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

1.ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัย..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

1.ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบีย..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

• ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


พนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย

พนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย

• ส่งอาหารไปห้องผู้ป่วยในโรงพยา..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

- รับชำระค่ารักษาพยาบาลประจำเคา..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการแผนกบุคคล

ผู้จัดการแผนกบุคคล

1.การวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


เภสัชกรรม

เภสัชกรรม

1.จ่ายยาแก่ลูกค้า ตามใบสั่งยาที่..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าหน่วยบัญชีสต็อคและทรัพย์สิน

หัวหน้าหน่วยบัญชีสต็อคและทรัพย์สิน

1.ดูแลระบบรหัสทรัพย์สินและข้อมู..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจด..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเงินสด

หัวหน้าการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเงินสด

- ดูแลรับผิดชอบพยาบาลและผู้ช่วย..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิ..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน ..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม

ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม

1. วางแผนกำกับควบคุมติดตามการปฏิ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง

ผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง

1.ดุแลและควบคุมประสิทธิภาพ และปร..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

• จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

1.ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปร..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD

ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD

1. กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


นักวิชาการพยาบาล

นักวิชาการพยาบาล

1.รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา แนวโน้ม ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าแผนกการตลาด

หัวหน้าแผนกการตลาด

ดูแลกำกับงานด้านการตลาด ระบบงา..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการพยาบาล IPD

ผู้จัดการพยาบาล IPD

ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการพย..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด(OR)

พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด(OR)

เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด ท..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ

1. วิเคราะห์ วางแผน และจัดทําโครง..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


เจ้าหน้าที่ซื้อ

เจ้าหน้าที่ซื้อ

รับผิดชอบงานจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.