ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 2.ประสานงาน ผลักดัน ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานในระบบ ISO 3.ทบทวนระบบงาน และรบบเอกสาร ในระบบ ISO ให้เป็นไปตามแผน 4.ตรวจติดตาม ตามแผน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
• Plan, manage and formulate strategy to align with company strategy. • Develop and implement business development strategies to enhance the business growth. • Exploring & Identifying a market for merging and acquisition and new project development opportunities • Conducting the Business model, Feasibility analysis & Financial model on any new opportunity (New Project, M&A and JV). • Assisting the team on overall project development activities, strategy, planning in a wider perspective. • A
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บุญกนิษฐ์ เคเบิ้ล เวอคส์ จำกัด
1.ดูแลความปลอดภัยในงาน 2.เช็คถังดับเพลิง/ทรายดับเพลิง 3.ซ้อมดับเพลิงประจำปี 4.ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บุญกนิษฐ์ เคเบิ้ล เวอคส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000++
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สิน ออกตรวจทรัพย์สิน งานจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ จัดหาที่ติดเพื่อพัฒนาโครงการ ติดต่อประสานงานกรมที่ดิน งานรังวัดที่ดิน โฉนดที่ดิน ตลอดจนการซื้อขายที่ดิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายในการพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ถนน เขตทาง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ดิน งานภาษีป้าย บำรุงท้องที่/โรงเรือน/ที่ดิน การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การต่ออายุเอกสารต่างๆ รวมรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนฝานต่างๆ หรือสำหรับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสาร 2.มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 ได้อย่างมีประสิทธิผล 3.มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่จำกัด/ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท จัดหางาน คีย์แมน จำกัด
1. สามารถจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจและกลยุทธ์ของบริษัท นำเสนอผู้บริหาร 2. สามารถบริหารจัดการแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารไปดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นรายๆ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถทำแผนพัฒนาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถจัดทำแผนกิจกรรมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระดับต่างๆให้เหมาะสม 5. สามารถจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานกับลูกค้าเป็นรายๆ เพื่อให้สามารถจั
บริษัท จัดหางาน คีย์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท 2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย 4
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
• Train agents on product and process, as and when there are NHT batches • Monitor contacts and find out areas of opportunity • Work closely with Ops and Quality team design action plans to plug areas of opportunity • Responsible for defined training conversion • Managing retention during training • Consistent alignment with operations by auditing calls, emails, chats, understanding needs, conducting refreshers • Demonstrating innovation in training by carrying floor requirement into clas
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 70,000 - 85,000 บาท / เดือน
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบในการจัดทำ ดูแล ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินงานที่ระบบ ISO9001 กำหนด 3. รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน 4. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานนโยบายคุณภาพ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
เก็บสถิติงาน ทำระบบ ISO 5ส. ความปลอดภัย โครงการต่างๆ เอกสาร จป. อื่นๆ
บริษัท ย่งไทยรับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/และตามประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 161 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.