ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO
ดูแลระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO9001
บริษัท บางกอกเทคโค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
1.วางแผน และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.บริหารจัดการงบประมาณทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในระยะยาวได้ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้สินเชื่อเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงความหลากหลายของการปล่อยสินเชื่อ 4.วิเคราะห์ ตลาด ความเสี่ยง ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 5.รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างถูกต้อ แม่นยำ 6.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ต
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
งาน ISO ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) - บริหารจัดการ และวางแผนการดำเนินการ การจัดทำระบบ ISO9001-2015 และ ISO14001-2015 - ตรวจสอบและรวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ISO ทั้งหมด เช่น DAR CAR KRI - วางแผนปฏิทินการตรวจติดตาม Internal audit และ External audit - ติดตามงานและเอกสารต่างจากทุกแผนก - มีคอนเซาท์ให้คำปรึกษา งานขึ้นทะเบียนสินค้า - เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร - นำเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง - ตามงานจนกว่าจะแ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท 2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย 4
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท  เอสคอร์ป  จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
1. จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ 2. จัดทำและพัฒนาเนื้อหารายงานความยั่งยืนและคู่มือการรายงานความยั่งยืน 3. จัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสร้างความยั่งยืน 4. ดำเนินการประเมินความยั่งยืนประจำปี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล เช่น รายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 5. รวบรวมข้อมูลและพัฒนารายงานความยั่งยืน การนำเสนอ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี
บริษัท เอสคอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.รับผิดชอบงานในตำแหน่ง QMR (บริษัทได้รับเซอร์แล้ว) 2.จัดทำและอัพเดตข้อมูลรวมถึงแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001/2015 และ 14000 18000(เน้น 9001/2015) 3.มีความรู้ในระบบ IS03485 คือระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และขายเครื่องมือทาง การแพทย์ 4.จัดทำเอกสาร ISO (เพิ่มจากส่วนเดิมที่มี) 5.อมรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ 6.จัดทำ KPI วัดผลในเรื่องของคุณภาพตามระบบ 7.สามารถเขียน เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานของแต่ละแผนกได้
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000/ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามผลการปฏิบัติแก้ไข และปรับปรุง ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1.ติดตามและประสานงานการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบภายในกับทีมงานของบริษัท และตอบข้อซักถามจากทีมงานที่เกี่ยวกับคู่มือปฎิบัติงาน นโยบาย และคู่มืออำนาจดำเนินการ 2.ประสานงานกับทีมงานตรวจสอบภายใน 3.ดูแลงานกำกับดูแลการจัดการระบบคุณภาพในองค์กร 4.ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 5.ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานต่อฝ่ายจัดการรวมถึงข้อเสนอแนะ 6.ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูง
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบในการจัดทำ ดูแล ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินงานที่ระบบ ISO9001 กำหนด 3. รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน 4. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานนโยบายคุณภาพ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด
ผู้ช่วยในการติดตามระบบและบริหารการปฏิบัติตามระบบ และธำรงรักษาระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามแผนในการพัฒนาระบบ (Master Plan)
บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000-25000
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 164 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.