ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO
งาน บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด
1.ดูแลให้มีการจัดทำระบบและมีการตรวจติดตามภายใน 2.ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 3.รายงานผลการติดตามระบบ 4.ติดตามการจัดทำรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.จัดทำ และควบคุมเอกสารต่างๆ ที่กำหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และดูแลเอกสารระบบอื่นๆของ บริษัท
บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 2.ประสานงาน ผลักดัน ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานในระบบ ISO 3.ทบทวนระบบงาน และรบบเอกสาร ในระบบ ISO ให้เป็นไปตามแผน 4.ตรวจติดตาม ตามแผน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
- ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ร่วมจัดทำ, ดูแล, ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อหัวหน้าแผนกระบบบริหารคุณภาพ (QMS) - ทวนสอบความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของฝ่าย/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการ Internal Audit ตามแผน - ควบคุม (จัดทำ จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน) เอกสารในระบบบริหารคุ
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท(ตามประสบการณ์)
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ 2. ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO 3.จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 4.ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit 5.ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO 6.ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม 2.มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 ได้อย่างมีประสิทธิผล 3.มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่จำกัด/ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
1) Action as a customer representative performs to ensure that customers receive good quality products and meet customer requirements and notify the relevant people to know. 2) Support of new model production in cooperation with the production (including collecting documents to prepare a PPAP file). 3) Notifying requirements and information including coordinating with customers to relevant parties of S-IM and S-SP sections. 4) Investigate customer complaints and non-conformance issues. 5)
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
งาน ISO ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) - บริหารจัดการ และวางแผนการดำเนินการ การจัดทำระบบ ISO9001-2015 และ ISO14001-2015 - ตรวจสอบและรวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ISO ทั้งหมด เช่น DAR CAR KRI - วางแผนปฏิทินการตรวจติดตาม Internal audit และ External audit - ติดตามงานและเอกสารต่างจากทุกแผนก - มีคอนเซาท์ให้คำปรึกษา งานขึ้นทะเบียนสินค้า - เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร - นำเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง - ตามงานจนกว่าจะแ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
Responsibility – Coordinating wit team to complete assigned accounting tasks with deadlines. – Monitoring expenditures, analyzing revenues and determining budget variances and reporting the same to management. – Assisting in budget preparation and expense management activities for assigned accounts. – Assisting in auditing by providing necessary information and preparing requested documentations. – Monitoring, recording financial transactions, project reporting transactions, project accoun
บริษัท ภูเก็ต สมายล์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ป่าตอง, กมลา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
You will support the overall operation of the resort to maximize guest satisfaction, team member performance and business results. Your key duties and responsibilities are to minimize costs. You will manage the day-to-day operation cost accounting. Further you will adhere to all cost control procedures and review purchase procedures for all items. This role is important for the hotel as your action will positively influence our profit.
บริษัท ภูเก็ต สมายล์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ป่าตอง, กมลา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
1. ควบคุม ติดตาม การจัดทำ การแก้ไข ปรับปรุง update เอกสาร/บันทึก ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 2. ติดตามผลการแก้ไข และ/หรือ ป้องกัน ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (NC - non conpliance) 3. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบระบบเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรอง 4. ประสานงานการจัดเตรียมการตรวจรับรองมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯขอการรับรอง 5. ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไข
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 164 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.