รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ คลังสินค้า logistics
งาน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• รับและจดบันทึก ใบขอซื้อ PR และใบสั่งซื้อ PO • ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า/บริการ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเบื้องต้น • เจราจาต่อรอง สำรวจราคาตลาด และทิศทางราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ • จัดส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขอซื้อ และผู้ขายสินค้า/บริการ • บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างใบอนุมัติซื้อ และประสานงานให้กับฝ่ายบัญชี • ปรับปรุงทะเบียนการจัดซื้อ และทะเบียนผู้ขายรายใหม่ • รวบรวม บันทึก ใบประเมินผลผู้ขาย ส่งผลการประเมินผู้ขายที่ไม่
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 28,0000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. สรรหาร้านค้า และผู้รับเหมา งานปรับปรุงอาคาร และงานระบบ 2. ร่วมกับทีมวิศวกรรม จัดทำข้อกำหนด (TOR) เพื่อสรรหาผู้รับเหมาประมูลงาน Reno สนง.ม งานปรับปรุงเครื่องจักร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 3. ตรวจสอบและนำเสนออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาและร้านค้าให้ส่งมอบวัสดุ และงาน ให้มีคุณภาพและตามข้อกำหนด (TOR) 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์)
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท โฮมดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
- ตรวจรับสินค้าเข้า - ตรวจจ่าย สินค้า ออก - บันทึกรายการสินค้าคงเหลือ - สามารถ ประจำ อยู่ทีคลังสินค้า ได้
บริษัท โฮมดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จำกัด
• กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของคลังสินค้า • วางแผนควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน หาวิธีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เช่น วางแผนการจัดเก็บเพื่อขึ้นของลงให้ได้มีประสิทธิภาพ • สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น แผนการบำรุงรักษาประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี • สามารถควบคุมกระบวนการดำเนินงานทั้งระบบให้เป็นไ
บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จำกัด
1. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ PO 2. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อ จัดหาสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 3. จัดทำเอกสารการเปรียบเทียบราคา 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 5. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า 6. จัดเก็บเอกสารตามระบบจัดซื้อ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา 8. ตรวจสอบยอดงานผลิตทุกกระบวนการ 9. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
ลักษณะงาน 1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้า การจตัดเก็บและดูแล Stock สินค้าให้ถูกต้อง 2. ควบคุมการจัดการแผนกจัดส่ง ทั้งการวางแผนในการจัดส่งสินค้าและควบคุมทีม งานให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับคู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแผนก 5. พร้อมปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 6. นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆด้านคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
1.จัดสินค้าให้รถขนส่ง 2.เบิก-จ่าย สินค้า 3.ตรวจนับสินค้า,เช็คสต็อคสินค้า 4.ดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและไม่สูญหาย 5.สามารถทำงานตามที่มอบหมายให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 6.วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ 7.ไม่ขาดงานบ่อย
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 353 บาท ไม่รวมOT
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
1.ดูแลคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า,การกระจายสินค้า ทุกสาขา ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ 2.ควบคุมสินค้าเข้า,เก็บ,จัดจ่าย(ต้องหาวิธีรับผิดชอบสินค้าสูญหาย,เสียหาย,หมดอายุไม่ให้เกิดจากคลังสินค้า) 3.ควบคุมและดูแลการจัดส่งตามเป้าหมาย 4.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการทำงานประจำเดือน 5.ประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆได้ดี 6.จัดทำรายงานวิเคาะห์ผลการปฏิบัติตาม 7.ปฏิบัติตามนโยบายองค์กรและเป้าหมาย KPI ให้บรรลุสำเร็จ
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้า และตรวจเช็คสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับก่อนขึ้นรถขนส่ง 2. จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าให้เป็นระเบียบและครบถ้วน 3. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามร้านค้า และตามออเดอร์ที่ได้รับ 4. รับเงินจากทางลูกค้าและส่งเงินให้ทางบริษัทวันต่อวัน ตามยอดบิลที่ไปส่งสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง 5. ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ 6. รายได้จ่ายเป็นจำนวนแพ็คที่ขนส่งสินค้า 7. เงินเดือนออกทุกวันที่15 และ 30 ** สินค้าที่ส่งเป็นสินค้ากลุ่มเป๊ปซี่ **
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วางแผนติดตามชิ้นส่วนสำหรับการผลิต,ควบคุมวัตถุดิบ,ประสานงานจัดซื้อ
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2060 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 206 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.