งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1.เขียนแบบงานใหม่ๆ และแก้ไขแบบเดิมให้ตรงกับหน้างานจริง 2.ตรวจเช็คแบบจาก Out Source 3.จัดเตรียมแบบ เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ 4.ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแผนและถูกต้องตามแบบ 5.ตรวจสอบผลการทำงานและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6.ควบคุม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆหน้างานจริง
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำต้นทุนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ) & (Budget) Project 2.ถอดแบบและประมาณราคาการก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัท 3.สืบราคาวัสดุก่อสร้างและเปรียบเทียบราคาการจ้างเหมาก่อสร้าง 4.จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติราคาการก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัท
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) : 1. ออกแบบงานป้าย โบว์ชัวร์ สื่อทุกอย่างของฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. สำรวจป้าย กรณี ชำรุด เปลี่ยนป้าย และประสานงานการติดตั้ง 3. Update ความทันสมัยของป้าย โบว์ชัวร์ เอกสารประกอบการขาย และสื่อต่างๆให้ เพียงพอและทันต่อคู่แข่ง 4. จัดทำรายงานสรุปการสำรวจป้าย นำเสนอรายสัปดาห์ รวมถึงรวบรวมจัดเก็บข้อมูลป้ายอย่างเป็นระบบ 5. จัดทำเอกสาร ประสานงานการเสียภาษีป้ายกับหน่วยงานราชการ 6. ดูแลงาน Wording ใบปลิว,โบว์ชัวร์, เอกสารประกอบการขาย เพื่อให้
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน 2.รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและถายนอกองค์กร 3.ดูแลรับเอกสารไปรษณีย์ประจำวันและแยกส่งตามแผนกต่างๆ 4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอื่นๆ
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 +
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. คิดโปรโมชั่น โดยเข้าร่วมปรึกษากับทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ราคา โปรโมชั่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4. สำรวจโครงการของบริษัท เช่น สื่อที่โครงการ สภาพแวดล้อม ความคืบหน้าการก่อสร้างของบ้านที่มีเป้าโอน เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 โครงการ พร้อมจัดทำสรุปรายสัปดาห์ 5. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อมูล
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานในฝ่ายต่างๆ ติดต่อประสานงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานด้านการขายของโครงการ ให้คำปรึกษา และการบริการลูกค้า เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. คิดโปรโมชั่น โดยเข้าร่วมปรึกษากับทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ราคา โปรโมชั่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4. สำรวจโครงการของบริษัท เช่น สื่อที่โครงการ สภาพแวดล้อม ความคืบหน้าการก่อสร้างของบ้านที่มีเป้าโอน เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 โครงการ พร้อมจัดทำสรุปรายสัปดาห์ 5. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อมูล
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เวียงสระ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
. บริหารจัดการ ขออนุญาตจัดสรรและจัดตั้งนิติบุคคล ให้เกิดความเรียบร้อย สงบ สะอาด และปลอดภัย 2. จัดทำแผนบริหารงบประมาณของงานจัดสรรและจัดตั้งนิติบุคคล ประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ 3. จัดการงานประชาสัมพันธ์ ประกาศ กฎระเบียบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน 4. ตรวจสอบการทำงานประจำวันบริษัท Sub Contract (แม่บ้าน/รปภ.ฯลฯ) 5. แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ตามระบบของบริษัท และนำเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ทันท่วงที 6. จัดทำรายงานผลการบริหารงานจัดสรรและจัดตั้ง
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.