บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม ปี พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท

บริษัท พรบารมี จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ แนวคิด อุดมการณ์ เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรม ด้านงานออกแบบและงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ เรามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาองค์กร และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคนิคอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้ผลงาน“สำเร็จ”และ“สมบูรณ์” ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดรวมถึงวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโครงสร้างไม่ผิดเพี้ยน การก่อสร้างรวดเร็ว ส่งงานตามกำหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่ไม่สูงเกินจริง
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด
บริษัท พรบารมี จำกัด
× บริษัท พรบารมี จำกัด

1. วิศวกรสนาม

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18000-28000

สถานที่ทำงาน : บางแก้ว

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนงาน Three Week จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
2.ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมในเวลาที่กำหนด
3.เคลียร์แบบจัดทำ Shop Drawing
4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
5.ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาทำเอกเบิกงวดงาน ผู้รับเหมา
6.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
7.เปรียบเทียบราคาวัสดุตาม BOQ กับ Supplier เพื่อให้ข้อมูลแก่แผนกจัดซื้อ, การขออนุมัติวัสดุ, การจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ
8.คำนวณปริมาณวัสดุแลตรวจสอบสเปควัสุด เผื่อสั่งซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
9.จัดทำ Payment โครงการ, ผู้รับเหมา
10.จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด โครงการ
11.รายงานความก้าวหน้าของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี คณะวิศกรรมโยธา
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 2-5 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทนต่อแรงกดดันได้สูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ

2. วิศวกรประมาณราคา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000-30000

สถานที่ทำงาน : บริษํท พรบารมี จำกัด

รายละเอียดของงาน
• สามารถถอดแบบคิดปริมาณวัสดุเพื่องานจัดซื้อและประมาณราคางานก่อสร้าง
• ติดตามผลงานการก่อสร้าง ทำ Cost control เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรง วัสดุ
• ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลดในแต่ละโครงการ ตรวจสอบราคาวัสดุ
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลต้นทุนของโครงการ
• ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี ในงานก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทนต่อแรงกดดันได้สูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD, MS Office (Excel) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วิศวกรไฟฟ้าสนาม และประมาณราคา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000-25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท พรบารมี จำกัด

รายละเอียดของงาน
-ถอดแบบประเมินราคา
-ออกแบบ อ่านแบบ ระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานหน้างานได้
-มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี คณะวิศกรรมไฟฟ้า
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทนต่อแรงกดดันได้สูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

4. -ขับรถแบคโฮ PC30 รถ 6 ล้อ รถกระบะส่งของ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : บางแก้ว

รายละเอียดของงาน
1. จัดส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ส่งไซท์งานก่อสร้าง
2. ดูแลรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
3. ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามใบงาน
4. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหน้างานได้
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่เสพยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน แบกของหนักได้ แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ทำงานล่วงเวลาได้
 • ใช้รถ แบคโฮ PC 30 ได้เป็นอย่างดี

5. พนักงานสโตร์ ประจำโครงการก่อสร้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000-15,000

สถานที่ทำงาน : บางแก้ว ซอยวัดคลองปลัดเปรียง

รายละเอียดของงาน
ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ประจำหน่วยงานก่อสร้างของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม6.-ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานสโตร์,งานพัสดุ 0-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แรงงานต่างด้าว ด่วน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความสามารถ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลและรับผิดชอบ เอกสารแรงงานต่างด้าว Visa,Work Permit ทำบัตรชมพู ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
2. จัดทำเอกสาร MOU ในการสรรหาแรงงานเข้ามาทำงาน
3. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานต่างด้าว
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานจัดหางาน และหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบเอกสารพนักงานต่างด้าวให้ถูกต้องพร้อมใช้งาน
6. งานต่อเอกสารใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว Work Permit
7. การขอขยายเขต,เพิ่มพื้นที่ทำงาน
8. การรายงานตัว 90วัน ของแรงงานต่างด้าว
9. แจ้งเข้า/แจ้งออก
10.ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามโครงการบางครั้ง
11. คำนวนเงิน ค่าจ้าง ค่าแรง ของแรงงาน (รายวัน)
12. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านารสรรหาแรงงานต่างด้าว(MOU) 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนำ เข้าแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีทักษะและความชำนาญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • (เบิกค่าน้ำมันที่ใช้ในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ)

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท พรบารมี จำกัด
เลขที่ 122/35 ม.5 มบ.เจ้าพระยาทาวน์ ถ.บางกรวย-ไทน้อย ต.บางกร่าง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 083-879-9165
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณวีระยุทธ

https://www.facebook.com/PORNBARAMEE

Jobs power By JobTH.com