บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษา MOTOR, GENERATOR, PUMP, DYNAMIC BALANCE TURBINE, BLOWER รวมถึงงานซ่อมสร้างอะไหล่ ชิ้นส่วนสำคัญของมอเตอร์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด โดยมีคุณภาพเทียบเท่าผู้ผลิต
มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงรักษามานานกว่า 35 ปี มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งควบคุมด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้าน รวมทั้งมีนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างเที่ยงตรงรวมถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทีมช่างที่ชำนาญงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการซ่อมมอเตอร์ระบบครบวงจร สามารถให้บริการทั่วราชอาณาจักร
×

1. ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงาน
2) ควบคุมคุณภาพของงาน
3) ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณทีี่กำหนดกำหนด
4) เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานงาน
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดครัด
6) ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานอยู่เสมอ
7) ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
8) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
9) ติดต่อประสานงานกับข้อมูลการ TEST
10) จัดเตรียมเอกสาร RECORD TEST
11) ตรวจสอบ INCOMING
12) ตรวจสอบความเรียบร้อยของมอเตอร์ก่อน TEST
13) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน
14) ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือช่างได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

2. วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 5

เงินเดือน : 17,000-25,000+

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก Production Manager
2.วางแผนเเละติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งปรับปรุงแผนเสนอผู้บังคับบัญชา
3.วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน
4.จัดทำเอกสารที่ใช้ในการบริหารงาน โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องส่งออกนอกบริษัท
5.ดูแลควบคุมงาน Onsite Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.ออกแบบและแก้ไขงานผิดพลาด และตรวจสอบ Shop drawing
7.ร่วมวิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
8.เป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาในการทำงาน
9.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกับหัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
10.ประสานงานเเละปรับปรุงงานเบื้องต้นกับลูกค้ากรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.เร่งรัด และควาบคุมการใช้เวลาในการทำงาน ให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องเเละเกิดประโยชน์สูงสุด
12. Inspect งานและอนุมัติการซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

3. ช่างกลึง,มิลลิ่ง

อัตรา : 10

เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ทำงานด้านงานกลึง,กัด,ไส,มิ่ลลิ่งได้ดี
2.ทำงานตามแบบที่ได้รับจากวิศวกร
3.ใช้เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้เครื่องกลึงและมิลลิ่งได้ดี, มีทักษะในการอ่านแบบ
 • มีความกระตือรือร้น และคล่องตัว
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านงานกลึง,กัด,ไส,มิลลิ่ง
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

4. เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1) ติดต่อประสานงานภายในองค์กร จัดทำ ติดตามและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก
2) ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายเก่าและเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ (ทุกช่องทาง)
3) จัดทำใบเสนอราคารวมถึงติดตามสถานะงานจนกระทั่งเปิดใบแจ้งหนี้
4) วิเคราะห์แผนการตลาด / SWOT
5) จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานบริการ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานภายในและนอกองค์กรที่ดี
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถ ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
1.สามารถออกแบบชิ้นงาน
2.วางระบบงานและวางแผนการทำงานเพื่อให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICAL DATA ของงาน
4.ควบคุม ดูแล ตรวจตรา และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลงบันทึกการสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน JOB นั้นๆ
5.ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลทั้งภายในภายนอกองค์กร
6.ทบทวน นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน และแนวทางป้องกันพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าของงานในแผนก
7.รับนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจาก PRODUCTION MANAGE
จัดทำรายงาน Report เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยประสานงานเกี่ยวกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค , หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

6. ช่างเชื่อม

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เชื่อมไฟฟ้า
เชื่อมมิกซ์
เชื่อม TIG

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้เครื่อง Wire are ได้
 • มีความสามารถเชื่อมไฟฟ้าได้
 • มีความสามารถเชื่อมพอก

7. วิศวกรเครื่องมือวัด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานั

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมดูแลการใช้งานเครื่องมือวัด
-Training เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดให้กับพนักงานภายในองค์กร
-ทวนสอบเครื่องมือวัดและเปรียบเทียบผลที่ได้กับมาตรฐานต่างๆ
-ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือวัด
-จัดเก็บเครื่องมือวัด
-จัดทำและกำหนดมาตรฐาน Standard ของเครื่องมือวัด โดยยึดถือตามมาตรฐานสากล
-ควบคุมและจัดเก็บ คู่มือ โปรแกรม ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง ชาย
 • อายุ 23ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้ในเรื่องเครื่องมือวัด
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

8. ช่างเทคนิค

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามความสามารถ ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. รื้อ ประกอบมอเตอร์
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
วางแผนงาน ในการดูแล ที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมสั่งงาน
3. ประสานงานกับวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ ปัญหาในงานช่างแมคคาทรอนิกส์
4. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 - 45
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
1.บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุม ดูแล วางแผนด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความสงบเรียบร้อย
3.ทบทวน นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน
4.รับนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5.จัดทำ และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
6.จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กรและผู้รับเหมา
7.ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10. ช่างเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อำเภอเมืองปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
1. รื้อ ประกอบมอเตอร์
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
วางแผนงาน ในการดูแล ที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมสั่งงาน
3. ประสานงานกับวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ ปัญหาในงานช่างแมคคาทรอนิกส์
4. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
98/4 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 083-096-5123, 098-257-7400 ,02-831-0700 ต่อ148
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณวรทยา

http://www.amc.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com