บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เป็นบริษัทผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งชั้นนำระดับโลก บริษัทเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และวันนี้เราได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว

MRG เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทย 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท (ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ ปี 2554 โรงงานฝ่ายผลิตของเรา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ MRG สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า 4 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 60 ตันต่อวัน

1. Logistics Lead

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานกับทางฝ่ายขายและฝ่ายคลังสินค้าเพื่อบริการระบบLogisticsได้ทันเวลาและตรงกับความต้องการของลูกค้า
• พัฒนามาตรฐานของเอกสารและขั้นตอนการขนส่งอย่างต่อเนื่อง
• จัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและผลดำเนินการรายสัปดาห์
• ใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมกำไร ราคาและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ดูแลและจัดการฝ่ายLogisticsและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเรียนรู้ต่อสมาชิกในทีมตลอดเวลา
• ยืนยันสต็อกที่ว่างและวันที่จัดส่งสินค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาLogistics หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีทางด้านLogisticsและประสบการณ์ทางด้านบริหารมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในขั้นตอนและแนวทางของการนำเข้าและส่งออก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำและทักษะการเจรจาต่อรอง

2. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด
• ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ,วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด
• วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• จัดทำตันทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภัยทางด้านอาหารกฎหมายอาหาร, และบรรจุภัณฑ์)
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกตลองสายการผลิตจริง
• ศึกษาและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า อายุการเก็บรักษาของสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง
• ควบคุมการวิเคราะห์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่และสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทบทวนและอนุมัติสูตรการผลิต
• ทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย R&D และบริหารจัดการผลงานของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านวัตถุดิบ และสารประกอบ ด้านอุตสาหกรรม มีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้า
 • ประสบการณ์งานด้านงานระดับบริหาร
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทัศนคติที่ดี,สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

3. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• วางแผนการผลิตและควบคุมติดตามให้ได้ตามแผนงาน
• จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แผนการทำงาน
• ดูแลแผนงาน ติดตามการผลิต จนกระทั่งการส่งมอบสินค้า
• ควบคุมกำกับดูแลลูกน้องให้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทหรือลูกค้า
• บริหารจัดการระบบการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
• ประสานงานระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถิติ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาวะผู้นำและทักษะการวางแผนจากสถิติ เข้าใจในระบบการใช้โปรแกรมในการวางแผน
 • มีการบริหารและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Data Developer / เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• พัฒนา ใช้ฐานข้อมูลและล้างข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูล
• สร้าง BI และ Dashboard จากความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
• ประสานงานกับทีมบัญชีและการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและปรับการใช้งาน
• สร้างและรักษาฐานข้อมูล
• จัดการฐานโครงการด้วยวิธี Agile กับทางทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระกับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลอย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
 • ประสบการณ์ด้าน Web Application, , RESTful APIs (JavaScript, PHP, HTML language)
 • ชำนาญด้านภาษา Query
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางธุรกิจ คณิตและพื้นฐานทางสถิติ

5. Senior Material & Inventory Control Accounting Staff / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• วิเคราะห์ ไกล่เกลี่ยและรายงานสินค้าคงคลังที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมด
• วิเคราะห์ความผันแปรเกี่ยวกับการปิดบัญชีรายเดือนรวมถึงพิสูจน์ยอด
• รายงานผลการทำงานการจัดการภายใน
• ดูแลทุกรูปแบบสินค้าคงคลังที่อาจจะรวมถึงการรีวิวราคา ค่าใช้จ่าย และตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลในระบบ ERP รวมถึงการกระทบยอดต่าง ๆ นำมาจัดทำเป็นรายงานแต่ละเดือน
• ต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถจัดการงานจำนวนมากได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีในด้านบัญชีเกี่ยวกับราคาและสินค้าคงคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel
 • ชำนาญทางด้านหลักการบัญชีของสินค้าคงคลังได้ดีเช่นเดียวกับเข้าใจหลักการควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและใต้ความกดดันได้

6. Export Sales Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบเกี่ยวกับยอดการขายของฝ่ายส่งออกตามแต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลจัดการเกี่ยวกับสถิติการขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
• ขยายส่วนแบ่งการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร
• ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตและคลังสินค้า
• รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-6 ปีทางด้าน Export Sales ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชำนาญและสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมองโลกในแง่ดี
 • มีทักษะเจราต่อรอง

7. Marketing Coordinator / Sales Coordinator

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• สนับสนุนเกี่ยวการริเริ่มในแผนกการตลาดและติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหลังจากจบขั้นตอนการขาย
• ทำการวิจัยตลาดและสรุปแนวโน้มความเป็นไป
• รักษาความสัมพันธ์กับทาง vendor ภายนอกองค์กรเพื่อตรวจสอบคุณภาพและการดำเนินการทางการตลาดให้ทันเวลา
• แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนภายในของออเดอร์ทั้งหมด
• ส่งเอกสารส่งออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า
• ติดต่อกับทาง supplier เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
• ติดตามออเดอร์ที่ดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-6 ปีทางด้าน Marketing Coordinator หรือ Sales Coordinator ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและการคิดคำนวณ

8. Business Development

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• พัฒนาและดำเนินการทางสถิติการเติบโตซึ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงทั้งทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการตามวิสัยทัศน์ ผลประโยชน์ทางการเงิน และการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท
• ดูแลพัฒนาธุรกิจและการขายล่วงหน้าเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจให้แก่องค์กร
• ระบุ ออกแบบและริเริ่มโครงการที่สำคัญรวมถึงโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเติบโตที่มากขึ้น
• ดำเนินการวิจัยเพื่อระบุโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ศึกษาความเป็นไปได้ของคุณค่า ผลตอบแทนทางการเงิน และข้อเสนอตามกรอบกลยุทธ์
• บริหารและพัฒนาโครงการตามที่ได้รับมอบหมายหรือเริ่มต้นลงทุนใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายและสรุปเสนอแก่คณะกรรมการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีทางด้านพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลโครงการใหญ่หรือระดับบริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดวิเคราะห์ ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา การจัดการโครงการและการนำเสนอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างชำนาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

9. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ / Quality Creator / Quality Control

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• จัดการดูแลระบบคุณภาพของทุกสินค้าที่เตรียมจะจัดส่งและวัตถุดิบที่กำลังจะมาถึง
• วางแผนจัดการเพื่อที่จะเข้าใจในความต้องการของสินค้า
• แก้ปัญหาทางด้านคุณภาพก่อนจะถึงdeadlines
• เตรียมเอกสารการตรวจสอบระบบรวมถึงรายงานและบันทึกผลที่ได้รับ
• แนะนำฝ่ายผลิตเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพสินค้าดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-4 ปีทางด้าน Quality Control ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HACCP, GMP, BRC, ISO, HALAL
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Ms.Office

10. นักวิเคราะห์ระบบคุณภาพทางเคมี/ นักเคมี / Chemical/Biological Scientist

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ตรวจสอบตัวอย่าง แยกและเตรียมตัวอย่าง
• ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์หน่วยงานภายนอก
• ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในการวิเคราะห์%เกลือและความชื้นของสินค้า
• รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดของ Lab เคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• สรุปข้อมูลผลวิเคราะห์และทบทวนผลวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกตามรูปแบบที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้าน Lab เคมีในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Lab
 • มีทักษะการสื่อสารและวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด

11. เจ้าหน้าที่สรรหา / Recruitment Officer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• เสนอกลยุทธ์การสรรหาที่มีคุณภาพและดำเนินการเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร
• จัดการและควบคุมเกี่ยวกับงานด้านการสรรหารวมถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ การทดสอบ การคัดเลือกผู้สมัคร การเช็คประวัติการทำงาน เสนอต่อรองการจ้างาน และแนะนำการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาแบบทดสอบ CBI ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
• นำเทคนิคใหม่ๆ ในการสรรหาบุคลากร และ Tools ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม อยู่เสมอ
• จัดเตรียมรายงานฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการลาออก
• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีทางด้านการสรรหาบุคลากรทุกระดับปฏิบัติการจนถึงกี่งจัดการ
 • มีทักษะในคัดเลือก Resume และการสัมภาษณ์งาน
 • มีความรู้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบการติดตามใบสมัครและฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล

12. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ / Senior Employee Relations

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500-6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ควบคุมด้านความสัมพันธ์แรงงานเพื่อมุ่งเน้นให้ตามกฎระเบียบและการดำเนินการทางวินัย
• ค้นหาวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพนักงานและผู้ว่าจ้างโดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการ
• ทำงานร่วมกับฝ่าย CSR เพื่อพัฒนาและใช้สถิติ CSR อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นผู้นำให้แก่พนักงานเพื่อสื่อสารแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
• พัฒนาและดูแลความประพฤติของพนักงาน รวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อเสนอการพัฒนาต่อยอด
• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานในพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปีทางด้านหัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Ms.Office
 • ทักษะภาวะผู้นำและการประนีประนอม

13. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Senior Compensation & Benefits

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• กำหนดรูปแบบความต้องการของพนักงานตามนโยบายของบริษัท
• ตรวจสอบสถิติและพฤติกรรมของพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร
• จัดทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน
• ดูแลเงินเดือนทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำทั้งหมด
• จัดการงานเกี่ยวกับธุรกรรมธนาคารทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ทางธนาคารต้องการและส่งบัตรเอทีเอ็มแก่พนักงานทุกคน และติดต่อธนาคารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินเดือน
• ดูแลงานทั้งหมดด้านระบบประกันสุขภาพ
• นำส่งรายงานเกี่ยวกับ OT ธนาคาร และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินผลงานประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านฝ่ายบุคคลด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มามากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการต่อรองกับคนจำนวนมากอย่างดีเยี่ยม
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านค่าจ้างงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต

14. ล่ามและนักแปลภาษาพม่า / Translator Relations (Myanmar)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 2,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ถอดข้อความและเสียงที่บันทึกจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
• แปลและล่ามภายในองค์กรทั้งในส่วนสำนักงานและไลน์ผลิต
• ตรวจสอบข้อมูลการที่แปลจากบทความต้นฉบับและภาพรวมของบทความ
• ใช้งานพจนานุกรมเฉพาะทางและเครื่องมือการแปลเพื่อเช็คคุณภาพของการแปล
• ตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และการเว้นวรรคให้ถูกต้อง
• ประสานงานกับภายในทีมและลูกค้าเพื่อให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
• แก้ไขบทความผ่านสายตาโดยคงรูปแบบเดิมไว้ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไปในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการแปลภาษาพม่ามากกว่า 2 ปีในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาไทยและพม่าด้านอย่างชำนาญ
 • เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่เป็นผู้แปลได้อย่างชัดเจน
 • มีทักษะการตรวจทานและการแก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ และการเว้นวรรคอย่างดีเยี่ยม

15. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ / Event Promoter

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• จัดงานและส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมคุณค่าและวิสัยทัศน์ขององค์กร
• ทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรม รวมถึงกำหนดเวลาและราคา
• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านทางกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และคุณธรรมภายในองค์กร
• ออกแบบกิจกรรมผ่านความคิดสร้างสรรค์ วางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระกับปริญญาตรีในสาขาใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในด้านการจัดEvent หรือ การคิด Event
 • ทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะอย่างดีเยี่ยม
 • กระตือรือร้นและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • คล่องแคล่วว่องไว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดีเพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนองาน
 • หากใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator จะดีมาก

16. ERP Programmer / เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ERP

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ดูแลระบบ ERP ให้มีการทำงานสอดคล้องกับของบริษัท
• ประสานงานระหว่าง vendors และทีมดูแล ERP
• ระบุข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการขององค์กร
• ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่
• กำหนดดูแลควบคุมสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีในสาขา IT คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน ERP ในอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP และด้าน SQL/HTML/JavaScript/C# หรือทักษะอื่นๆ
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ / Domestics Sales Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• มองหาโอกาสการขายใหม่ ๆ
• ใช้มุมมองการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน
• ดูแลลูกค้าเก่าและมองหาลูกค้าใหม่
• นำเสนอตัวอย่างสินค้าต่อลูกค้า
• เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านDomestics Sales มา 2-5 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารหรือ Modern trade
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและการต่อรอง

18. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / Accounting Officer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินและค่าใช้จ่าย รวมถึงคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ
• ชำระเงินให้กับทาง vendors โดยกำหนดเวลาจ่ายเช็ค และตรวจสอบเครดิตคงค้าง
• จัดเตรียมและวิเคราะห์บัญชีและรายงานประจำเดือน
• พัฒนาขั้นตอนการจ่ายเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ในอุตสาหกรรมโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม
 • มีทักษะคำนวณและความถูกต้องแม่นยำ

19. เจ้าหน้าที่กฎระเบียบกฎหมายอาหาร / Regulation Affair

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้ง ในและต่างประเทศ
• สนับสนุนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในและต่างประเทศให้หน่วยงานที่ร้องขอ
• สืบค้นและอัพเดทข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมชี้แจงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• นำเสนอทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มโอกาสการขายสินค้าในช่องทางต่างๆ
• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเอกสารคุณภาพเพื่อส่งข้อมูลให้ลูกค้า
• กรอกข้อมูลในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
• ประสานงานกับแผนกกอื่นๆ เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่ลูกค้าร้องขอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงฉลากโภชนาการ
 • สามารถสืบค้น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง ในประเทศและต่างประเทศได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • อ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสินค้าส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 57/37 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0818578289
แฟกซ์ : 034834487

ติดต่อ : คุณพิชญ์สินี เชาว์วิวัฒน์กุล

https://www.mrgshrimp.com/

Jobs power By JobTH.com