บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด
บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด และ บริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพ เพื่อจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์บริการหลังการขาย และ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 50 สาขา เพื่อขยายตลาดรองรับความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจน บริษัทฯ จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ มีใจรักในงานด้านบริการ เข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อเติบโต และ เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน ดังนี้.-

1. ผู้จัดการแผนกบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000-40,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชี และการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานและตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
- ตรวจสอบรายการทางภาษี ก่อนนำส่งภาษี รายเดือน รายปี
- ควบคุมงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงบริษัทย่อย
- ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี และกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สรุปรายงานทุกชนิดในด้านบัญชี,วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านบริหารเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร
- จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี การทำบัญชี / ปิดงบบัญชี / บัญชีต้นทุน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน PAE
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน ERP เช่น Microsoft DYNAMIC หรือ SAP B1 หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์จากบริษัทมหาชน มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CPD สามารถลงชื่อเป็นผู้จัดทำบัญชีได้

2. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000-35,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของส่วนจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ
2. ทบทวนการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางเเก้ไข ปัญหา ป้องกัน เเละให้คําแนะนํา เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตามแผน
3. สรรหา คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ บริการ ซึ่งเป็นตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
4. เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้า วัตถุดิบ บริการที่บริษัทฯ ต้องการซื้อ
5. ควบคุม ดูแล กระบวนการจัดซื้อ ตลอดจนติดตามผลการส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลง
6. ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการเกิดปัญหา
7. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า
8. ควบคุม ดูแล จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและประวัติของบริษัทคู่ค้า
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ทบทวนการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางเเก้ไข ปัญหา ป้องกัน เเละให้คําแนะนํา
 • สรรหา คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ บริการ ซึ่งเป็นตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้า วัตถุดิบ
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการจัดซื้อ ตลอดจนติดตามผลการส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลง
 • ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการเกิดปัญหา
 • ประสานงานกับฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า
 • ควบคุม ดูแล จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและประวัติของบริษัทคู่ค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. พนักงานขายเครื่องออกกำลังกาย (โครงการ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าโครงการใน กทม. และต่างจังหวัดใกล้เคียง ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
- เสนอขายเครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์ฟิตเนส ตามโครงการต่างๆ
- รายงานการขายสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี
 • มีทักษะด้านการขาย และการสื่อสาร และสามารถปิดการขายได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • มีความขยันอดทน ใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ออกกำลังกายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำที่ ซ.สุขสวัสดิ์ 14)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,000-15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- รับ-จ่าย สินค้าในคลัง
- ตรวจนับสินค้าในคลัง
- จัดสต็อกสินค้าในคลัง
- ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยในคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน ทำงานยกของได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้จัดการแผนกการตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000-35,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด และบริหารงบประมาณในแผนก
- บริหารและดูแลพัฒนาพนักงานในแผนก
- ดำเนินงานการตลาด และงานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อาทิ Website, Online Social Media, Campaign
- จัดการสื่อ Digital และกลยุทธ์ Digital
- ดูในส่วนงานการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Brand Initiative)
- กำหนดแนวทางและตัวชี้วัด เพื่อสร้างระบบในการติดตามและวัดผลงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค/ลูกค้า
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการดำเนินงานกิจกรรม รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เป็นต้น
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด, โฆษณา, ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการตลาด 5 ปีขึ้นไป (ทั้ง Online & Offline Marketing)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Marketing ในธุรกิจ Retail หรือ Consumer จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครได้ที่..ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด (ใกล้ BTS สถานีวงเวียนใหญ่)
29,31,33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02-4395999 (สำนักงานใหญ่) หรือ โทร 094-9426244
ID Line : 0949426244
Email : hr.office@northfitness.co.th

บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด
29,31,33, ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 094-9426244
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณสุภานันท์ คงอรุณ

https://www.northfitness.co.th/
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com