บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ

ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
×

1. หัวหน้าเขตทีมขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ - จัดทำแผนการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืม
- ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

2. Area Sales Supervisor (บริหารหน่วยรถเงินสด)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาต่างจังหวัดของบริษัท (มีหลายจังหวัด)

รายละเอียดของงาน
• ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัทในภาพรวม
• รับนโยบายการขาย/การตลาด สำหรับสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อกระจายเป้า และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่
• จัดทำแผนการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆของพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นป้ายโฆษณา,น้ำแถม,การตั้งวงเงินยืมร้านค้า,การตรวจสอบอายุลุกหนี้เป็นต้น
• ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการขายที่รัดกุม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่นการเบิกสินค้า การตรวจนับสินค้า การส่งสินค้า ให้กับร้านค้าตามสายขายที่กำหนดไว้
• ถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติการขายดังกล่าวลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
• ติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม
•ตรวจเยี่ยมลูกค้า/คู่ค้า ตามตารางที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ร่วมกำหนดสายขาย (Route)โดยนำแผนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละสายขายมากำหนดจุดพิกัดร้านค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
• รับนโยบายการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และนำมาจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าว
• ปฏิบัติตามแผนงานการขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทาง การขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด
• บริหารและควบคุมการใช้ และเบิกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายในแต่ละกิจกรรม
• กำหนดวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุนโดยดูจากงบประมาณต่อยอดขาย
• ศึกษาและติดตามกิจกรรมการตลาดของคู่แข่ง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่รับผิดชอบและนำข้อมูลที่ได้มาหารือในการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขาย (Traditional Trade, Van Sales)
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการขาย ของ ธุรกิจ FMCG
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน และคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หัวหน้าทีมขาย สาขาพระนครศรีอยุธยา

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม พัฒนา จัดการงานขายของทีมงาน ในช่องทางการขาย (ร้านค้า) Traditional Trade (TT) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบผลการขายของทีมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ดูแลทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) สาขาปทุมธานี

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงาน และ ผู้รับเหมาภายในสาขา)
จัดฝึกอบรม-หลักสูตรอบรม และ กิจกรรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน , เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยรวมถึงให้คำแนะนำกับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ.
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ คปอ. และ คกส. , ประสานงานกับหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานอยู่ในภาวะกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขายพรีเซลล์ สาขานครปฐม

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
• จดยอดสินค้าพร้อมเสนอขายสินค้าในสายขายที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
• ดูแลรับผิดชอบการรับยอดสั่งซื้อ และการบริการ ในพื้นที่สายขาย และร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ของตัวเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ม.6,ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ขาย 1-2 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาและฝึกอบรม) โรงงานนครราชสีมา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท / เดือน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 211 หมู่ที่ 4 ตำบลปรุใหญ่

รายละเอียดของงาน
- งานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- งาน TPM (Education & Training Pillar)
- ระบบมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 22000 , ISO 14001 , GHPs , HACCP , NSF , HALAL

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหาบุคลากร/งานฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • 3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )
 • 4.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • 5.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

7. ช่างซ่อมตู้เย็น สาขาเชียงใหม่

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,000 - 20,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน : อยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 ถนนโชตนา

รายละเอียดของงาน
ซ่อมเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบปวส.หรือ ปวช. สาขาไฟฟ้า,เครื่องทำความเย็น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการซ่อมตู้เย็นหรือเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาพิเศษ

8. ช่างซ่อมรถ 6 ล้อ โรงงานนครสวรรค์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 20,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน : โรงงานนครสวรรค์ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง รถ 6 ล้อ,รถกระบะ,โฟคลิฟ
ทำเช็คระยะ รับผิดชอบสต็อกอะไหล่ จัดทำบันทึกการซ่อม รับผิดชอบบันทึกเครื่องมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.ช่างยนต์(หากมีประสบการณ์ซ่อมรถบรรทุกจะพิจารณาพิเศษ)
 • หากขับรถ 6 ล้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ผู้ช่วยหัวหน้าความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 45000 - 50000

สถานที่ทำงาน : โรงงานปทุมธานี (และสามารถเดินทางไปโรงงานอื่นๆที่รับผิดชอบได้)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนงาน กำหนดมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระบบการจัดการที่บริษัทขอการรับรอง
- กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งโรงงานและสาขา
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการประสบอันตราย เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์
- ประเมินความเสี่ยง กำหนดแนวทางลดหรือกำจัดความเสี่ยงทั้งด้านอุบัติเหตุ การยศาสตร์ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

**รับผิดชอบกลุ่มโรงงานในเครือเสริมสุขทั้งหมด 7 โรงงาน คือ โรงงานปทุมธานี, โรงงานนครสวรรค์, โรงงานนครราชสีมา, โรงงานชลบุรี, โรงงานสุราษฎร์ธานี, โรงงานเสริมสุขเบเวอร์เรจ ชลบุรี และโรงงานนครปฐม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • เป็น จป.วิชาชีพ 180 ชม.และผ่านการอบรม 42 ชม.ตามหลักเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ขับรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบขาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30000 - 40000

สถานที่ทำงาน : สาขาบางเขน

รายละเอียดของงาน
• วางแผน และควบคุมการ Implement ระบบขาย ในแต่ละพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
• วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการ Implement ระบบในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ Implement ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมและดูแลทีมให้สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบขาย VSMS หรือระบบอื่นๆที่บริษัทฯ นำมาใช้งาน พร้อมทั้งคอยดูแลให้ทีมงานมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่างๆ และแผนการทำงานสำรองกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง- ทำสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆที่ทีมพบและวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่อง พร้อมทำรายละเอียดไว้เป็นคู่มือ
• ควบคุม และตรวจสอบทีมเพื่อSet รายการส่งเสริมการขาย ของสายขายพรีเซลล์ ,ไดเร็คเซลล์ และพรีเซลล์ OMT. ลงในระบบขาย
• ควบคุมให้ทีมจัดทำตารางวัดผลประสิทธิภาพสายขาย(Dashboard) รายเดือน ให้แต่ละสายขาย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขาย Sales Support งานพัฒนาระบบขาย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความเข้าใจเรื่องระบบงานโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะ Microsoft Office (Excel) ในระดับดี

11. เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนาบุคลากรขาย (Sales Trainer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30000 - 45000

สถานที่ทำงาน : สาขาบางเขน

รายละเอียดของงาน
- ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทั้งในชั้นเรียนและภาคสนามให้กับบุคลากรในสายขาย พร้อมกำกับดูแลทุกกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนา (เตรียมการด้านวิทยากร, สถานที่, ค่าใช้จ่าย, อุปกรณ์การอบรมสัมมนา, สื่อการเรียนการสอน, เอกสารการอบรม, อำนวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรมตลอดจนการติดตามผลหลังจากการอบรมสัมมนา)
- เสริมการสอนงานในภาคสนามให้กับบุคลากรในสายขายตามแผนการลงสอนภาคสนามและให้สามารถคำแนะนำด้านการพัฒนางานขายได้ รวมถึงเก็บข้อมูลพนักงานในสายขาย เพื่อวิเคราะห์และประเมินความรู้และทักษะของพนักงานในสายขาย รวมถึงนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อวางแผนพัฒนาต่อไปได้
- ให้ข้อมูลเพื่อการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอน (สไลด์, เอกสารอบรม, คลิปวีดีโอ, สื่ออื่นๆ) ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม พร้อมรวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆในตลาดที่เกี่ยวกับงานขายเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบเนื้อหาการอบรมพร้อมร่วมพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรการขาย ให้มีประสทิธภาพมากขึ้น
- ช่วยกำกับ เก็บประวัติการอบรม ดูแล การประสานงานกับทางทีม Professional/ LD Training เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศึกษาและประสานงานในการปรับปรุงระบบงานภายในฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึง สร้างสรรค์บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในงานขาย, หน่วยรถเงินสด หรืองานฝึกอบรมพนักงานขาย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะTrainer (วิทยากร)
 • ขับรถยนต์ได้ และเดินทางต่างจังหวัดได้

12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียมข้อมูลราคา วิเคราะห์ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกจัดซื้อ เครื่องจักร และอะไหล่ และงบประมาณประจำปีของแผนกจัดซื้อเครื่องจักร และอะไหล่
- จัดทำใบ PO ของการจัดซื้อเครื่องจักร และอะไหล่ ให้เป็นไปตามการควบคุม KPI
- ปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักร และอะไหล่ อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน
- สรรหา Supplier ในการจัดซื้อเครื่องจักร และอะไหล่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

13. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย (Sales Support)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : สาขาบางเขน

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อประสานงานในการขึ้นระบบการขายกับสาขาและโรงงานทำรายงานสรุปข้อมูลยอดขาย, ร้านค้า และข้อมูลการขายอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบการขาย
- ติดตามงานและปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข จากการพัฒนาระบบการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล Admin และสนับสนุนการขายหรือระบบขาย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และเดินทางต่างจังหวัดได้

14. หัวหน้าหน่วยจัดสายส่งสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูล

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25000 - 32000

สถานที่ทำงาน : สาขาบางเขน

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการบริหารการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายการขายในแต่ละช่วงเวลา
- บริหารการส่งสินค้า วางแผนการจัดสินค้าสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดของรถส่งสินค้า หรือตามปริมาณที่รถขนส่งจะสามารถรับได้ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อลดปัญหาต้นทุนในการขนส่งสินค้า
- วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัดสายส่งสินค้า แบบใหม่ๆ เพื่อให้ทีมสายส่งสามารถส่งสินค้าได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้
- ตรวจสอบ วิเคราะห์การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และให้คำแนะนำ วิธีแก้ปัญหากับทีมงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควบคุมทีมงานในการใช้โปรแกรม Road Net ในการจัดสายส่งสินค้าพร้อมพัฒนาโปรแกรม Road Net และข้อมูล Master Data ของระบบพรีเซลล์ให้อัพเดทอยู่เสมอ และการทำคู่มือของโปรแกรม Road Net และ Sales Tools
- ติดตามผลงานของทีมปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงานของทีม Road Net การจัดสายส่งสินค้าและยอดส่งสินค้า และรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการระบบพรีเซลล์ของแต่ละสาขา ให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาระบบขาย การจัดการระบบขนส่ง หรือการวิเคราะห์งานขาย
 • มีความรู้และความเข้าใจการจัดการระบบขนส่งและมีกลยุทธ์ในการจัดสายส่งสินค้า
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะ Microsoft Office (Excel) ในระดับดี

15. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-สรรหา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
-สรรหาและว่าจ้างบุคลากร
-ดูแลกระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน
-รายงานการสรรหาประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
-ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบในด้านการเงินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย
•ตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นที่สำคัญ ต่อเนื่องจากประเด็นในการตรวจสอบสาขาและโรงงาน ในการทำรายงาน สรุปผลและติดตาม รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำและสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบ/ ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอให้กับ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการตรวจสอบต่อไป
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อกำหนดประเด็นในการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีประเภทต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี / ธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ 0-3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่(ใช้รถของบริษัท)
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ (มีค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง) 80%ของการทำงาน

17. Sales Support (ระบบขายและวิเคราะห์ข้อมูล)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 16000 - 17000

สถานที่ทำงาน : สาขาบางเขน

รายละเอียดของงาน
• ดูแลระบบขาย เกี่ยวกับข้อมูลยอดขาย ค่าใช้จ่าย การขนส่งสินค้า
• จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบขาย
• อบรมการใช้งานระบบการขายให้กับพนักงานพรีเซลส์
• แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบขาย
• วิเคราะห์การทำงานหน้างาน และนำเสนอให้ส่วนกลาง
• ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้การจัดการการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ออกตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ใช้ระบบขาย เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Excel) ได้ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารนโยบายการบริหารงานไปยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งเมลตาม Email แต่ละตำแหน่ง Post รับสมัครไว้

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-7839000
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณประนัชฐา ยืนยง

http://www.sermsukplc.com

Jobs power By JobTH.com