ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

19-มีนาคม-2542    อายุ 23ปี

172 Cm    หนัก 59 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

อำนาจเจริญ (ลืออำนาจ, เมืองอำนาจเจริญ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

พนักงานธุรการ, พนักงานบริการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

15,000บาท ขึ้นไป

16 พ.ค. 2565

4 มิ.ย. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การ)
2.99
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.21
ประวัติการทำงาน
1 ปี
มีนาคม 2564  ถึง   กุมภาพันธ์ 2565
พนักงานธุรการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น


-งานธุรการ
-งานสารบรรณ
-รับ-ส่งหนังสือราชการ
-ร่าง-ออกหนังสือราชการ
-ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ให้คำปรึกษากับประชาชนที่มาใช้บริการ
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

พิธีกร
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น