ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

26-พฤศจิกายน-2540    อายุ 24ปี

167 Cm    หนัก 61 Kg

จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สงขลา (สิงหนคร)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

ธุรการ, นักวิชาการภูมิสารสนเทศ, พนักงานทั่วไป

13,000บาท ขึ้นไป

14 พ.ค. 2565

6 ส.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ธุรการ, นักวิชาการภูมิสารสนเทศ, พนักงานทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภูมิศาสตร์
2.56
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สงขลาวิทยาคม
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
2.72
ประวัติการทำงาน
1 ปี
กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
97 ม.5
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ธุรการ พิมพ์เอกสาร รับ-ส่งหนังสือราชการ
เขียนโครงการ จัดโครงการ
เดินแฟ้มเอกสาร ถ่ายเอกสาร
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

ใช้งาน Microsoft office ได้ดี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลทำนบ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น