ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

16-พฤษภาคม-2537    อายุ 27ปี

156 Cm    หนัก 50 Kg

ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สระบุรี (หนองแค)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ทรัยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป, เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

13,000บาท ขึ้นไป

19 มิ.ย. 2564

19 มิ.ย. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ทรัยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป, เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
ปวส.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.59
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
2.66
ประวัติการทำงาน
3 ปี
มิถุนายน 2562  ถึง   พฤษภาคม 2564
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ , งานด้านธุรการ (จ้างเหมารายวัน)
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี18000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานประชาสัมพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ,ช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ,ช่วยปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน ,ช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ,ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ช่วยจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม ,ช่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน , ช่วยงานแจ้งมติต่างๆ ให้หน่วยงานต่างๆทราบ,ช่วยงานรัฐพิธีต่างๆ ,ช่วยงานสวัสดิการของสำนักปลัด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย , เบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน , เบิกค่าตอบแทนสวัสดิการอื่นๆ , เบิกค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ , เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับหน่วยงาน
กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (admissions)
โรงพยาบาลสินแพท์
9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล , ทำสัญญาในการเข้ารับการักษาในฐานะผู้ป่วยในรพ.เพื่อรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ,จัดเตรียมเอกสารของผู้ป่วยประกอบการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน,ลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วย ,ติดตามผลประเมินเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วยแต่ละราย ,ติดตามรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยแต่ละราย

พนักงานโรงงาน(ฝ่ายผลิต) ช่วงปิดเทอม
เจ้าหน้าที่ พรบ.Admistion
ประวัติการฝึกอบรม
สิงหาคม 2563  ถึง   สิงหาคม 2563
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (ดี)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 20 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

- ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

กิจกรรมเข้าฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้อื่นและทำงานร่วมกับบุคลากรต่างๆได้

สำหรับสมาชิกเท่านั้น