ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

17-พฤษภาคม-2521    อายุ 43ปี

160 Cm    หนัก 55 Kg

ได้รับการยกเว้น/เพศหญิง
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

หัวหน้าเเผนกทรัพยากรบุคคล, เงินเดือน Payroll, สรรหาบุคคลากร

35,000บาท ขึ้นไป

16 มิ.ย. 2564

24 มิ.ย. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
หัวหน้าเเผนกทรัพยากรบุคคล, เงินเดือน Payroll, สรรหาบุคคลากร
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
2.32
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดอินทาราม
ม.6
วิทย์-คณิต
3.00
ประวัติการทำงาน
14 ปี
กรกฎาคม 2558  ถึง   พฤษภาคม 2564
Human Resources Supervisor
Superior A.R.T. Bangkok (OOGONIA CO:LTD)
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้นล๊อบบี้ห้อง 201-202,204 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10240
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- สรรหาพนักงานทุกระดับตามใบคำร้องของแผนก
- สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น ก่อนส่งให้แผนกต้นสังกัด
- ปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ เเนะนำพนักงานใหม่ ตามเเผนกต่างๆ เเจ้งประกาศข่าวสารทางเมล์เเละติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายในและภายนอก
- ส่งใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำหนังสือบรรจุงาน
- สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ดูแลสวัสดิการอาหารกลางวันของพนักงาน (ทุกวัน)
- จัดเตรียมเอกสารการต่ออายุ VISA WORK PERMIT
- จัดเตรียมการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สำหรับผู้บริหาร Aetna
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
- จัดส่งเงินสบทบประกันสังคม/เเจ้งเข้า-ออก/ส่งเงินภงด.สรรพกร
- จัดทำประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศวันหยุดประจำปี , ประกาศต้อนรับพนักงานใหม่ ทำบัตรพนักงานใหม่ เป็นต้น
- จัดเตรียมตั้งคณะกรรมการในสถานประกอบการ
- ติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 5
- จัดทำแบบประเมินการทำงานของพนักงานประจำปี เพื่อปรับการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี หรือกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
- เตรียมข้อมูลเข้าระบบเงินเดือน Payroll คำนวณ OT.ค่าตอบเเทนของพนักงาน ,Tiger Soft
- ส่งมอบสลิปเงินเดือนพนักงาน
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คปอ.ประจำเดือน
- หักนำส่ง กยศ. ด้วยระบบ online eService
- ดูและความเรียบร้อยของหอพักพนักงาน Mansion อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พฤศจิกายน 2556  ถึง   มิถุนายน 2558
Human Resource Officer
บริษัท ไนน์ ฟอร์ตีวัน จำกัด (941)
74 ถนนเสรีไทย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10240.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- Recruitment คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงาน
- เงินเดือน, ค่าจ้าง, สวัสดิการ, ผลตอบแทนของพนักงานต่างๆ
- ฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทั้งภายใน ภายนอก
- จัดส่งเงินสบทบประกันสังคม/เเจ้งพนักงานเข้า/ส่งเงิน ภงด.สรรพกร
- ดูเเลกิจกรรมประจำปีของบริษัทฯ
- จัดทำtime attendance บันทึกข้อมูลการ ขาด/ลา/มาสาย ของพนักงาน
- จัดส่งเอกสารประเมินการทดลองงาน ทำหนังสือบรรจุ
- งานด้านธุรการ (การเบิกอุปกรณ์สำนักงาน,มอบของขวัญวันเกิด,งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พฤศจิกายน 2552  ถึง   ตุลาคม 2556
Sale Order Control
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด
37 อาคารลิ้มเจริญก่อสร้าง LCC ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10440.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร
- จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรุปรายงานขาย และจัดทำเอกสารการขาย เป็นต้น

- สนับสนุนการขายของพนักงานขาย

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ออกงาน Event กับทีมขาย เป็นต้น

บริษัท เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ
รับผิดชอบดูแลเอกสาร การบันทึกเบิกจ่าย ส่งงวดงานของผู้รับเหมา
บึนทึกข้อมูลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องของการก่อสร้าง
เข้าร่วมประชุมบันทึกการประชุมของโครงการ
ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2556  ถึง   มีนาคม 2556
โปรเเกรมบริหารงานบุคคลเงินเดือนTiger Soft (บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด)
1.ระบบปฏิบัติงาน (โปรแกรม e-TimeAttendance) 2.ระบบเงินเดือน (โปรแกรม e-payroll)
ตุลาคม 2559  ถึง   ตุลาคม 2559
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ISO 9001 : 2015 ; Requirements & Internal Quality Audit
ธันวาคม 2557  ถึง   ธันวาคม 2557
วิทยากร
อบรมการขายสู่ความเป็นเลิศ
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 45 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- Certificated of Achievement for Haring Duty Completed
- อบรม ISO:19011:2018 Guidelines for auditing management systems
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตเบื้องต้น AED
- อบรมความเข้าใจในแนวทาง เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,หลักประกันสังคม
- สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น