ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (หย่า)

ไทย

พุทธ

08-มกราคม-2519    อายุ 46ปี

166 Cm    หนัก 58 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

หัวหน้างาน, ประสานงาน

37,500บาท ขึ้นไป

14 พ.ค. 2565

26 มิ.ย. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
หัวหน้างาน, ประสานงาน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี ราชภัฎจันทรเกษม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป
3.03
ปวส. โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
ปวส.
บริหารธุรกิจ การบัญชี
2.28
ประวัติการทำงาน
9 ปี
ตุลาคม 2546  ถึง   สิงหาคม 2557
senior clerk site
ไทยชินเรียว จำกัด
3656/18-19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 7 พระราม 4 คลองตันคลองเตย กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.บันทึกค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน (budget, site expanse, others)
2.จัดหาสิ่งอำนวยต่างในหน่วยงาน
3.บันทึกการสั่งซื้อ Material หน้างาน และจัดหารถเครน รวมถึงอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้หน้างาน
4.ดูแลเอกสารต่างๆ ของพนักงาน เช่น ใบลาต่างๆ และใบลงเวลาของพนักงาน
5.Control พนักงานขับรถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายให้รับผิดชอบ
กรกฎาคม 2540  ถึง   กันยายน 2546
พนักงานเขียนแบบ
อีลีแม็ค จำกัด
อาคารมโนรม ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตยกทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

รับแบบจากวิศวกร งานระบบ สื่อสารและสุขาภิบาล
มาลงในคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Auto CAD
ตุลาคม 2548  ถึง   สิงหาคม 2559
จัดซื้อ
GM Automation จำกัด
39 ซ.ร่มเกล้า38 แขวงคลองสามประเวศ เขต ลาดกระบังกทม.10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

จัดหาของ และ เช็คราคาสินค้า เพื่อต่อรองราคา
จัดทำ ใบสั่งซื้อ
เช็คสต๊อก และอื่นๆทื่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ

4.1. ทำงานบริษัท. QPM ด้านบริหารหมู่บ้าน ตำแหน่ง ผู้จัดการหมู่บ้าน. อายุงาน 2ปี. รายได้ล่าสุด 28,000 บาท.
4.2. ทำงานบริษัท. ONE ด้านบริหารหมู่บ้าน ตำแหน่ง ผู้จัดการหมู่บ้าน. อายุงาน 1 ปี. รายได้ล่าสุด 30,000 บาท.
4.3 ทำงานบริษัท. ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ด้านบริหารหมู่บ้าน ตำแหน่ง ผู้จัดการหมู่บ้าน. อายุงาน 3 ปี. รายได้ล่าสุด 32,000 บาท.
4.4 ปัจจุบัน ทำงานบริษัท. ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ด้านบริหารหมู่บ้าน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการโครงการ. อายุงาน 1 ปี. รายได้ล่าสุด 34,000 บาท
รายละเอียดงานที่ทำ บริหารจัดการภายในหมู่บ้าน
1) ตรวจสอบสาธารณูปโภคส่วนกลาง การใช้ประโยชน์ พร้อมเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุง หรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
2) เสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อการซ่อมแซม และหรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ ของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ
3) ให้คำแนะนำตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันภัยสาธารณูปโภค (ถ้ามี) รวมถึงการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และประสานงานการซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วในกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ
4) ดำเนินการ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ต่อกัน
5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัย และสำรวจจุดเสี่ยงในโครงการพร้อมเสนอปรับปรุง / ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบ
6) การติดต่อประสานงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในโครงการและบริวาร
7) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 40 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

สามารถใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆเป็นอย่างดี
สามารถ รู้ระบบ IT เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Auto Cad
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น