ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

06-พฤษภาคม-2537    อายุ 29ปี

156 Cm    หนัก 59 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ GIS, ธรุการ, การจัดการทั่วไป

27,500บาท ขึ้นไป

1 ก.ค. 2565

26 พ.ค. 2566

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ GIS, ธรุการ, การจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2.59
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศรีวิกรม์
มัธยมปลาย
ศิลปคำนวน
3.21
ประวัติการทำงาน
2 ปี
สิงหาคม 2559  ถึง   กุมภาพันธ์ 2562
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
37/80 หมู่ที่ 8 ซอยติวานนท์ 19, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, 11000 11000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-จัดทําข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ArcGIS
-จัดทําการแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ต่าง ๆในรูปแบบแผนที่
-ศึกษารวบรวมข้อมูลและทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน GIS
-ดูแลประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านที่พักอาศัย และบริการชุมชน (EIA)
มิถุนายน 2563  ถึง   มิถุนายน 2565
Geographical Information Systems Officer (GIS officer)
บริษัท เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 35 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-จัดทําข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ArcGIS
-จัดทําการแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ต่าง ๆในรูปแบบแผนที่
-ศึกษารวบรวมข้อมูลและทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน GIS
-ตรวจสอบตําแหน่งที่ดินตามเอกสารสิทธิ์และการครอบครองสิทธิ์
-จัดทําข้อมูลและแผนที่ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
-ดูแลโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทมี
-การวางแผนการดําเนินงานภายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษี
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทีมสํารวจข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของโครงการแผนที่ภาษี
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2559  ถึง   พฤษภาคม 2559
กรมแผนที่ทหาร
GIS
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 19 คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น