บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโคแท้ All Season

1. ผู้จัดการโรงงาน (1 อัตรา)

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการผลิตของโรงงาน
2. วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต หาวิธีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4. สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น แผนการบำรุงรักษาประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
5. สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ใช้บังคับอยู่ นำระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ และสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้เกิดความเสียหาย สูญเสียน้อยที่สุด
6. สามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
7. สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิต การลดการสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
8. ติดตาม ตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน/สัปดาห์/ไตรมาส/ปี สรุปผล จัดทำสถิติ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือน และโบนัส

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารโรงงานที่มีจำนวนพนักงาน 200 คนขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ บริหารทีมงานได้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานและคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, Food Safety
 • มีความรู้ระบบโรงงานผลิตอาหาร การวางแผนการผลิต และ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกลโรงงาน/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำงานที่โรงงาน ใน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้ (มีที่พักใกล้โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 และสามารถยืดหยุ่นเวลาตามหน้างานได้

2. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนอัตรากำลัง สำรวจความต้องการอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร จัดทำแผนอัตรากำลังนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
2. สรรหาคัดเลือก วางระบบและขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เลือกช่องทาง/สื่อที่จะทำให้เข้าถึงผู้สมัครงานที่เป็นเป้าหมาย คัดกรองใบสมัครและจัดทำ Shortlist ของแต่ละตำแหน่ง นัดสัมภาษณ์กับหัวหน้าหน่วยงาน ให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ
3. บริหารค่าตอบแทน หาข้อมูล สำรวจ ตลาดแรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนปัจจุบันที่บริษัทฯ จ่ายอยู่ วางแผนและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารในการบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
4. บริหารผลงาน วางระบบการประเมินและการบริหารผลงานของบริษัทฯ / หน่วยงาน / รายบุคคล ให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งติดตาม KPIs/OKRs แต่ละข้อให้บรรลุเป้าหมาย
5. พัฒนาและฝึกอบรม วางแผนการจัดอบรมทั้งองค์กรโดยศึกษาความต้องการฝึกอบรมจาก นโยบายและทิศทางของบริษัทฯ กฏระเบียบและมาตรฐานของบริษัทฯ กฏหมาย ความรู้ความสมารถของพนักงาน สรูปผลการประเมินผลงาน
7. กฏหมายแรงงาน ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล และวางแผนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฏหมายเหล่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหาร หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการบริหาร สอนงาน และนำทีมได้
 • มีภูมิลำเนาใน อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง หรือ ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นักวิชาการสัตวบาล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออลซีซัน คิงดอม จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ
2. ควบคุมการให้อาหารโคนม ให้เป็นไปตามหลักสัตวบาล
3. ควบคุมการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา
4. วางแผนการขยายพันธุ์โคนม ให้สอดคล้องกับนโยบายของฟาร์ม
5. ดูแลโคนมในแต่ละช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับแผนการเลี้ยงโคนม
6. บันทึกข้อมูลประวัติโคนมลงในระบบคอมพิวเตอร์ และดูแลเครื่องมือเฝ้าระวังโคนม
7. จัดทำแผนการปรับปรุงพันธุ์ การผสมเทียม
8. วางแผนปลูกหญ้า และการจัดหาอาหารหยาบ ให้สอดคล้องกับจำนวนโคนม
9. จัดทำเอกสารรายงานที่จำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา
10. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการฟาร์มโคนม
 • มีความรู้ความสามารถด้านการผสมเทียม
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการรีดนมด้วยระบบไปป์ไลน์ (Pipe Line)
 • สามารถทำงานที่ฟาร์ม ใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้ (มีที่พักใกล้โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. Sale Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดูแลลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่
- วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
- บริหารงานขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
- พัฒนางานขายให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
- เสริมสร้างทักษะในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
- แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของงานขาย
- บริหารจัดการ และดูแลการขาย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
- ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ใฝ่รู้และติดตามเทรนด์ในยุคปัจจุบันอยู่เสมอ
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • สามารถไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ด้วยตัวเอง
 • การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า สาขางานการตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
HR@AllSeasonDairy.com

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074386805
แฟกซ์ :

ติดต่อ : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.allseasondairy.com

Jobs power By JobTH.com