บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด
โรงงานผลิตถุงมือแพทย์และอุตสาหกรรมส่งออกระหว่างประเทศ

1. พนักงานถอดถุงมือ ด่วน

อัตรา : 30 อัตรา

เงินเดือน : รายวัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ถอดถุงมือในไลน์ผลิตเพื่อเตรียมบรรจุ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ญ/ช
 • อายุ 18-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2. พนักงานบรรจุสินค้า ด่วน

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 325 รายวัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
บรรจุถุงมือใส่กล่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ญ/ช
 • อายุ 18-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3. พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
คีย์ข้อมมูล เอกสารต่างๆ ดูแลจัดการสินค้าที่เป็นสตอค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิ ปวช-ปริญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางกรณี

4. คีย์ข้อมูล

อัตรา : 1 ด่วน

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
คีย์ข้อมูล เอกสาร สต๊อครายการต่างๆที่กำหนดให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีความอดทน พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
 • เพศหญิง

5. พนักงานบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายด้านการบริหารจัดการบัญชี เพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.วางแผน ควบคุมติดตาม จัดทำ และตรวจสอบ เกี่ยวกับงานด้านบัญชี
3.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ และ**สามารถปิดงบบัญชีได้
4.วางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป จัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลาเสนอผู้บังคับบัญชา
5.ตรวจสอบ เกี่ยวกับ จัดทำ เงินเดือนพนักงาน ตารางค่าแรงรายวัน/รายเดือนและการบันทึกเงินเดือนบัญชี ของบริษัท
6.ปิดต้นทุนและจัดทำงบการเงิน กำกับดูแลให้เสร็จตามกำหนด
7.สอบทานเงินกู้ และปรับรายการชำระเงินกู้ พร้อมทั้งสอบทานตารางคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแต่ละวงเงิน
8.สอบทานรายการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตัดเงินผ่านธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม LG ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามงวดบัญชี
9.ดำเนินการและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
10.ดำเนินการและจัดทำข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
11.ดำเนินการและจัดทำการคำนวณภาษี ภงด.50 ภงด.51 ให้ถูกต้องครบถ้วน
12.กำกับดูแลและจัดทำการยื่นแบบผ่าน Internet ภพ.30 ภงด.1 ภงด.2 ภงด.3 ภงด.53 ภงด.50 ภงด.51 ให้ถูกต้องครบถ้วน
13.สอบทานตรวจเอกสาร การตั้งหนี้ การรับเงิน รายการปรับปรุงต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
14.สอบทานรายการแก้ไข ยกเลิก ก่อนเสนอผู้อำนวยการสํานักบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15.งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญาตรีขั้นต่ำ สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้
 • ผ่าน CPA และ/หรือ CPD
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้

6. พนักงานบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- บันทึกข้อมูลรายงานภาษีซื้อ- ขาย ลงในระบบโปรแกรม EXPRESS เพื่อให้ตรงกับข้อมูลทางสรรพากร
- ควบคุมและจัดทำรายงานสต็อคสินค้า รับเข้า-ออก-คงเหลือ ประจำเดือน
- บันทึกและจัดเก็บสินทรัพย์ของ บจก. ให้ตรงกับแยกประเภท
- คิดคำนวณราคาค่าเสื่อมของสินทรัพย์แต่ละตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ต้องมีถึงสมัครได้)
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทบัญชีในแต่ละหมวด
 • มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีในแต่ละหมวด
 • มีความรู้ความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้

7. พนักงานบัญชี (รับงานลูกหนี้)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- จัดทำใบสำคัญรับและจัดเตรียมเอกสารประกอบการวางบิลลูกหนี้
- ตรวจสอบรายการรับชำระหนี้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการรับเงิน
- จัดทำการ์ดลูกหนี้ พร้อมรายการลูกหนี้คงค้าง
- จัดเก็บเอกสารระบบบัญชีรับทุกประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ต้องมีถึงสมัครได้)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office , expressได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงานและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8. พนักงานการเงิน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- จัดทำใบสำคัญจ่ายและจัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อย (รายการเบิกเงินสดย่อย)
- จัดทำรายงานเงินสดย่อยในการตั้งเบิกและเคลียร์เงินสดย่อยพร้อมสรุปและรายงานยอดคงเหลือ
- ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง
- จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office , expressได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงานและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด
เลขที่ 63/26 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท์ : 077-954138
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณอุ๊ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Jobs power By JobTH.com