บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษํท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทผู้ผลิตไส้กรองรถยนต์ (กรองน้ำมันเครื่อง-กรองอากาศ-กรองโซล่า)
จำหน่ายในประเทศ-ส่งออกต่างประเทศ ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015

MANUFACTURE AND DISTRIBUTES RANGE OF HIGH QUALITY FILTRATION PRODUCTS UNDER "CORNER" BRANDNAME.

ONE OF MAJOR BRANDS OF AFTERMARKET AUTOMOTIVE FILTER IN THAILAND WITH ISO 9001: 2015 QUALITY CERTIFIED. OIL FILTER, AIR FILTER, FUEL FILTER AND HYDRAULIC OIL FILTER FOR PASSENGER CAR, TRUCK, BUS , CONSTRUCTION MACHINE, ARGRICULTURE MACHINE AND INDUSTRIAL MACHINE.

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บอสตันเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.งานสรรหาและจัดจ้างบุคคล
2.ฝึกอบรม
3.จัดทำระบบเงินเดือน
4.งานธุรการ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ การทำงาน งาน บุคคล 5ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Word Excel Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากับพนักงานอื่นได้ง่าย

2. พนักงานฉีดยางโฟม (PU FOAM)

อัตรา : 2

เงินเดือน : xxxxxx

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมเครืองฉีดพียูโฟม (PU FOAM)
- ตรวจสอบเครื่องฉีดยางโฟมก่อนทำงานทุกครั้ง ตามคู่มือการใช้เครื่องจักร
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ของชิ้นงานตามคู่มือการทำงาน
- ตราจสอบอัตราส่วนในการผสมเคมี (เรซินและฮารด์เดนเนอร์) ในการผลิตชิ้นงาน
- ปฏิบัตตามขั้นตอนการทำงานและวิธีการทำงานของงานฉีดยางโฟมตามคู่มือการทำงาน และ ใบมาตรฐานการผลิต
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบตรวจสอบคุณภาพรายชั่วโมง -
- ลงบันทึกผลผลิตประจำได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
- ปิดใบแจ้งสถานะสินค้าทุกครั้ง
- ตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน และแยกปัญหาของงาน ตามคู่มือการแก้ไขข้อบกพร่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา สูงกว่า ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงานหน้าเครื่องได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฉีดโฟม
 • ดูแลรักษาเครื่องจักรได้
 • มีความอดทน-พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

3. พนักงานฉีดพลาสติก

อัตรา : 3

เงินเดือน : xxxxx

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก/เครื่องพิมพ์ได้
- ปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้ รวมถึงการลงบันทึกเอกสารที่ใช้ในงาน
- ตรวจสอบเครื่องฉีดพลาสติกก่อนทำงานทุกครั้ง ตามคู่มือการใช้เครื่องจักร
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ และระบบอุณหภูมิของชิ้นงานตามคู่มือการทำงาน
- ตรวจสอบการฉีด และระยะเวลาการเซ็ทตัวของชิ้นงานของแต่ละรุ่น
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบตรวจสอบคุณภาพรายชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน และแยกปัญหาของงาน ตามคู่มือการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ลงบันทึกผลผลิตประจำได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
- ปิดใบแจ้งสถานะสินค้าทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานหน้าเครื่องได้
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้
 • ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 • มีประสบการณ์ ควบคุมเครื่องฉีด เครื่องพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน (QC/ฝ่ายผลิต)

อัตรา : 8

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- ใช้เครื่องมือวัดได้ (เวอร์เนียร์/ตลับเมตร)
- รายงานปัญหาหรือสิ่งผิดปกติให้ผู้บัญชารับทราบ
- รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามรอบความถี่ที่ระบุไว้ในใบ Quality Plan
- ตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาทางด้านคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่มีประสบการณ์ / ถ้ามีประสบการณ์ในการผ่านงาน QC มาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO
 • มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รอบคอบ แข็งแรง อดทน

5. ช่างแม่พิมพ์ (แผนกกลึง)

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม ดูแลการซ่อมแม่พิพม์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ติดตามและตรวจสอบการใช้แม่พิมพ์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ที่จะนำไปใช้งาน
- ปฎิบัติงานตามคู่มือการทำงานกลึง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน / ** ป.6 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
 • สามารถถอดประกอบ ติดตั้งแม่พิมพ์ได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 • แข็งแรง อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงานทุกครั้งตามใบตารางตรวจเช็คเครื่องจักร

6. พนักงานตัดสต็อค (แผนกสโตร์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับสถานะสินค้า
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานด้านงานสโตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office word/excel ได้
 • มีความอดทน รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลเป็นหลัก
 • มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) แผนกซ่อมบำรุง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฎิบัติงานตามโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและไฟฟ้าส่องสว่างโรงงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามเหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. / ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง (** ป.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • มีความอดทน รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่

8. เจ้าหน้าที่วางแผน (แผนกวางแผนงาน)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- รับทะเบียนคำสั่งซื้อจากฝ่ายสต็อคสำเร็จรูป
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่างๆ จากสโตรร์
- สำรองหรือควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการวางแผนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office word/excel ได้
 • มีความรู้ด้านการวางแผน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 • มีความอดทน รอบคอบ

9. หัวหน้าแผนกสโตร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท
- ติดตาม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับใบแจ้งสถานะสินค้า
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จำเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ - จ่ายสินค้าประจำวัน
- ดำเนินการวางแผน และจัดสรรงานด้านต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานใหม่
- พิจารณาจัดพนักงานปฏิบัติงานแทนเมื่อพนักงานผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ให้ความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดเก็บคลังสินค้า(สโตร์) ไม่ตำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฎิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแบบใหม่
 • มีความอดทน รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลเป็นหลัก

10. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ระบบ ไฟฟ้า PLC

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ซอยวัดท่าไม้)

รายละเอียดของงาน
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน
- ซ่อมและบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักร / PLC
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ทำงานในระบบเอกสาร บันทึกคุณภาพต่างๆ
- จัดทำบันทึกโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสาขาไฟฟ้า และ จักรกลโรงงาน
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม / และระบบผลิตอัตโนมัติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO
 • แข็งแรง รอบคอบ อดทน

11. เจ้าหน้าที่ติดตามงาน (แผนกวางแผนงาน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- รายงานผลการติดตามการทำงานของทุกแผนกประจำวัน
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากสโตร์
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft word / excel ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามงานในฝ่ายผลิตให้ตรงตามที่วางแผนไว้
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการผลิต
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

12. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC-Document Control)

อัตรา : 2

เงินเดือน : xxxxx

สถานที่ทำงาน : 15/1-5 ซ.วิรุณราษร์ ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพ
-เป็นผู้ออกทะเบียนในการใช้หมายเลขเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
-ทำสำเนาเอกสาร เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการออกเอกสารและรับคืนเอกสารคุณภาพทั้งหมด
-ควบคุมการนำเอกสารที่ออกใช้ ให้อยู่ ณ จุดปฎิบัติงาน
-ควบคุมเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
-จัดพิมพ์เอกสารในระบบคุณภาพ
-ดูแลเก็บรักษาเอกสารระบบคุณภาพต้นฉบับให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย หญิง ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา : วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word / Excel / Power Point
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • *** ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเอกสารระบบคุณภาพ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

13. พนักงานพ่นสี (คุมปืนพ่นสี และผสมสี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับและเวลาในการทำงานของบริษัท
- ปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้ รวมถึงการลงบันทึกเอกสารที่ใช้ในงาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการทำงาน
- รู้รายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชนิดแต่ละรุ่นตามใบมาตรฐานการผลิต
- ผสมสี และวัดค่าความเข็มข้นของสีอยู่ในระดับใด / ปริมาณสี ได้
- ตรวจสอบการตั้งปืนพ่นสี / การผสมสี ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตของงานแต่ละรุ่น
- ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตั้งปืนพ่นสีก่อนส่งชิ้นงานเข้าตู้อบ
- ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 • มีความรู้ด้านพ่นสี / ผสมสี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่

14. พนักงานควบคุมเครื่องจักร

อัตรา : 24

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
- สามารถปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้
- ปฎิบัติงานกับเครื่องจักร และเข้าใจขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ตามคู่มือการใช้เครื่อง
- ผลิตงานได้ตามใบสั่งงานภายใน
- ใช้เครื่องจักรแต่ละประเภทในการผลิตงาน
- ใช้เครื่องวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกได้
- ตรวจสอบงานที่ทำการผลิต
- ควบคุมของเสีย, การคัดแยกของดีหรือของเสีย
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบ Quality Plan

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติ ไทย หรือแรงงานต่างด้าว
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ หรือถ้ามีประสบการณ์ในการผ่านงานเกี่ยวกับเครื่องจักร มากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาก่อน
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
 • ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องจักร และขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ตามคู่มือการใช้เครื่อง
 • ต้องใช้เครื่องวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกได้
 • มีทักษะในการตรวจสอบงานที่ทำการผลิต
 • ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน

15. พนักงานบัญชี-การเงิน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 1xxxx

สถานที่ทำงาน : ซอยวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
1.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
3.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
4.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
5.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
6.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป
7.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
8.สรุปรายงานการจ่ายเงิน-จ่ายเช็ค ที่ต้องแก่ซัพพลายเออร์ ทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง - อายุ ตั้งแต่ 24 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ใจเย็น มีความอดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ****** ถ้ามีความรู้ด้านภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *****

16. เสมียน

อัตรา : 3

เงินเดือน : x

สถานที่ทำงาน : Home Office แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน (ใกล้หัวลำโพง)

รายละเอียดของงาน
- คีย์ข้อมูล การซื้อ การขาย
- เข้าบิลซื้อ ออกบิลขาย
- ประสานงานกับพนักงานขาย
- ตรวจสอบ จัดเรียงเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ****ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • เปิดใจรับการสอนงาน
 • ขยัน อดทน
 • ละเอียดรอบคอบ
 • ******ปฎิบัติงานที่ Home Office แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน (ใกล้หัวลำโพง) *****

17. Online Marketing and sales

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000+

สถานที่ทำงาน : บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการตลาดช่องทางออนไลน์
- วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
- ทำ online marketing ต่างๆ เช่น Instragram, Facebook, Blog
- วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี คิดอย่างมีหลักการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน / PHOTOSHOP
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอะไหล่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สอบถามและสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อนัดหมายสัมภาษณ์
คุณฟ้า (หัวหน้าแผนกบุคคล)
โทร. 02-810 0882 / 02-8100903-4

บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 15/1-5 หมู่ที่ 1 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 028100882/028100903-4
แฟกซ์ : 028100902

ติดต่อ : คุณฟ้า

http://www.cornerfilter.com / boston_recruit@hotmail.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com